Τώρα είναι 20:15 pm 21 10 2021

Παραμονή και εργασία ομογενών από Αλβανία

Συντονιστής: Νέοι

Παραμονή και εργασία ομογενών από Αλβανία

Δημοσίευσηαπό Φοιβος » 03:48 am 20 12 2005

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τη διάταξη της παρ. 4 του Αρθρου 17 του ν.1975/1991 "Είσοδος-έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις" (Α'- 184).

2. Τις διατάξεις του Αρθρου 29 Α του ν.1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (Α'- 137), το οποίο προστέθηκε με το Αρθρο 27 του ν.2081/1992 (Α'- 154) και αντικαταστάθηκε με το Αρθρο 1 παρ. 2 α του ν.2469/1997 (Α'- 38).

3. Τις διατάξεις του π.δ.81/2002 "Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών" (Α'- 57).

4. Την υπ' αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών" (Β'- 519).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 20.000,00 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2005 και 3.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2006 και καθένα από το επόμενα έτη. Οι εν λόγω δαπάνες κατά το τρέχον οικονομικό έτος θα αντιμετωπισθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0843 του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων (Ε.Φ. 43 - 110 "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ"). Οι δαπάνες έτους 2006 και επομένων ετών θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον ΚΑΕ 0843 των αντιστοίχων Π/Υ εξόδων του ως άνω Ε.Φ. 43 - 110, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1

1. Στους ομογενείς με αλβανική ιθαγένεια που διαμένουν στην Ελλάδα χορηγείται, μετά από αίτησή τους, άδεια διαμονής ενιαίου τύπου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1030/2002 ισχύος έως δέκα (10) ετών καθώς και ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) ισόχρονης διάρκειας, ο τύπος του οποίου καθορίζεται στο Α' Τμήμα του παραρτήματος.
2. Τη χορήγηση των εγγράφων της προηγούμενης παραγράφου δικαιούνται και οι σύζυγοι και κατιόντες των ως άνω ομογενών, ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής.

3. Ως υπηρεσίες υποδοχής των δικαιολογητικών και έκδοσης των ανωτέρω εγγράφων ορίζονται τα οικεία τμήματα αλλοδαπών για τους διαμένοντες στην περιφέρεια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, η οικεία Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών για τους διαμένοντες στην περιφέρεια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και η υπηρεσία που χειρίζεται θέματα αλλοδαπών στην έδρα των αστυνομικών διευθύνσεων ή υποδιευθύνσεων για τους διαμένοντες στις λοιπές περιφέρειες.

Αρθρο 2

1. Για τη χορήγηση των εγγράφων του Αρθρου 1, ο αιτών απαιτείται να κατέχει κατά περίπτωση :

α. ομογενής : αα. διαβατήριο ή άλλο ισοδύναμο ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ. ββ. ισχύουσα ειδική προξενική θεώρηση εισόδου. γγ. επίσημα έγγραφα, που αποδεικνύουν τα πλήρη στοιχεία του.

β. κατιών ομογενούς : αα. διαβατήριο ή άλλο ισοδύναμο ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ. ββ. ισχύουσα προξενική θεώρηση εισόδου. γγ. επίσημα στοιχεία, που αποδεικνύουν τα πλήρη στοιχεία του καθώς και τη συγγενική σχέση με ομογενή. Προκειμένου για κατιόντα ο οποίος γεννήθηκε και κατοικεί στην Ελλάδα, δεν απαιτείται η κατοχή ισχύουσας προξενικής θεώρησης εισόδου.

γ. αλλογενής σύζυγος ομογενούς : αα. διαβατήριο ή άλλο ισοδύναμο ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ. ββ. ισχύουσα προξενική θεώρηση εισόδου. γγ. επίσημα έγγραφα, που αποδεικνύουν τα πλήρη στοιχεία του καθώς και την τέλεση και ισχύ του γάμου με ομογενή.


