Τώρα είναι 13:37 pm 26 09 2021

Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση

Η ανάρτηση θέματος στην παρούσα ενότητα θα γίνεται μόνον κατόπιν ενημέρωσης των διαχειριστών.

Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση

Δημοσίευσηαπό Νεολαια » 21:09 pm 07 03 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Τι είναι

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ είναι ο νομικός δεσμός ενός ατόμου με ένα κράτος. Αν ο δεσμός αυτός υπάρχει, λέμε ότι το άτομο αυτό είναι πολίτης του συγκεκριμένου κράτους.
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ είναι ο δεσμός ενός ατόμου προς ορισμένου έθνος.
ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους κάποιος αλλοδαπός αποκτά την ελληνική ιθαγένεια. Πρόκειται για μια ατομική διοικητική πράξη που απαιτεί δύο στοιχεία: τη βούληση του προσώπου να γίνει Έλληνας πολίτης και τη βούληση του Ελληνικού κράτους να δεχτεί το συγκεκριμένο πρόσωπο ως πολίτη του. Η βούληση του Ελληνικού κράτους εκφράζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Η Πολιτογράφηση αφορά σε αλλογενείς αλλοδαπούς που κατοικούν στην Ελλάδα και σε ομογενείς αλλοδαπούς, είτε ζουν στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για την πολιτογράφηση ατόμων που κατοικούν στην Ελλάδα.
ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ είναι ένα άτομο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ( δεν είναι Έλληνας πολίτης ) ανεξάρτητα από το αν είναι πολίτης άλλου κράτους ή δεν έχει καμία ιθαγένεια.
ΟΜΟΓΕΝΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ είναι αυτός που, ενώ έχει ελληνική εθνικότητα, δεν είναι Έλληνας πολίτης.
ΑΛΛΟΓΕΝΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ είναι αυτός που δεν έχει ελληνική εθνικότητα και δεν είναι Έλληνας πολίτης.


Προϋποθέσεις πολιτογράφησης.

1. Όποιος επιθυμεί να αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση, απαιτείται να:
α. Είναι ενήλικος ( δηλαδή να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του) κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πολιτογράφησης.
β. Μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα, κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή, ανεξαρτήτως ποινής και χρόνου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, για εγκλήματα προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, ανθρωποκτονίας από πρόθεση και επικίνδυνης σωματικής βλάβης, εγκλήματα σχετικά με την εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διεθνή οικονομικά εγκλήματα, εγκλήματα με χρήση μέσων υψηλής τεχνολογίας, εγκλήματα περί το νόμισμα, αντίστασης κατά της αρχής, αρπαγής ανηλίκων, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, τοκογλυφίας, του νόμου περί μεσαζόντων, πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης, συκοφαντικής δυσφήμισης, λαθρεμπορίας, εγκλήματα που αφορούν τα όπλα, αρχαιότητες, την προώθηση λαθρομεταναστών στο εσωτερικό της χώρας ή τη διευκόλυνση μεταφοράς ή προώθησης τους ή της εξασφάλισης καταλύματος σε αυτούς για απόκρυψη ή για παραβάσεις της νομοθεσίας για την εγκατάσταση και κίνηση αλλοδαπών στην Ελλάδα,
γ. Μην εκκρεμεί σε βάρος του απόφαση απέλασης.

