Τώρα είναι 04:34 am 21 09 2021

Περί πολύτεκνων

Συντονιστής: Νέοι

Περί πολύτεκνων

Δημοσίευσηαπό ΑΡΕΙΑΝΟΣ » 21:05 pm 26 04 2006

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑ΄
ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡZ΄

Τρίτη 21 Μαρτίου 2006

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΤΣΑΡΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά το γεγονός της πολυνομίας στο συγκεκριμένο νομοθετικό πεδίο τόσο οι δημογραφικοί στόχοι όσο και η ουσιαστική προστασία και ενίσχυση της ελληνικής οικογένειας, παρουσίασαν σημαντική απόκλιση από τις κοινά αποδεκτές αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και του ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος.
Οι συνταγματικές επιταγές και οι διατάξεις των διεθνών συνθηκών όρισαν το πλαίσιο, που, όμως, δεν αξιοποιήθηκε επαρκώς από τις κανονιστικές διατάξεις και την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών νομοθετημάτων στο ελληνικό δίκαιο, η εφαρμογή των οποίων εντάχθηκε �και ορθώς- στη θεμελιώδη προνοιακή αρχή της επικουρικότητας, που, όμως, λειτούργησε επί χρόνια με την επίσης θεμελιώδη ελληνική αρχή της μετριότητας.
Η δημογραφική πολιτική υπήρξε πρόχειρα σχεδιασμένη, ελάχιστα γενναιόδωρη, αναποτελεσματική και προκάλεσε θεσμική και κοινωνικοπολιτική σύγχυση. Έχασε το στόχο και χάθηκε και η ίδια, αφού κινήθηκε, χωρίς κοινωνικό και οικονομικό ρεαλισμό.
Η έλλειψη υποδομών και τεχνογνωσίας, που δημιούργησε ψευδείς δημογραφικές και κοινωνικές προτεραιότητες και οι περιορισμένες δημοσιονομικές δυνατότητες μας κληροδότησαν ένα μέτριο σύστημα οικογενειακής προστασίας. Ο θεσμός της πολύτεκνης οικογένειας με τέσσερα παιδιά χρονολογείται από το 1978, ενώ ο θεσμός των μηνιαίων οικογενειακών επιδομάτων, που πάντως συνιστά την πρώτη ουσιαστική προσπάθεια λήψης μέτρων οριζόντιας οικογενειακής πολιτικής, εισάγεται το 1972.
Αυτό που έπρεπε να αλλάξει εδώ και χρόνια ήταν ο αριθμός τέσσερα που, δυστυχώς, διατηρήθηκε με σημαντικό δημογραφικό και κοινωνικό κόστος. Το πλήθος των νομοθετημάτων και κανονιστικών πράξεων προστασίας των πολυτέκνων, που αναπτύχθηκε παράλληλα με μία σειρά οικονομικών και κοινωνικών πλεονεκτημάτων, επικεντρώθηκε κυρίως στην αριθμητική λογική της αναλογικής αύξησης των παροχών, σε σχέση με τον αριθμό των προστατευομένων μελών της οικογένειας, κάτι που μπορεί θεωρητικώς να ήταν δίκαιο, αλλά πρακτικώς υπήρξε αναποτελεσματικό και προφανώς αναντίστοιχο με τις ανάγκες της ίδιας της κοινωνίας.
Με το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου επιχειρούμε να εισάγουμε ένα σύγχρονο μοντέλο ενίσχυσης των οικογενειών, που θα βασίζεται στον κοινωνικό ρεαλισμό του 21ου αιώνα και όχι του προηγούμενου. Επιχειρούμε να χαράξουμε μία νέα δημογραφική πολιτική με στόχους εφικτούς. Να εφαρμόσουμε πολιτικές, μετρώντας το κοινωνικό κέρδος και όχι το οικονομικό κόστος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με το παρόν σχέδιο νόμου μεταρρυθμίζουμε την οικογενειακή πολιτική σε πολλά επίπεδα.
Πρώτον, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αναγνώρισης της πολυτεκνικής ιδιότητας. Καταργούμε το νομικά και διοικητικά ανεπαρκές σύστημα της δεκαετίας του 1950, καθιστώντας πλέον τη διαπίστωση της πολυτεκνικής ιδιότητας αντικείμενο διοικητικής πράξης, ικανής να παρέχει τα εχέγγυα της νομιμότητας και τα δικαιώματα της έννομης προστασίας στους διοικούμενους.
Δεύτερον, στο επίπεδο των κοινωνικών και οικονομικών παροχών, πιστεύουμε πως καμμία δίκαιη κοινωνική πολιτική δεν κάνει φτωχότερο ένα κράτος. Διευρύνουμε έτσι τους αποδέκτες, ενθαρρύνοντας τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν τρίτο παιδί, η σημασία του οποίου είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στη χάραξη της νέας δημογραφικής πολιτικής.
Τρίτον, στο επίπεδο της εφαρμογής των κανόνων του Κοινοτικού Δικαίου και των επιταγών μιας διεθνοποιημένης κοινωνίας, διατηρούμε το δικαίωμα αναγνώρισης της πολυτεκνικής ιδιότητας και της απονομής των σχετικών πλεονεκτημάτων στους πολύτεκνους κοινοτικούς υπηκόους. [url]Επεκτείνουμε, όμως, στην ουσία τα κοινωνικά και τα οικονομικά προνόμια της ρύθμισης και στους πολύτεκνους ομογενείς, που εγκαθίστανται μόνιμα στη χώρα μας, αλλά και σε πολύτεκνους αλλοδαπής εθνικότητας που αποκτούν παιδιά με Έλληνες.[/url]Τέταρτον, στο επίπεδο της απλοποίησης των σχετικών νομοθετημάτων, προχωρούμε σε κωδικοποίηση του συνόλου των διατάξεων, με στόχο την παραγωγή ενός απλού, κατανοητού και χρηστικού στους πολίτες νομικού κειμένου που θα περιγράφει με σαφήνεια προϋποθέσεις, προνόμια και δικαιώματα.
Πέμπτον, σε επίπεδο αναβάθμισης του κεντρικού οργάνου των Ελλήνων πολυτέκνων, απαλλάσσουμε την Α.Σ.Π.Ε. από τα γραφειοκρατικά της καθήκοντα και προωθούμε την ενίσχυση του ρόλου της και σε επίπεδο παρακολούθησης και αξιολόγησης των υφιστάμενων πολιτικών, αλλά και σε επίπεδο σχεδιασμού των νέων μέτρων ενίσχυσης της πολύτεκνης οικογένειας.
Έκτον, σε επίπεδο κοινωνικής ευαισθησίας και δικαιοσύνης, παρεμβαίνουμε για την ίση μεταχείριση και την εξίσωση των ευκαιριών των Α.Μ.Ε.Α., διαδικασίες που θα ελέγχονται από το Εθνικό Παρατηρητήριο Α.Μ.Ε.Α. νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που ιδρύεται γι� αυτόν το σκοπό.
Τέλος, σε επίπεδο κυβερνητικής πρωτοβουλίας για τη χάραξη μιας νέας αποτελεσματικής δημογραφικής πολιτικής, ιδρύουμε το Ινστιτούτο Κοινωνικής Δημογραφίας και Έρευνας, Ι.Κ.Δ.Ε., με αυτοτελή νομική προσωπικότητα και συμβουλευτικό ρόλο στη δημογραφία και την κοινωνική πολιτική, για την αποτελεσματική άσκηση και των δύο προς την κατεύθυνση του δημοσίου συμφέροντος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα πλεονεκτήματα και τα προνόμια των πολύτεκνων οικογενειών, δεν είναι οικονομικά ή κοινωνικά προϊόντα που τυποποιούνται. Είναι πολιτικές που πρέπει να αναθεωρούνται συχνά, με βάση τις εθνικές ανάγκες και την αντίληψη περί του σύγχρονου κράτους πρόνοιας. Οι υφιστάμενες παροχές δεν είναι λίγες, είναι όμως λιγότερες απ� αυτές που οι πολύτεκνοι δικαιούνται και που δεν δόθηκαν μεν σε λίγους, αλλά πάντως σε λιγότερους απ� όσους θα έπρεπε. Στόχος μας είναι να αλλάξουμε αυτούς τους αριθμητικούς συσχετισμούς, να ενισχύσουμε την ελληνική οικογένεια, να γίνουν οι Έλληνες περισσότεροι.
Κλείνω, λέγοντας σε όσους συναδέλφους του ΠΑ.ΣΟ.Κ. προτίθενται να εξαντλήσουν τη γενναιοδωρία τους πλειοδοτώντας σε προτάσεις κοινωνικών και οικονομικών παροχών και επιβαρύνοντας μια άλλη δημοσιονομική διαχείριση, αφού μάλλον δεν τη σκέφθηκαν επί των ημερών των πλούσιων προϋπολογισμών τους, πως αντιπολιτεύονται με το βλέμμα στο παρελθόν. Και ενώ διακηρύσσουν ένα πολλά υποσχόμενο κόμμα, παραμένουν απλά ένα κόμμα που υπόσχεται πολλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Η γυναίκα είναι το πιο γλυκό λάθος της φύσης
Άβαταρ μέλους
ΑΡΕΙΑΝΟΣ
Αρθρογράφος
 
