Τώρα είναι 13:47 pm 26 09 2021

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Έλληνες από τη Βόρειο Ήπειρο στ

Συντονιστής: Νέοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Έλληνες από τη Βόρειο Ήπειρο στ

Δημοσίευσηαπό Dhroviani » 02:55 am 09 02 2006

Η φοίτηση στη Σχολή Αστυφυλάκων διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα και η φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών παρακολούθησης των Σχολών αυτών, απαιτείται να διαπιστωθεί πριν από την εισαγωγή η ικανότητα του υποψηφίου να παρακολουθήσει κάθε μια από τις συγκεκριμένες Σχολές. Η διαπίστωση αυτή γίνεται με τις προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται σύμφωνα με τις προκηρύξεις που εκδίδονται κάθε χρόνο από τα Αστυνομικά Τμήματα.

Για τις Αστυνομικές Σχολές δεν προβλέπεται κατώτατο όριο μορίων όπως συμβαίνει με τις Στρατιωτικές Σχολές που για να επιλεγεί ο υποψήφιος πρέπει απαραίτητα να συγκεντρώσει το μισό τουλάχιστον της συνολικής προβλεπόμενης μεγίστης βαθμολογίας (τουλάχιστον 10.000 μόρια).

Τα Αστυνομικά Τμήματα είναι τρία (εκ των οποίων μόνο τα δύο απευθύνονται στους υποψήφιους του Ενιαίου Λυκείου ενώ το ένα απευθύνεται μόνο σε αστυνομικούς) και βρίσκονται στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο.Κανένας αριθμητικός περιορισμός για τα κορίτσια
Χωρίς αριθμητικό περιορισμό θα εισαχθούν φέτος τα κορίτσια στις Αστυνομικές Σχολές, καθώς καταργείται από φέτος η ειδική ποσόστωση επί του αριθμού εισακτέων.


Φέτος ο αριθμός εισακτέων - θα ανακοινωθεί την άνοιξη - αναμένεται να κινηθεί στα περίπου ίδια επίπεδα, με τη διαφορά ότι οι διατιθέμενες θέσεις θα αφορούν το σύνολό τους και αγόρια και κορίτσια.

Πράγμα που σημαίνει ότι εκείνο που θα μετρήσει για την εισαγωγή των υποψηφίων θα είναι το σύνολο των μορίων τους και όχι το φύλο τους.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι Έλληνες πολίτες, άνδρες και γυναίκες ή ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία που επιθυμούν να καταταγούν στην Ελληνική Αστυνομία ως δόκιμοι αστυφύλακες ή υπαστυνόμοι και έχουν τα ακόλουθα προσόντα:
1. Να μη υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου 2003, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από 1-1-1978 και μεταγενέστερα.

2. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή στα ΑΕΙ της χώρας.

3. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών Στρατού Ξηράς.

4. Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.

5. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

6. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. οι άνδρες και 1,65 μ. οι γυναίκες, χωρίς υποδήματα και στηθική περίμετρο οι άνδρες τουλάχιστον 0,83 μ.

7. Να μη έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμησης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, επαιτείας, αλητείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, αλλά δεν κατατάσσονται στο Σώμα, αν μέχρι τον χρόνο έκδοσης της διαταγής κατάταξης δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.

8. Να μη έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.

9. Να μη τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

Υποβάλλονται στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας


1. Όσοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να καταταγούν ως δόκιμοι αστυφύλακες ή δόκιμοι υπαστυνόμοι, πρέπει αφενός να το δηλώσουν στο μηχανογραφικό δελτίο του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (πλην των υποψηφίων που θα εισαχθούν καθ' υπέρβαση ως αθλητές και χωρίς εξετάσεις) και αφετέρου να υποβάλουν στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση συμμετοχής.

β. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

γ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς τους. Σε περίπτωση που στοιχεία του δελτίου ταυτότητας έχουν μεταβληθεί, τα στοιχεία αυτά δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986. Οι ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία υποβάλλουν φωτοαντίγραφα της αδείας παραμονής ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο στοιχείο που αποδεικνύει την εθνικότητά τους για τους ομογενείς εκ Βορείου Ηπείρου. δ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι έχουν τα προσόντα που αναφέρονται και ότι έχουν δηλώσει προτίμηση στις Σχολές Αστυφυλάκων ή Αξιωματικών ή και των δύο, στο Μηχανογραφικό Δελτίο του υπουργείου Παιδείας.

