Τώρα είναι 20:01 pm 21 10 2021

Θέματα ασφάλισης

Συντονιστής: Νέοι

Θέματα ασφάλισης

Δημοσίευσηαπό Φοιβος » 04:20 am 28 02 2006


(Ν.1276/82)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ.

Σύμφωνα με το Νόμο 1276/82, Έλληνες υπήκοοι ή ομογενείς που συνταξιοδοτούνται από οποιαδήποτε πηγή, εφόσον διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και δεν είναι ασφαλισμένοι κατά του κινδύνου της ασθένειας σε άλλο ημεδαπό Οργανισμό ή Κλάδο Ασθένειας, έχουν το δικαίωμα, με αίτησή τους, να υπαχθούν στην ασφάλιση ασθένειας του ΙΚΑ καταβάλλοντας εισφορά ίση προς το 8% του ποσού της σύνταξής τους.

Η χρήση του δικαιώματος μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε, ενώ το δικαίωμα είναι προσωποπαγές και δεν μεταβιβάζεται αυτοδίκαια σε μέλη οικογένειας του ενδιαφερόμενου. Αν λόγω θανάτου του αρχικού δικαιούχου σύνταξης από το εξωτερικό, η σύνταξη αυτή μεταβιβαστεί σε κάποιο μέλος της οικογένειάς του, τότε ο νέος δικαιούχος (λόγω θανάτου) μπορεί να ασκήσει με δική του νέα αίτηση το δικαίωμα υπαγωγής σε αυτού του είδους την προαιρετική ασφάλιση ασθένειας. Το δικαίωμα ασκείται με αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε (απρόθεσμα) στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ του τόπου κατοικίας του.

Η ιδιότητα του συνταξιούχου αλλοδαπού φορέα θα αποδεικνύεται από επίσημα μεταφρασμένο στην ελληνική αντίγραφο της συνταξιοδοτικής απόφασης ή από βεβαίωση του συνταξιοδοτικού φορέα της αλλοδαπής επίσημα μεταφρασμένη, ή από βεβαίωση οποιασδήποτε επίσημης δημόσιας αρχής του κράτους συνταξιοδοτήσεως.

Η μόνιμη εγκατάσταση και διαμονή στην Ελλάδα θα προκύπτει από βεβαίωση της αστυνομικής αρχής του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου ή από υπεύθυνη δήλωσή του (άρθρο 8 Ν. 1599/1986). Ολιγόχρονες μεταβάσεις του ενδιαφερόμενου στη χώρα που τον συνταξιοδοτεί ή σε άλλες χώρες δεν επηρεάζουν την προϋπόθεση της μόνιμης εγκατάστασής του στην Ελλάδα.

Η μη ασφάλιση κατά του κινδύνου της ασθένειας σε άλλο ημεδαπό φορέα ή κλάδο ασθένειας θα προκύπτει από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προσφέρει εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ ή σε άλλο Οργανισμό Κύριας Ασφάλισης, που καλύπτει και τον κίνδυνο ασθένειας, δεν μπορεί να κάνει χρήση του ευεργετήματος που του παρέχουν οι διατάξεις.

Ως ημερομηνία έναρξης της ασφάλιση και συνεπώς έναρξης και της υποχρέωσης καταβολής των εισφορών, ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Το παραπάνω δικαίωμα προαιρετικής ασφάλισης, έχουν με βάση την αρχή της ισότητας ασφαλιστικής μεταχείρισης εκτός από τους Έλληνες υπηκόους και ομογενείς και οι υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) της Ελβετίας και των κρατών με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερείς Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλισης.

(Ν. 1469/84)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου 1469/84:

