Πολιτογράφηση ομογενών από την Αλβανία


Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη <a href="%overview">σελίδα επισκόπησης των μπλοκ</a>.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη σελίδα επισκόπησης των μπλοκ.

Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Εξωτερικών
Διπλωματικό Γραφείο Υπουργού
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Α.Π.Φ 22/6/ΑΣ 364 δις

Προς: Βουλή των Ελλήνων
Κοιν: Βουλευτή κ. Μ. Παντούλα
Αθήνα 5 Μαρτίου 2007

Θέμα: « Απάντηση στην υπ' αριθμ. 1521 από 08.02.2007 Αναφορά του Βουλευτή κ. Μιχαήλ Παντούλα».

Πολιτογράφηση ομογενών από την Αλβανία.

Τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, στην προκειμένη περίπτωση Αλβανικά, γίνονται δεκτά από τις Ελληνικές Διοικητικές Αρχές, στις οποίες υποβάλλονται, εφ’ όσον η γνησιότητά τους έχει βεβαιωθεί σύμφωνα με την προξενική διαδικασία θεώρησης.
Δεν εφαρμόζονται εδώ τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση της Χάγης ( 1961), δηλαδή η επίθεση επί του εγγράφου της επισημείωσης ( Apostille ) από την εξουσιοδοτημένη Αλβανική Αρχή, αφού η χώρα μας έχει διατυπώσει επιφυλάξεις για την προσχώρηση της Αλβανίας στην εν λόγω Σύμβαση.
Συνεπώς, η μόνη δυνατότητα που αναγνωρίζεται στον κομιστή του εγγράφου, είναι αυτή της θεώρησης από την Ελληνική Προξενική Αρχή, για κάθε δημόσιο έγγραφο του, το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για να παράξει έννομα αποτελέσματα στο ελληνικό έδαφος.
Το εισπρακτικό καθεστώς που ακολουθείται, ορίζεται από το Π.Δ 116/02 « περί Προξενικής Διατίμησης» και ειδικότερα το άρθρο 2 Α2γ, σύμφωνα με το οποίο η επικύρωση υπογραφής αλλοδαπής Αρχής ή ιδιώτη, κοστίζει 20 Ευρώ. Οι προξενικές μας Αρχές εισπράττουν το ισόποσο σε εγχώριο νόμισμα, για τις θεωρήσεις που ενεργούν σε όλα τα πιστοποιητικά ( γεννήσεων, γάμου, οικογενειακής κατάστασης) που τους προσκομίζονται, τα οποία πρόκειται να υποβληθούν σε ελληνικές Αρχές για διάφορους λόγους, π.χ. στις Περιφέρειες για οικογενειακές συνενώσεις, σε σχολεία για εγγραφές, στη διεύθυνση αλλοδαπών για έκδοση Ε.Δ.Τ.Ο, στις θεωρήσεις για μετακλήσεις κ.ο.κ.
Η θεώρηση, σε κάθε περίπτωση αφορά στην επικύρωση της υπογραφής του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου του Αλβανικού Υπουργείου Εξωτερικών, που εγγυάται για τη γνησιότητα του εγγράφου.
Σε ότι αφορά στη διάκριση που προκύπτει, μεταξύ Βορειοηπειρωτών και Ελλαδιτών, θεωρούμε ότι αυτή γίνεται άνευ αντικειμένου, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες επικυρώσεις αφορούν σε υπογραφές Αλβανών σε κάθε περίπτωση, εν όψει και της προσεχούς κατάργησης του προξενικού ενσήμου, τίθεται εκ τω ν πραγμάτων θέμα επανεξέτασης του Π.Δ 116/02 περί προξενικής διατίμησης, όπου θα επανακριθούν θέματα που αφορούν στα τέλη επικυρώσεων, λαμβάνοντας υπόψη και αξιολογώντας όλα τα σχετικά προβλήματα που έχουν στο μεταξύ ανακύψει.

Η Υπουργός Εξωτερικών
Ντόρα Μπακογιάννη

Ακριβές αντίγραφο
Αντώνιος Αλεξανδρίδης
Γραμματέας Πρεσβείας Α΄

nulled script