Στην ίδια δήλωση αναφέρουν αν υπάγονται σε ειδική κατηγορία και ποια, καθώς και αν επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος.

ε. Οι έγγαμοι με αλλογενείς αλλοδαπούς υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν την υπηκοότητα του συζύγου τους.

στ. Οι υπαγόμενοι στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984, εφόσον δήλωσαν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος, υποβάλλουν επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

(1). Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους:

Βεβαίωση του προέδρου του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων ή, όπου δεν υπάρχει, του οικείου Ταμείου Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, θεωρημένη από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας.

(2) Τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικού προσωπικού ειρηνικής περιόδου:

(α) Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι η οικογένεια του υποψηφίου συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο, ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, του συνταξιοδοτούμενου, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός, η χρονολογία έκδοσης και το όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, μαζί με απόκομμα της επιταγής καταβολής της σύνταξης κατά τον τελευταίο, πριν από την υποβολή της δήλωσης, μήνα.

(β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.

(3) Τα τέκνα αναγνωρισμένων, βάσει τής εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ως αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης:

(α) Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών Αναπήρων Θυμάτων και Αγωνιστών (ΔΕΠΑΘΑ) ή της οικείας Νομαρχίας ότι ο πατέρας ή η μητέρα του υποψηφίου έχει αναγνωρισθεί ως αγωνιστής Εθνικής Αντίστασης.

(β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.

(4) Τα τέκνα ή οι εν χηρεία σύζυγοι αστυνομικών, που πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας:

Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ή βεβαίωση της Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται και πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή της Κοινότητας για την οικογενειακή του κατάσταση, ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.

2. Όσοι από τους υποψηφίους κληθούν τελικά για κατάταξη, θα υποβάλουν στις Υπηρεσίες Κατάταξης και τα εξής δικαιολογητικά:

α. Τίτλο σπουδών.

β. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης, που εκδίδεται τρεις μήνες το πολύ πριν από την ημερομηνία υποβολής.

γ. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης με το οποίο βεβαιώνεται η ποινική κατάσταση του προσώπου, η έκδοση του οποίου να μην απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του. Επιπλέον με υπεύθυνη δήλωση, δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο η μη παραπομπή του σε δίκη.

δ. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, που εκδίδεται τρεις μήνες το πολύ πριν από την ημερομηνία υποβολής. Το δικαιολογητικό αυτό μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου.

ε. Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου τύπου Α', για τους άνδρες.
Dhroviani
 
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: 18:52 pm 13 01 2006
Τοποθεσία: ΠΑΤΡΑ

Δημοσίευσηαπό runner » 20:48 pm 04 10 2006

Γνωριζει καποιος αν στην πραξη ισχυει οτι λεει η προκηρυξη. Εχει μπει ποτε ομογενεις απο Βορειο Ηπειρο στην σχολη αστυν.?
runner
Μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 69
Εγγραφή: 11:44 am 02 10 2006

Δημοσίευσηαπό butrinti » 04:10 am 05 10 2006

Καλά ρε ΜΠΑΤΣΟΙ θα πάτε να γίνεται??
VENI,VIDI,VICI
Άβαταρ μέλους
butrinti
Τακτικό μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 121
Εγγραφή: 11:29 am 17 04 2006
Τοποθεσία: AG.SARANDA

Δημοσίευσηαπό Ορεστης » 14:38 pm 05 10 2006

mporousa na mpo αστυφυλακων kai δεν μου το ειπε κανεις :P :lol: :conf: :evil: :evil: :evil:
Yπάρχουν δυο τρόποι για να πετύχεις…
1)ποτέ μη λες όλα όσα ξέρεις
2)
Άβαταρ μέλους
Ορεστης
Τακτικό μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 414
Εγγραφή: 07:26 am 10 03 2006
Τοποθεσία: pogoni

Δημοσίευσηαπό Ελεονώρα » 16:05 pm 05 10 2006

Έχει μπει δικό μας παιδί στη σχολή αστυνομικού, μάλιστα είναι από το χωριό μου.
Άβαταρ μέλους
Ελεονώρα
Τακτικό μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 183
Εγγραφή: 12:39 pm 20 06 2006

Δημοσίευσηαπό lazos » 16:18 pm 05 10 2006

Μόλις αποφοιτήσετε ζητήστε να σας στείλουν στην Κακαβιά.