Οι Έλληνες υπήκοοι όπως και οι ομογενείς που είχαν εγκατασταθεί στην αλλοδαπή και επαναπατρίστηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού μπορούν να αναγνωρίσουν το χρόνο απασχόλησής τους στην αλλοδαπή ως χρόνο ασφάλισης για κύρια σύνταξη εφόσον:
1. Ο χρόνος που αναγνωρίζεται δεν είχε διανυθεί σε χώρες της Ε.Ε. του ΕΟΧ, τη Ελβετία ή σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα συνδέεται με διμερή ή πολυμερή σύμβαση κοινωνικής ασφάλισης, εκτός αν για οποιοδήποτε λόγο έχουν επιστραφεί οι εισφορές που κατέβαλλαν στις χώρες αυτές, ή οι ενδιαφερόμενοι δεν ασφαλίστηκαν καθόλου για το χρόνο απασχόλησής τους στις χώρες αυτές.
2. Δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής.
3. Έχουν πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση κλάδου συντάξεων οποιουδήποτε οργανισμού κύριας ασφάλισης ή του δημοσίου χίλιες (1000) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, εκτός εάν κατά τον επαναπατρισμό τους είχαν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους, οπότε απαιτούνται πεντακόσιες (500) μόνο ημέρες ασφάλισης.
Αρμόδιος φορέας για την αναγνώριση του χρόνου απασχόλησης είναι το ΙΚΑ για τους μισθωτούς, καθώς και για όσες άλλες κατηγορίες ασφαλίζονται σε αυτό και ο αντίστοιχος φορέας κύριας ασφάλισης για τους αυτοτελώς απασχολούμενους ή ελεύθερους επαγγελματίες.

Ο αναγνωριζόμενος χρόνος απασχόλησης δεν μπορεί να περιλαμβάνει χρόνο προηγούμενο της σύστασης του οικείου ελληνικού ασφαλιστικού φορέα ούτε να θεωρείται ως χρόνος που διανύθηκε σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα ή σε άλλο ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης. Για τη συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.825/1978 (ΦΕΚ189) δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που αναγνωρίζεται συντάξιμος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού (σύνταξη 35ετίας).

Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την απασχόληση στην αλλοδαπή.

Σε περίπτωση σύναψης ή επέκτασης διμερών ή πολυμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλισης τα προαναφερθέντα πρόσωπα θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το χρόνο της προαιρετικής ασφάλισης ή το χρόνο που αναγνωρίζεται συντάξιμος με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Νόμου 1469/84, είτε για την προσαύξηση της σύνταξής τους είτε για τη θεμελίωση αυτοτελούς δικαιώματος σύνταξης.

Οι λεπτομέρειες της εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου ρυθμίζονται με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48/12-2-2004 τ. Α΄) χορηγήθηκε νέα προθεσμία ενός έτους για αναγνώριση χρόνου εργασίας στην αλλοδαπή βάσει των άρθρων 5-9 του Ν.1464/84, η οποία αρχίζει από 12-2-1004 και τελειώνει στις 12-2-2005.


ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.


Στο ΙΚΑ έχει συσταθεί ο Ειδικός Λογαριασμός Αυτασφάλισης (άρθρο 36 του Ν.1902/90 ΦΕΚ 13817-10-1990 τ. Α΄), στον οποίο μπορούν να υπαχθούν πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, ανεξάρτητα από φύλο. που δεν έχουν υπερβεί το 58ο έτος της ηλικίας τους οι γυναίκες και το 63ο οι άνδρες, με την προϋπόθεση ότι διαμένουν στην Ελλάδα και δεν ασφαλίζονται παράλληλα υποχρεωτικά ή προαιρετικά στον Κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου. Η ασφάλιση πραγματοποιείται μόνο για τον Κλάδο Σύνταξης και καλύπτει τους κινδύνους γήρατος, αναπηρίας και θανάτου. Αρμόδιο υποκατάστημα για την υπαγωγή στον Ειδικό Λογαριασμό Αυτασφάλισης είναι το υποκατάστημα του ΙΚΑ του τόπου διαμονής του ενδιαφερόμενου.Από τον Οδηγό Παλιννόστησης της Γ.Γ.Α.Ε.
Άβαταρ μέλους
Φοιβος
Συντονιστής
 
Δημοσιεύσεις: 132
Εγγραφή: 21:03 pm 04 12 2005

Επιστροφή στο Νομοθεσία

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron

Μέλη σε σύνδεση

Συνολικά υπάρχει 1 μέλος συνδεδεμένο: 0 εγγεγραμμένο, 0 κανένας με απόκρυψη και 1 επισκέπτης (με βάση ενεργά μέλη που έχουν συνδεθεί τα τελευταία 5 λεπτά)
Περισσότερα μέλη σε σύνδεση 342 την 02:14 am 20 11 2019

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

Login Form