Αν είναι αλλογενής απαιτείται επιπλέον να:α. Διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα
 Δέκα συνολικά έτη την τελευταία δωδεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης.
 Αν είναι σύζυγος Έλληνα ή Ελληνίδας και έχει αποκτήσει μαζί του/μαζί της τέκνο, αρκεί διαμονή στην Ελλάδα για τρία ( 3 ) χρόνια, από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου.
 Αν έχει γεννηθεί και κατοικεί συνεχώς στην Ελλάδα, δεν απαιτείται καμία χρονική προϋπόθεση.
 Για τον ανιθαγενή ( δηλαδή αν δεν έχει καμιά ιθαγένεια) ή για τον αναγνωρισμένο ως πρόσφυγα, αρκεί διαμονή στην Ελλάδα πέντε ετών μέσα στην τελευταία δωδεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης.
 Αν είναι σύζυγος Έλληνα διπλωματικού υπαλλήλου που έχει συμπληρώσει, οποτεδήποτε, ένα έτος διαμονής στην Ελλάδα και υπηρετεί στο εξωτερικό, προσμετράται για τη συμπλήρωση του παραπάνω χρόνου και ο χρόνος παραμονής του στο εξωτερικό λόγω της υπηρεσίας του Έλληνα συζύγου του.
 Αν είναι Αθλητής Ολυμπιακών αθλημάτων και έχει συμπληρώσει πενταετή (5) νόμιμη παραμονή στην Ελλάδα κατά την τελευταία δωδεκαετία, μπορεί να αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 9 του παρόντος Κώδικα, εφόσον έχει δικαίωμα να αγωνιστεί στην αντίστοιχη ελληνική εθνική ομάδα, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς του οικείου αθλήματος, μετά από εισήγηση της οικείας εθνικής ομοσπονδίας και σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής
 Στον ανωτέρω κατά περίπτωση απαιτούμενο χρόνο δεν προσμετράται ο χρόνος που διάνυσε στην Ελλάδα ως διπλωματικός ή διοικητικός υπάλληλος ξένης χώρας.
β. Έχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής ιστορίας και γενικά του ελληνικού πολιτισμού.

Διαδικασία


Α΄ Η διαδικασία της πολιτογράφησης ξεκινά με την υποβολή αίτησης πολιτογράφησης στο Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου διαμονής του, που απευθύνεται προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Η αίτηση πολιτογράφησης συνοδεύεται από:

1. Δήλωση πολιτογράφησης. Η δήλωση αυτή γίνεται ενώπιον του Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας με την παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών ως μαρτύρων.
2. Παράβολο ύψους 1.467,35 Ευρώ το οποίο θα προμηθευτεί από το Δημόσιο Ταμείο. Οι ομογενείς δεν υποχρεούνται στην καταβολή παραβόλου.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου.
4. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας διαμονής ή άλλου αποδεικτικού εγγράφου νόμιμης διαμονής στη χώρα ( π.χ. Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, Δελτίο Ταυτότητας Ανιθαγενούς, Δελτίο Πολιτικού Πρόσφυγα).
5. Πιστοποιητικό γέννησης ή, σε περίπτωση ανυπαρξίας τούτου, πιστοποιητικό βάπτισης. Αν είναι αναγνωρισμένος πρόσφυγας και αδυνατεί να προσκομίσει πιστοποιητικό γέννησης, αρκεί η προσκόμιση της απόφασης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης με την οποία του χορηγήθηκε πολιτικό άσυλο.
6. Εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους.

Β. Ο Δήμος ή η Κοινότητα αφού εξετάσει αν έχετε υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά, στέλνει το φάκελο στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας.
Γ. Η Περιφέρεια εξετάζει αν ήταν ενήλικος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και αν είχε το χρόνο νόμιμης και μόνιμης διαμονής του στην Ελλάδα, όταν αυτός απαιτείται.
Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας απορρίπτει την αίτησή του.

Τα δημόσια έγγραφα ( πιστοποιητικό γέννησης κλπ) που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, πρέπει να είναι:
1. Επικυρωμένα
Με την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης ( APOSTILLE) αν η χώρα έκδοσης έχει προσχωρήσει στην Σύμβαση αυτή ή
Από την αρμόδια ελληνική Προξενική αρχή στο εξωτερικό ή το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ως προς τη γνησιότητα της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου που τα εξέδωσε ( αν η χώρα έκδοσης δεν έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης).
2. Μεταφρασμένα στα ελληνικά από
Τη Μεταφραστική Υπηρεσία του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή
Έλληνα δικηγόρο, ο οποίος υπογράφει ως « ο μεταφράσας δικηγόρος» ή
Πτυχιούχο μεταφραστή του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.