Για να περνάμε και εμείς κάνα αρνί χωρίς τα 15€.
Άβαταρ μέλους
lazos
Συντονιστής
 
Δημοσιεύσεις: 1294
Εγγραφή: 05:14 am 16 12 2005
Τοποθεσία: Αθήνα

Δημοσίευσηαπό runner » 21:52 pm 05 10 2006

Πηρα τηλ στο υπουργειο και μου ειπαν οτι γινεται να μπεις .αλλα πρεπει να εχεις το δελτιο των ομογενων το γνωστο μεχρι τον Απριλιο που θα βγει η προκηρυξη γιατι προς το παρον ειμαι με την βεβαιωση.Ελπιζω να το παρω το δελτιο μεχρι τοτε γιατι θα παει τζαμπα το διαβασμα και τα φροντιστηρια.
Αν καποιος ξερει κατι παραπανω καλοδεχουμενος.
runner
Μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 69
Εγγραφή: 11:44 am 02 10 2006

Δημοσίευσηαπό Ελεονώρα » 11:56 am 06 10 2006

Φίλε, runner, έτσι γίνεται. Έχεις το δικαίωμα να μπεις και αυτό ισχύει και για το δεκαετές δελτίο. Δεν μπορείς διαφορετικά. Ελπίζω να το πάρεις μέχρι τότε, γιατί κάτι άλλο δεν μπορεί να γίνει.
Άβαταρ μέλους
Ελεονώρα
Τακτικό μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 183
Εγγραφή: 12:39 pm 20 06 2006

Δημοσίευσηαπό vangelis » 16:27 pm 06 10 2006

ξέρει κανεις αν μετράνε οι τρίτεκνοι ώς πολύτεκνοι για την αστυνομία, έχει μπει και ένας φίλος μου βορειοηπειρώτης στην αστυνομία και του δώσανε και ηποικοότητα οπότε γίνεται
vangelis
Μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 30
Εγγραφή: 21:09 pm 12 01 2006
Τοποθεσία: Αγ. Σαράντα/Πάτρα

Δημοσίευσηαπό xylino spathi » 18:54 pm 06 10 2006

ρε Βαγγελη σοβαρα θεσ να γινεις μπατσος?
...τωρα ξερω τι θελω, ενα μαυρο τριανταφυλλο και τη δυναμη για να παλευω
Άβαταρ μέλους
xylino spathi
Τακτικό μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 1533
Εγγραφή: 20:18 pm 04 12 2005
Τοποθεσία: ΖΕΡΒΑΤΙ

Δημοσίευσηαπό Phoenix » 11:25 am 09 10 2006

vangelis έγραψε:ξέρει κανεις αν μετράνε οι τρίτεκνοι ώς πολύτεκνοι για την αστυνομία, έχει μπει και ένας φίλος μου βορειοηπειρώτης στην αστυνομία και του δώσανε και ηποικοότητα οπότε γίνεταιΔεν ξέρω αν ο Βαγγέλης θέλει να γίνει μπάτσος, πάντως είναι ένας τρόπος να πάρεις υπηκοότητα, βέβαια έτσι νομίζω ότι χάνεις αυτομάτως την Αλβανική....


