Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας με Πολιτογράφηση


Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη <a href="%overview">σελίδα επισκόπησης των μπλοκ</a>.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη σελίδα επισκόπησης των μπλοκ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης, Τμήμα Ιθαγένειας, Σταδίου 31 Αθήνα, Τηλ: 210-3249314, 3249465

 ΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Τι είναι

 ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ είναι ο νομικός δεσμός ενός ατόμου με ένα κράτος. Αν ο δεσμός αυτός υπάρχει, λέμε ότι το άτομο αυτό είναι πολίτης του συγκεκριμένου κράτους.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ είναι ο δεσμός ενός ατόμου προς ορισμένο έθνος.

ΑΝΙΘΑΓΕΝΕΙΑ είναι η έλλειψη ιθαγένειας.

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους κάποιος αλλοδαπός αποκτά την ελληνική ιθαγένεια. Πρόκειται για μια ατομική διοικητική πράξη που απαιτεί δύο στοιχεία: τη βούληση του προσώπου να γίνει Έλληνας πολίτης και τη βούληση του Ελληνικού κράτους να δεχτεί το συγκεκριμένο πρόσωπο ως πολίτη του. Η βούληση του Ελληνικού κράτους εκφράζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Η Πολιτογράφηση αφορά σε αλλογενείς αλλοδαπούς που κατοικούν στην Ελλάδα και σε ομογενείς αλλοδαπούς, είτε ζουν στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για την πολιτογράφηση ατόμων που κατοικούν στην Ελλάδα.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ είναι ένα άτομο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ( δεν είναι Έλληνας πολίτης ) ανεξάρτητα από το αν είναι πολίτης άλλου κράτους ή δεν έχει καμία ιθαγένεια.

ΟΜΟΓΕΝΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ είναι αυτός που, ενώ έχει ελληνική εθνικότητα, δεν είναι Έλληνας πολίτης.

ΑΛΛΟΓΕΝΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ είναι αυτός που δεν έχει ελληνική εθνικότητα και δεν είναι Έλληνας πολίτης.

Προϋποθέσεις πολιτογράφησης.

1. Όποιος επιθυμεί να αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση, απαιτείται :

α. Να είναι ενήλικος ( δηλαδή να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του) κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πολιτογράφησης.

β. Να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα, κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή, ανεξαρτήτως ποινής και χρόνου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, για εγκλήματα προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, ανθρωποκτονίας από πρόθεση και επικίνδυνης σωματικής βλάβης, εγκλήματα σχετικά με την εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διεθνή οικονομικά εγκλήματα, εγκλήματα με χρήση μέσων υψηλής τεχνολογίας, εγκλήματα περί το νόμισμα, αντίστασης κατά της αρχής, αρπαγής ανηλίκων, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, τοκογλυφίας, του νόμου περί μεσαζόντων, πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης, συκοφαντικής δυσφήμισης, λαθρεμπορίας, εγκλήματα που αφορούν τα όπλα, αρχαιότητες, την προώθηση λαθρομεταναστών στο εσωτερικό της χώρας ή τη διευκόλυνση μεταφοράς ή προώθησης τους ή της εξασφάλισης καταλύματος σε αυτούς για απόκρυψη ή για παραβάσεις της νομοθεσίας για την εγκατάσταση και κίνηση αλλοδαπών στην Ελλάδα,

γ. Να μην εκκρεμεί σε βάρος του απόφαση απέλασης.

 Αν είναι αλλογενής απαιτείται επιπλέον να:

α. Διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα

 Δέκα (10) συνολικά έτη την τελευταία δωδεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης.

 Αν είναι σύζυγος Έλληνα ή Ελληνίδας και έχει αποκτήσει μαζί του/μαζί της τέκνο, αρκεί διαμονή στην Ελλάδα για τρία ( 3 ) χρόνια, από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου.

 Αν έχει γεννηθεί και κατοικεί συνεχώς στην Ελλάδα, δεν απαιτείται καμία χρονική προϋπόθεση.

 Για τον ανιθαγενή ( δηλαδή αν δεν έχει καμιά ιθαγένεια) ή για τον αναγνωρισμένο ως πρόσφυγα, αρκεί διαμονή στην Ελλάδα πέντε ετών μέσα στην τελευταία δωδεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης.

 Αν είναι σύζυγος Έλληνα διπλωματικού υπαλλήλου που έχει συμπληρώσει, οποτεδήποτε, ένα έτος διαμονής στην Ελλάδα και υπηρετεί στο εξωτερικό, προσμετράται για τη συμπλήρωση του παραπάνω χρόνου και ο χρόνος παραμονής του στο εξωτερικό λόγω της υπηρεσίας του Έλληνα συζύγου του.

 Αν είναι Αθλητής Ολυμπιακών αθλημάτων και έχει συμπληρώσει πενταετή (5) νόμιμη παραμονή στην Ελλάδα κατά την τελευταία δωδεκαετία, μπορεί να αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 9 του παρόντος Κώδικα, εφόσον έχει δικαίωμα να αγωνιστεί στην αντίστοιχη ελληνική εθνική ομάδα, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς του οικείου αθλήματος, μετά από εισήγηση της οικείας εθνικής ομοσπονδίας και σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

  Στον ανωτέρω κατά περίπτωση απαιτούμενο χρόνο δεν προσμετράται ο χρόνος που διάνυσε στην Ελλάδα ως διπλωματικός ή διοικητικός υπάλληλος ξένης χώρας.

β. Έχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής ιστορίας και γενικά του ελληνικού πολιτισμού.

Διαδικασία

Α΄ Η διαδικασία της πολιτογράφησης ξεκινά με την υποβολή αίτησης πολιτογράφησης στο Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου διαμονής του, που απευθύνεται προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Η αίτηση πολιτογράφησης συνοδεύεται από:

1. Δήλωση πολιτογράφησης. Η δήλωση αυτή γίνεται ενώπιον του Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας με την παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών ως μαρτύρων.

2. Παράβολο ύψους 1.467,35 Ευρώ το οποίο θα προμηθευτεί από το Δημόσιο Ταμείο. Οι ομογενείς δεν υποχρεούνται στην καταβολή παραβόλου.

3. Επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου.

4. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας διαμονής ή άλλου αποδεικτικού εγγράφου νόμιμης διαμονής στη χώρα ( π.χ. Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, Δελτίο Ταυτότητας Ανιθαγενούς, Δελτίο Πολιτικού Πρόσφυγα).

5. Πιστοποιητικό γέννησης ή, σε περίπτωση ανυπαρξίας τούτου, πιστοποιητικό βάπτισης. Αν είναι αναγνωρισμένος πρόσφυγας και αδυνατεί να προσκομίσει πιστοποιητικό γέννησης, αρκεί η προσκόμιση της απόφασης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης με την οποία του χορηγήθηκε πολιτικό άσυλο.

6. Εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους.

Β. Ο Δήμος ή η Κοινότητα αφού εξετάσει αν έχει υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά, στέλνει το φάκελο στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας.

Γ. Η Περιφέρεια εξετάζει αν ήταν ενήλικος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και αν είχε το χρόνο νόμιμης και μόνιμης διαμονής του στην Ελλάδα, όταν αυτός απαιτείται. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας απορρίπτει την αίτησή του.

Τα δημόσια έγγραφα ( πιστοποιητικό γέννησης κλπ) που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, πρέπει να είναι:

1. Επικυρωμένα

Με την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης ( APOSTILLE) αν η χώρα έκδοσης έχει προσχωρήσει στην Σύμβαση αυτή ή

Από την αρμόδια ελληνική Προξενική αρχή στο εξωτερικό ή το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ως προς τη γνησιότητα της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου που τα εξέδωσε ( αν η χώρα έκδοσης δεν έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης). 2

. Μεταφρασμένα στα ελληνικά από

Τη Μεταφραστική Υπηρεσία του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών

ή Έλληνα δικηγόρο, ο οποίος υπογράφει ως « ο μεταφράσας δικηγόρος»

ή Πτυχιούχο μεταφραστή του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

 Δ. Αν πληρούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας θα ζητήσει τη γνώμη της αρμόδιας αστυνομικής αρχής του τόπου διαμονής του για θέματα που αφορούν στη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Από τον αιτούντα θα ζητήσει:

1. Πιστοποιητικό μη απέλασης. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από την υπηρεσία αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας του τόπου στον οποίο διαμένει.

2. Οποιαδήποτε άλλα έγγραφα κρίνει απαραίτητα, σχετικά με την προσωπικότητά του, τη γνώση της ελληνικής γλώσσας, την οικογενειακή του κατάσταση κλπ.

Ε. Στη συνέχεια ο φάκελός του διαβιβάζεται στην Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης, Τμήμα Ιθαγένειας Β΄ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ( Σταδίου 31, Τ.Κ 10559, Αθήνα). Η εν λόγω υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αφού αναζητήσει υπηρεσιακά πιστοποιητικό ποινικού του μητρώου για δικαστική χρήση, θα τον καλέσει σε προσωπική συνέντευξη στην Επιτροπή Πολιτογράφησης. Η Επιτροπή Πολιτογράφησης γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό Εσωτερικών σχετικά με την επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, καθώς και για το ήθος και την προσωπικότητά του.

Στ΄ Ο Υπουργός Εσωτερικών θα αποφασίσει για το αν θα δεχθεί ή όχι το αίτημά του . Σε κάθε περίπτωση ενημερώνεται για την απόφασή του.

Ζ. Αν ο Υπουργός κάνει δεκτή την αίτησή του, η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η. Την Ελληνική Ιθαγένεια την αποκτάει από την ημέρα που θα δώσει τον Όρκο του Έλληνα πολίτη, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του.

Προσοχή: Πρέπει να δώσει τον όρκο το πολύ μέσα σ’ ένα χρόνο μετά τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, διαφορετικά η απόφαση ανακαλείται. Ο Υπουργός Εσωτερικών Δ.Δ.Α Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Δ.Δ.Α Καθ. Προκόπης Παυλόπουλος Αθανάσιος Νάκος

nulled script