Δ. Αν πληρούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας θα ζητήσει τη γνώμη της αρμόδιας αστυνομικής αρχής του τόπου διαμονής του για θέματα που αφορούν στη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Από τον αιτούντα θα ζητήσει:
1. Πιστοποιητικό μη απέλασης. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από την υπηρεσία αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας του τόπου στον οποίο διαμένει.
2. Οποιαδήποτε άλλα έγγραφα κρίνει απαραίτητα, σχετικά με την προσωπικότητά του, τη γνώση της ελληνικής γλώσσας, την οικογενειακή του κατάσταση κλπ.

Ε. Στη συνέχεια ο φάκελός του διαβιβάζεται στην Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης, Τμήμα Ιθαγένειας Β΄ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ( Σταδίου 31, Τ.Κ 10559, Αθήνα). Η εν λόγω υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αφού αναζητήσει υπηρεσιακά πιστοποιητικό ποινικού του μητρώου για δικαστική χρήση, θα τον καλέσει σε προσωπική συνέντευξη στην Επιτροπή Πολιτογράφησης. Η Επιτροπή Πολιτογράφησης γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό Εσωτερικών σχετικά με την επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, καθώς και για το ήθος και την προσωπικότητά του.

Στ΄ Ο Υπουργός Εσωτερικών θα αποφασίσει για το αν θα δεχθεί ή όχι το αίτημά του . Σε κάθε περίπτωση ενημερώνεται για την απόφασή του.

Ζ. Αν ο Υπουργός κάνει δεκτή την αίτησή του, η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η. Την Ελληνική Ιθαγένεια την αποκτάει από την ημέρα που θα δώσει τον Όρκο του Έλληνα πολίτη, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του.

Προσοχή: Πρέπει να δώσετε τον όρκο το πολύ μέσα σ’ ένα χρόνο μετά τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, διαφορετικά η απόφαση ανακαλείται.
Άβαταρ μέλους
Νεολαια
Site Owner
Site Owner
 
Δημοσιεύσεις: 370
Εγγραφή: 17:50 pm 23 12 2005

Δημοσίευσηαπό Νεολαια » 20:01 pm 08 03 2007

Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Εξωτερικών
Διπλωματικό Γραφείο Υπουργού
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Α.Π.Φ 22/6/ΑΣ 364 δις

Προς: Βουλή των Ελλήνων
Κοιν: Βουλευτή κ. Μ. Παντούλα
Αθήνα 5 Μαρτίου 2007Θέμα: « Απάντηση στην υπ' αριθμ. 1521 από 08.02.2007 Αναφορά του Βουλευτή κ. Μιχαήλ Παντούλα».

Πολιτογράφηση ομογενών από την Αλβανία.


Τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, στην προκειμένη περίπτωση Αλβανικά, γίνονται δεκτά από τις Ελληνικές Διοικητικές Αρχές, στις οποίες υποβάλλονται, εφ’ όσον η γνησιότητά τους έχει βεβαιωθεί σύμφωνα με την προξενική διαδικασία θεώρησης.
Δεν εφαρμόζονται εδώ τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση της Χάγης ( 1961), δηλαδή η επίθεση επί του εγγράφου της επισημείωσης ( Apostille ) από την εξουσιοδοτημένη Αλβανική Αρχή, αφού η χώρα μας έχει διατυπώσει επιφυλάξεις για την προσχώρηση της Αλβανίας στην εν λόγω Σύμβαση.
Συνεπώς, η μόνη δυνατότητα που αναγνωρίζεται στον κομιστή του εγγράφου, είναι αυτή της θεώρησης από την Ελληνική Προξενική Αρχή, για κάθε δημόσιο έγγραφο του, το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για να παράξει έννομα αποτελέσματα στο ελληνικό έδαφος.
Το εισπρακτικό καθεστώς που ακολουθείται, ορίζεται από το Π.Δ 116/02 « περί Προξενικής Διατίμησης» και ειδικότερα το άρθρο 2 Α2γ, σύμφωνα με το οποίο η επικύρωση υπογραφής αλλοδαπής Αρχής ή ιδιώτη, κοστίζει 20 Ευρώ. Οι προξενικές μας Αρχές εισπράττουν το ισόποσο σε εγχώριο νόμισμα, για τις θεωρήσεις που ενεργούν σε όλα τα πιστοποιητικά ( γεννήσεων, γάμου, οικογενειακής κατάστασης) που τους προσκομίζονται, τα οποία πρόκειται να υποβληθούν σε ελληνικές Αρχές για διάφορους λόγους, π.χ. στις Περιφέρειες για οικογενειακές συνενώσεις, σε σχολεία για εγγραφές, στη διεύθυνση αλλοδαπών για έκδοση Ε.Δ.Τ.Ο, στις θεωρήσεις για μετακλήσεις κ.ο.κ.
Η θεώρηση, σε κάθε περίπτωση αφορά στην επικύρωση της υπογραφής του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου του Αλβανικού Υπουργείου Εξωτερικών, που εγγυάται για τη γνησιότητα του εγγράφου.
Σε ότι αφορά στη διάκριση που προκύπτει, μεταξύ Βορειοηπειρωτών και Ελλαδιτών, θεωρούμε ότι αυτή γίνεται άνευ αντικειμένου, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες επικυρώσεις αφορούν σε υπογραφές Αλβανών σε κάθε περίπτωση, εν όψει και της προσεχούς κατάργησης του προξενικού ενσήμου, τίθεται εκ τω ν πραγμάτων θέμα επανεξέτασης του Π.Δ 116/02 περί προξενικής διατίμησης, όπου θα επανακριθούν θέματα που αφορούν στα τέλη επικυρώσεων, λαμβάνοντας υπόψη και αξιολογώντας όλα τα σχετικά προβλήματα που έχουν στο μεταξύ ανακύψει.

Η Υπουργός Εξωτερικών
Ντόρα Μπακογιάννη


Ακριβές αντίγραφο
Αντώνιος Αλεξανδρίδης
Γραμματέας Πρεσβείας Α΄
Τελευταία επεξεργασία από Νεολαια και 20:05 pm 08 03 2007, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
Άβαταρ μέλους
Νεολαια
Site Owner
Site Owner
 
Δημοσιεύσεις: 370
Εγγραφή: 17:50 pm 23 12 2005

Δημοσίευσηαπό Νεολαια » 20:04 pm 08 03 2007

Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
Αρ. Πρωτ. : 7017/4/6826

Αθήνα 2 Μαρτίου 2007
Προς: Βουλή των Ελλήνων
Κοιν.: Βουλευτή κ. Μ. Παντούλα


Θέμα: Αιτήματα ομογενών από την Αλβανία.