καΙ γιατί να μην μπαίνουν δικά μας παιδιά μας στην αστυνομία,

όπως και να έχει δεν θα φωνάζουν στις μανάδες τους στις ουρές στο Αλλοδαπών...
__________________________________
Άβαταρ μέλους
Phoenix
Τακτικό μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 205
Εγγραφή: 04:08 am 20 12 2005

Δημοσίευσηαπό Ελεονώρα » 14:28 pm 09 10 2006

Βαγγέλη, απ' όσα γνωρίζω δεν ισχύει αυτό για τα τρία παιδιά.
Άβαταρ μέλους
Ελεονώρα
Τακτικό μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 183
Εγγραφή: 12:39 pm 20 06 2006

Δημοσίευσηαπό lazos » 18:42 pm 09 10 2006

melina έγραψε:Δεν ξέρω αν ο Βαγγέλης θέλει να γίνει μπάτσος, πάντως είναι ένας τρόπος να πάρεις υπηκοότητα, βέβαια έτσι νομίζω ότι χάνεις αυτομάτως την Αλβανική....

Την Αλβανική μπορεί να στην αφαίρεση μόνο η Αλβανία και απ' ότι έχω διαβάσει στο Αλβανικό Σύνταγμα δεν την χάνει κανένας ποτέ.

Αλλά αν είναι να πουλήσει κάποιος την ψυχή του και να γίνει αστυνομικός,
καλύτερα να πουλήσει το κορμί του και με τα λεφτά που θα βγάλει να λαδώσει για να πάρει την υπηκοότητα. :wink:
Άβαταρ μέλους
lazos
Συντονιστής
 
Δημοσιεύσεις: 1294
Εγγραφή: 05:14 am 16 12 2005
Τοποθεσία: Αθήνα

Δημοσίευσηαπό Phoenix » 09:50 am 10 10 2006

lazos έγραψε:
melina έγραψε:Δεν ξέρω αν ο Βαγγέλης θέλει να γίνει μπάτσος, πάντως είναι ένας τρόπος να πάρεις υπηκοότητα, βέβαια έτσι νομίζω ότι χάνεις αυτομάτως την Αλβανική....

Την Αλβανική μπορεί να στην αφαίρεση μόνο η Αλβανία και απ' ότι έχω διαβάσει στο Αλβανικό Σύνταγμα δεν την χάνει κανένας ποτέ.

Αλλά αν είναι να πουλήσει κάποιος την ψυχή του και να γίνει αστυνομικός,
καλύτερα να πουλήσει το κορμί του και με τα λεφτά που θα βγάλει να λαδώσει για να πάρει την υπηκοότητα. :wink:


Νομίζω ότι όπως και στην Ελλάδα έτσι και στην Αλβανία ισχύει το δικαίωμα του κράτους αυτομάτως να αφαιρέσει την υπηκοότητα πολίτη εφόσον αυτός στρατιωτική, αστυνομική ή άλλη ανάλογη υπηρεσία σε ξένο κράτος αναλάβει, εκτός βέβαια και αν πρόκειται για χόρες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.... στην οποία βεβαίως δεν μετέχει ακόμα η Αλβανία.
__________________________________
Άβαταρ μέλους
Phoenix
Τακτικό μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 205
Εγγραφή: 04:08 am 20 12 2005

Δημοσίευσηαπό lazos » 11:32 am 10 10 2006

Κάθε κράτος μπορεί να αφαιρέσει την υπηκοότητα του δικού της πολίτη
Δεν ξέρω αν υπάρχει αντίστοιχη περίπτωση αφαίρεσης στην Αλβανία αλλά
στην Αλβανία είναι Συνταγματικό δικαίωμα όσων γεννιούνται από Αλβανούς να έχουν την Αλβανική υπηκοότητα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει στο Σύνταγμα αλλά καθορίζετε κάθε φορά με τον νόμο περί ιθαγένειας.
Επίσης η Αλβανία δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ αλλά επίσημα έχουν στρατιωτική συμμαχία άρα είναι συμμαχικό κράτος.
Άβαταρ μέλους
lazos
Συντονιστής
 
Δημοσιεύσεις: 1294
Εγγραφή: 05:14 am 16 12 2005
Τοποθεσία: Αθήνα

Δημοσίευσηαπό vangelis » 19:47 pm 11 10 2006

συγουρότατος, ετοιμάζομαι για πανελλήνιες
vangelis
Μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 30
Εγγραφή: 21:09 pm 12 01 2006
Τοποθεσία: Αγ. Σαράντα/Πάτρα