2. Με την κατάθεση των δικαιολογητικών οι Υπηρεσίες της παρ. 3 του προηγούμενου Αρθρου χορηγούν στον αιτούντα σχετική βεβαίωση, ο τύπος της οποίας καθορίζεται στο Β' Τμήμα του παραρτήματος. Η βεβαίωση αυτή ισχύει για έξι (6) μήνες και ανανεώνεται ισόχρονα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης του αιτήματος.

3. Τα προβλεπόμενα στο προηγούμενο Αρθρο έγγραφα χορηγούνται ύστερα από γνώμη τριμελούς επιτροπής, η οποία συγκροτείται με απόφαση τουπροϊσταμένου της υπηρεσίας υποδοχής των δικαιολογητικών και αποτελείται από προσωπικό της. Ο ενδιαφερόμενος καλείται για συνέντευξη ενώπιον της επιτροπής αυτής προσκομίζοντας και τυχόν πρόσθετα στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει η ιδιότητά του ως ομογενή.

4. Σε περίπτωση αμφισβήτησης ως προς την ιδιότητα του ομογενή, η αίτηση με τη λοιπή αλληλογραφία διαβιβάζεται στην κατά την παρ. 5 αρμόδια ειδική επιτροπή ομογενών, η οποία γνωματεύει σχετικά. Ενώπιον της ειδικής επιτροπής καλείται να εμφανιστεί ο ενδιαφερόμενος, προσκομίζοντας τυχόν πρόσθετα στοιχεία. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν εμφανιστεί, η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά.

5. Συγκροτούνται ειδικές επιτροπές ομογενών, ως εξής:

α. Ειδική Επιτροπή Ομογενών Αθηνών, με έδρα το Τμήμα Αλλοδαπών Αθηνών, η οποία εξετάζει αιτήσεις που υποβάλλονται στα Τμήματα Αλλοδαπών Αθηνών και Δυτικής Αττικής.

β. Ειδική Επιτροπή Ομογενών Βορειοανατολικής Αττικής, με έδρα το Τμήμα Αλλοδαπών Βορειοανατολικής Αττικής, η οποία εξετάζει αιτήσεις που υποβάλλονται στα Τμήματα Αλλοδαπών Βορειοανατολικής Αττικής, Λαυρίου καθώς και στις υφιστάμενες υπηρεσίες των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

γ. Ειδική Επιτροπή Ομογενών Πειραιά, με έδρα το Τμήμα Αλλοδαπών Πειραιά, η οποία εξετάζει αιτήσεις που υποβάλλονται στα Τμήματα Αλλοδαπών Πειραιά και Νοτιοανατολικής Αττικής καθώς και στις υφιστάμενες υπηρεσίες των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου.

δ. Ειδική Επιτροπή Ομογενών Θεσσαλονίκης, με έδρα την Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, η οποία εξετάζει αιτήσεις που υποβάλλονται στις υφιστάμενες υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.

6. Κάθε επιτροπή αποτελείται από έναν ανώτερο αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας, ως πρόεδρο και από έναν εκπρόσωπο των Υπουργείων Εξωτερικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως μέλη. Ο πρόεδρος και τα μέλη των ως άνω επιτροπών ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τους οικείους υπουργούς. Ο γραμματέας της επιτροπής επιλέγεται από το προσωπικό της υπηρεσίας της έδρας της, με απόφαση του προϊσταμένου της. Η συγκρότηση των επιτροπών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

7. Ο πρόεδρος της ειδικής επιτροπής υποβάλλει τη γνωμοδότηση με τη λοιπή αλληλογραφία στη Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση που προβλέπεται από το Αρθρο 17 παρ. 2 του ν.1975/1991, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το Αρθρο 24 του ν.3320/2005 . Η απόφαση με τη λοιπή αλληλογραφία διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία, για την ενημέρωση του ενδιαφερομένου και τις λοιπές κατά περίπτωση ενέργειες.

Αρθρο 3

1. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής ενιαίου τύπου και του Ε.Δ.Τ.Ο., με την επιφύλαξη του Αρθρου 5 παρ. 1, απαιτείται ο ομογενής να προσκομίσει διαβατήριο ή άλλο ισοδύναμο ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ. Προκειμένου περί αλλογενούς συζύγου ομογενούς, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση στοιχείων, από τα οποία να αποδεικνύεται η μη λύση του γάμου με διαζύγιο.