Σχετ. : Π.Α.Β. 1521/8-2-2007
Σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μ. Παντούλας, σε ότι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο μας, επιδεικνύοντας το αμέριστο ενδιαφέρον του για τους ομογενείς μας από την Αλβανία, αφού κατέγραψε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτοί και έλαβε υπόψη του τις κατά καιρούς προτάσεις των ομογενειακών σωματείων, εξέδωσε, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, την υπ’ αρ. 4000/3/10-δ από 9-5-2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση, που ρυθμίζει, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, την παραμονή και εργασία τους στην Ελλάδα.
Με την εν λόγω Απόφαση εισήχθησαν σημαντικές καινοτομίες, κυρίως προς το συμφέρον των ομογενών μας, καθόσον το ζήτημα αυτό αντιμετωπίζεται ως εθνικό. Ειδικότερα στους ομογενείς με αλβανική ιθαγένεια, που διαμένουν στην Ελλάδα, χορηγείται Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.), ισχύος έως δέκα(10) ετών, καθώς και Ειδικό Δελτίο Ταυτότητος Ομογενούς ( Ε.Δ.Τ.Ο.), ισόχρονης διάρκειας, με υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας, ενώ πριν το δελτίο αυτό ήταν τριετούς ισχύος. Τα έγγραφα αυτά δικαιούνται και οι κατιόντες των ως άνω ομογενών, καθώς και οι σύζυγοι, ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής. Καθιερώθηκε επίσης, η συγκρότηση τριμελών επιτροπών στις Υπηρεσίες υποδοχής των δικαιολογητικών, ώστε να καθίσταται περισσότεροι αντικειμενική η κρίση, όσον αφορά κυρίως τις περιπτώσεις που υπάρχουν αμφιβολίες για την ιδιότητα του ομογενούς, ενώ παρέχεται το δικαίωμα να εφοδιάζονται με τα παραπάνω έγγραφα και οι παλιοί ομογενείς, που διαμένουν στην Ελλάδα προ του έτους 1990.
Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι το Ε.Δ.Τ.Ο. επιτρέπει στον κάτοχο να έχει ελεύθερη πρόσβαση στην ημεδαπή και να πιστοποιεί την ιδιότητά του ως ομογενή ή ως συζύγου ομογενή, ενώ η Α.Δ.Ε.Τ. του επιτρέπει τη νόμιμη διαμονή και ελεύθερη επανείσοδο στη χώρα μας, καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία στο έδαφος Σένγκεν. Για την ανανέωση των ανωτέρω εγγράφων δεν απαιτείται προσκόμιση βίζας, αλλά μόνο ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ισοδύναμο ταξιδιωτικό έγγραφο, ενώ για τους κατιόντες ομογενείς που γεννήθηκαν και κατοικούν στην Ελλάδα, δεν απαιτείται βίζα ούτε κατά την αρχική χορήγησης των εν λόγω εγγράφων.
Η τακτοποίηση των εν λόγω ομογενών με τα προαναφερόμενα έγγραφα πραγματοποιείται με γοργούς ρυθμούς σε όλη την επικράτεια, με την ίδια διαδικασία απ’ όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες μας, αφού ξεπεραστήκαν τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν κατά την έναρξη της διαδικασίας, στα τέλη του 2005, λόγω της συσσώρευσης εκκρεμοτήτων. Ήδη, μέχρι σήμερα, έχουν εκδοθεί πανελλαδικά 100.284 Ε.Δ.Τ.Ο. και ισάριθμες Α.Δ.Ε.Τ. και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την τακτοποίηση όλων των εκκρεμοτήτων εντός του προσεχούς διμήνου, ενώ έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για το πώς θα διερευνάται η ιδιότητα του ομογενούς, χωρίς να αποκλείεται οιαδήποτε περιοχή, από την οποία κατάγονται οι αιτούντες.
Τέλος θα πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός της απόφασης της Πολιτείας για τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας στους ομογενείς μας από την Αλβανία, όπως ανακοινώθηκε από τα αρμόδια Υπουργεία.

Ο Υπουργός
Βύρων Γ. ΠολύδωραςΓια την αντιγραφή
Παναγιώτης Πετρόπουλος
Αστυνομικός Διευθυντής
Άβαταρ μέλους
Νεολαια
Site Owner
Site Owner
 
Δημοσιεύσεις: 370
Εγγραφή: 17:50 pm 23 12 2005


Επιστροφή στο Ανακοινώσεις της Νεολαίας Βορειοηπειρωτών

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron

Μέλη σε σύνδεση

Συνολικά υπάρχει 1 μέλος συνδεδεμένο: 0 εγγεγραμμένο, 0 κανένας με απόκρυψη και 1 επισκέπτης (με βάση ενεργά μέλη που έχουν συνδεθεί τα τελευταία 5 λεπτά)
Περισσότερα μέλη σε σύνδεση 342 την 02:14 am 20 11 2019

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

Login Form