Δημοσίευσηαπό Ορεστης » 21:19 pm 11 10 2006

lazos έγραψε:Μόλις αποφοιτήσετε ζητήστε να σας στείλουν στην Κακαβιά.
Για να περνάμε και εμείς κάνα αρνί χωρίς τα 15€...
...στην Αλβανία όλα γίνονται...αλλιώς με τον γνωστό τρόπο
Κερνάς έναν καφέ τον υπάλληλο του ληξιαρχείου και όλα γίνονται
Δεν μιλάμε βέβαια για καφέ των 2 ευρώ ούτε των 8...
και εγω ηθελα να γινω μπατσος να επιανα κατι τιπακια σαν το φιλαρακι μας το lazo na τους whip: :chain: :minigun:
Yπάρχουν δυο τρόποι για να πετύχεις…
1)ποτέ μη λες όλα όσα ξέρεις
2)
Άβαταρ μέλους
Ορεστης
Τακτικό μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 414
Εγγραφή: 07:26 am 10 03 2006
Τοποθεσία: pogoni

Δημοσίευσηαπό runner » 20:38 pm 13 10 2006

Οι λογοι που καποιος θα θελει να γινει αστυνομικος δεν ειναι απαραιτητα η αποκτηση υπηκοοτητας αλλα επειδη μπορει να του αρεσει ή και να θελει να μπει δημοσιο το οποιο για εμενα ειναι πιο σημαντικο.Αρα δειτε το και απο την αποψη αποκαταστασης.Πολλα νεα παιδια που θα δωσουν πανελληνιες το εχουν στοχο ζωης ,μονο και μονο για για την εξασφαλιση που σου προσφερει.Για αυτο καθε χρονο ανεβαινουν οι βασεις.Ξερετε τι γινεται στον ιδιωτικο τομεα, πληρης εκμεταλευση.
runner
Μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 69
Εγγραφή: 11:44 am 02 10 2006

Δημοσίευσηαπό Gori » 22:58 pm 13 10 2006

....kai sto dhmosio to aperanto koproskiliasma !!!!

File vres na kaneis kati pou na mporeis na prosfereis kai na kalyterepseis thn katastasi oxi na kaneis oti sou leei... ! Giati san mpatsos mono "malista kirie" tha les sto telos ths hmeras. :wink:
Gori
 

Δημοσίευσηαπό Phoenix » 11:08 am 16 10 2006

runner έγραψε:Οι λογοι που καποιος θα θελει να γινει αστυνομικος δεν ειναι απαραιτητα η αποκτηση υπηκοοτητας αλλα επειδη μπορει να του αρεσει ή και να θελει να μπει δημοσιο το οποιο για εμενα ειναι πιο σημαντικο.Αρα δειτε το και απο την αποψη αποκαταστασης.Πολλα νεα παιδια που θα δωσουν πανελληνιες το εχουν στοχο ζωης ,μονο και μονο για για την εξασφαλιση που σου προσφερει.Για αυτο καθε χρονο ανεβαινουν οι βασεις.Ξερετε τι γινεται στον ιδιωτικο τομεα, πληρης εκμεταλευση.


και στο δημόσιο υπάρχει πλήρη εκμετάλλευση απλά αντίστροφα, θήτης είναι ο εργαζόμενος - δημόσιος υπάλληλος και θύμα ο εργοδότης, δηλαδή ο φορολογούμενος που πληρώνει για να κοπροσκυλιάζουν μερικοί μερικοί.
__________________________________
Άβαταρ μέλους
Phoenix
Τακτικό μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 205
Εγγραφή: 04:08 am 20 12 2005

Επόμενο

Επιστροφή στο Νομοθεσία

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron

Μέλη σε σύνδεση

Συνολικά υπάρχει 1 μέλος συνδεδεμένο: 0 εγγεγραμμένο, 0 κανένας με απόκρυψη και 1 επισκέπτης (με βάση ενεργά μέλη που έχουν συνδεθεί τα τελευταία 5 λεπτά)
Περισσότερα μέλη σε σύνδεση 342 την 02:14 am 20 11 2019

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

Login Form