Δημοσιεύσεις: 264
Εγγραφή: 21:10 pm 04 12 2005

Δημοσίευσηαπό xylino spathi » 13:06 pm 28 04 2006

Πρόταση Παντούλα για πολύτεκνους Βορειοηπειρώτες

Κατά τη συζήτηση στη Βουλή του Νομοσχεδίου "Ενίσχυση οικογένειας και άλλες διατάξεις", ο Βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Μιχ. Παντούλας ζήτησε από τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γ. Κωνσταντόπουλο την ένταξη και των Βορειοηπειρωτών στην κατηγορία των πολυτέκνων με όλα τα απορρέοντα δικαιώματα, πρόταση την οποία αποδέχθηκε άμεσα ο Υφυπουργός.
...τωρα ξερω τι θελω, ενα μαυρο τριανταφυλλο και τη δυναμη για να παλευω
Άβαταρ μέλους
xylino spathi
Τακτικό μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 1533
Εγγραφή: 20:18 pm 04 12 2005
Τοποθεσία: ΖΕΡΒΑΤΙ


Επιστροφή στο Νομοθεσία

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 3 επισκέπτες

cron

Μέλη σε σύνδεση

Συνολικά υπάρχουν 3 μέλη συνδεδεμένα: 0 εγγεγραμμένο, 0 κανένας με απόκρυψη και 3 επισκέπτες (με βάση ενεργά μέλη που έχουν συνδεθεί τα τελευταία 5 λεπτά)
Περισσότερα μέλη σε σύνδεση 342 την 02:14 am 20 11 2019

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 3 επισκέπτες

Login Form