2. Κατά την ανανέωση του Ε.Δ.Τ.Ο. που χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της καταργούμενης με το Αρθρο 8 απόφασης, στον ομογενή χορηγούνται τα έγγραφα που προβλέπονται στο Αρθρο 1, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου.

3. Αν κατά την ανανέωση υφίστανται βάσιμα στοιχεία από τα οποία αμφισβητείται η ιδιότητα του αιτούντος ως ομογενή, η αρμόδια υπηρεσία παραπέμπει την αλληλογραφία στην αρμόδια ειδική επιτροπή ομογενών της παρ. 5 του Αρθρου 2, προκειμένου να ενεργήσει σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 4 και 7 του ιδίου ως άνω Αρθρου. Μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση στον αιτούντα χορηγείται η προβλεπόμενη από την παράγραφο2 του προηγουμένου Αρθρου βεβαίωση.

4. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής ή φθοράς των εγγράφων του Αρθρου 1, αυτά αντικαθίστανται σύμφωνα με όσα ισχύουν για τα δελτία ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών.

Αρθρο 4

1. Ο κάτοχος Ε.Δ.Τ.Ο. έχει δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην ημεδαπή αγορά εργασίας και απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται σχετικά από τις ισχύουσες διατάξεις. Το Ε.Δ.Τ.Ο. πιστοποιεί την ιδιότητα του κατόχου του ως ομογενή.

2. Με την επιφύλαξη τυχόν ευνοϊκότερων ειδικών ρυθμίσεων, ο κάτοχος του Ε.Δ.Τ.Ο. απολαμβάνει την ίδια με τον Έλληνα εργαζόμενο μεταχείριση.

3. Ο κάτοχος Ε.Δ.Τ.Ο. δεν υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία και εγκατάστασή του εντός της ελληνικής επικράτειας.

4. Ο κάτοχος άδειας διαμονής ενιαίου τύπου έχει δικαίωμα νόμιμης διαμονής και ελεύθερης επανεισόδου στην Ελλάδα και ελεύθερης κυκλοφορίας στο έδαφος των συμβαλλομένων χωρών Σένγκεν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5. Ο κάτοχος της βεβαίωσης της παραγράφου 2 του Αρθρου 2, έχει δικαίωμα νόμιμης παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.

Αρθρο 5

1. Εφόσον συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης ή ασφάλειας και ιδίως σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης του αιτούντος για κακούργημα ή πλημμέλημα σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, η αρμόδια υπηρεσία δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας διαμονής ενιαίου τύπου καθώς και του Ε.Δ.Τ.Ο. με αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

2. Ο ενδιαφερόμενος δικαιούται, εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης, να ασκήσει προσφυγή, ενώπιον του κατά τόπο αρμόδιου αστυνομικού διευθυντή ή διευθυντή ασφαλείας.

3. Η άδεια διαμονής ενιαίου τύπου και το Ε.Δ.Τ.Ο. δύνανται να ανακαλούνται, για τους λόγους της παρ. 1, με αιτιολογημένη απόφαση του διευθυντή της κατά τόπο αρμόδιας αστυνομικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης ασφάλειας, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

4. Κατά της απόφασης ανάκλησης, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται, εντός 10 ημερών από την κοινοποίησή της, να ασκήσει προσφυγή, ενώπιον του κατά τόπο αρμόδιου γενικού αστυνομικού διευθυντή.

Αρθρο 6

1. Ομογενείς με αλβανική ιθαγένεια, οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα πριν από το έτος 1990 και είναι κάτοχοι δελτίου ταυτότητας αλλοδαπού, έστω και αν η ισχύς του έχει λήξει, καθώς και τα τέκνα αυτών, δικαιούνται, μετά από αίτησή τους, τη χορήγηση των προβλεπόμενων στο Αρθρο 1 εγγράφων.

2. Τα ίδια έγγραφα δικαιούνται και οι αλλογενείς σύζυγοι αυτών.

Αρθρο 7

1. Για τα αιτήματα που, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, εκκρεμούν στη Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω αμφισβήτησης ως προς την ιδιότητα του ομογενούς, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 4 έως και 7 του Αρθρου 2.

2. Αιτήματα που κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης εκκρεμούν στις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες, εξετάζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα απόφαση, με βάση τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην καταργούμενη με το Αρθρο 8 όμοια.

Αρθρο 8

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργείται η υπ' αριθμ.4000/3/10-λε' από 30.5.2001 (Β' - 707) όμοια.

Αρθρο 9

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άβαταρ μέλους
Φοιβος
Συντονιστής
 
Δημοσιεύσεις: 132
Εγγραφή: 21:03 pm 04 12 2005

Δημοσίευσηαπό Talk talk » 08:58 am 12 02 2006

Η ισχύουσα ειδική προξενική θεώρηση εισόδου τι είναι?
Όσοι είναι κάτοχοι του παλιού ΕΔΤΟ θα περάσουν από επιτροπές κτλ?
"...That which we call a rose
By any other name would smell as sweet"
Άβαταρ μέλους
Talk talk
Τακτικό μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 157
Εγγραφή: 22:28 pm 11 02 2006

Δημοσίευσηαπό Φοιβος » 18:58 pm 13 02 2006

Η ισχύουσα ειδική προξενική θεώρηση εισόδου τι είναι?


= VISA

Όσοι είναι κάτοχοι του παλιού ΕΔΤΟ θα περάσουν από επιτροπές κτλ?


όχι, ούτε VISA θέλει, εκτός και αν υπάρχουν αμφιβολίες για την ιδιότητά του ώς ομογενής.

Αρθρο 3

1. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής ενιαίου τύπου και του Ε.Δ.Τ.Ο., με την επιφύλαξη του Αρθρου 5 παρ. 1, απαιτείται ο ομογενής να προσκομίσει διαβατήριο ή άλλο ισοδύναμο ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ. Προκειμένου περί αλλογενούς συζύγου ομογενούς, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση στοιχείων, από τα οποία να αποδεικνύεται η μη λύση του γάμου με διαζύγιο.

2. Κατά την ανανέωση του Ε.Δ.Τ.Ο. που χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της καταργούμενης με το Αρθρο 8 απόφασης, στον ομογενή χορηγούνται τα έγγραφα που προβλέπονται στο Αρθρο 1, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου.

3. Αν κατά την ανανέωση υφίστανται βάσιμα στοιχεία από τα οποία αμφισβητείται η ιδιότητα του αιτούντος ως ομογενή, η αρμόδια υπηρεσία παραπέμπει την αλληλογραφία στην αρμόδια ειδική επιτροπή ομογενών της παρ. 5 του Αρθρου 2, προκειμένου να ενεργήσει σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 4 και 7 του ιδίου ως άνω Αρθρου. Μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση στον αιτούντα χορηγείται η προβλεπόμενη από την παράγραφο2 του προηγουμένου Αρθρου βεβαίωση.
And you run and you run to catch up with the sun, but it's sinking
Racing around to come up behind you again
The sun is the same in a relative way, but you're older
Shorter of breath and one day closer to death
Άβαταρ μέλους
Φοιβος
Συντονιστής
 
Δημοσιεύσεις: 132
Εγγραφή: 21:03 pm 04 12 2005


Επιστροφή στο Νομοθεσία

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron

Μέλη σε σύνδεση

Συνολικά υπάρχει 1 μέλος συνδεδεμένο: 0 εγγεγραμμένο, 0 κανένας με απόκρυψη και 1 επισκέπτης (με βάση ενεργά μέλη που έχουν συνδεθεί τα τελευταία 5 λεπτά)
Περισσότερα μέλη σε σύνδεση 342 την 02:14 am 20 11 2019

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

Login Form