Επιδοτούμενα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης (Ο.Σ.Ε.Β " Ο Άγιος Κοσμάς")


Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη <a href="%overview">σελίδα επισκόπησης των μπλοκ</a>.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη σελίδα επισκόπησης των μπλοκ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Η Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Βορειοηπειρωτών «ο Άγιος Κοσμάς» σε συνεργασία με την Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. «Νόστος» υλοποιεί το Πρόγραμμα Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Σ.Υ.Υ κατά της Ανεργίας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού στον νομό Αττικής» .
Από την υλοποίηση θα ωφεληθούν 250 άνεργοι ηλικίας 18-65 ετών.
Στόχος του προγράμματος είναι :
1. Η προώθηση των παραπάνω ατόμων στην αγορά εργασίας
2. Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του κοινωνικού συνόλου ώστε να διευκολυνθεί η ένταξη στην αγορά εργασίας και η κοινωνική ενσωμάτωση.
3. Η επαγγελματική κατάρτιση μέσω επιδοτούμενων σεμιναρίων.
Για περισσότερες πληροφορίες
Ευπόλιδος 14, Αθήνα , 210-3310358

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών κατά της Ανεργίας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, στο νομό Αττικής

Η Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Βορειοηπειρωτών «ο Αγ. Κοσμάς », σε συνεργασία με την Εταιρία Κοινωνικής και Πολιτιστικής Στήριξης, Παλιννοστούντων Ομογενών «Ο Νόστος», ως οι κυριότεροι θεσμικοί εκπρόσωποι των ομογενών από τη Βόρειο Ήπειρο και την πρώην Σοβιετική Ένωση, υλοποιούν το Σχέδιο Δράσης με τίτλο «Παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών κατά της Ανεργίας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, στο νομό Αττικής».

Από το πρόγραμμα θα επωφεληθούν συνολικά 1000 άνεργοι ηλικίας 18 με 65 ετών, 250 από τους οποίους θα εξυπηρετηθούν από μας.

Τα άτομα αυτά ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

1) Παλινοστούντες
2) Μετανάστες
3) Ειδικές κατηγορίες γυναικών που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό
4) Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45
5) Λοιπές κατηγορίες, ιδίως νέοι ηλικίας 18 έως 28 χρόνων

Κύριοι σκοποί των ενεργειών του εν λόγω Σχεδίου είναι η πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι ειδικότεροι στόχοι αφορούν την ενδυνάμωση και εμψύχωση των επωφελουμένων, ώστε να καταστούν ικανοί να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του κοινωνικού συνόλου, ώστε να διευκολυνθεί η κοινωνική ενσωμάτωση.
Η Ομοσπονδία στο πλαίσιο του έργου, ανέλαβε τις παρακάτω δράσεις:
1) προσέγγιση- ενημέρωση των ατόμων αυτών για τα πλεονεκτήματα του συστήματος
2) ατομική και ομαδική στήριξη
3) ομάδες προετοιμασίας για την απασχόληση
4) ομάδες καλλιέργειας επικοινωνιακών δεξιοτήτων
5) νομική συμβουλευτική και στήριξη
6) πληροφόρηση για θεσμικά, νομικά και εργασιακά ζητήματα.
7) ενέργειες ευαισθητοποίησης εργοδοτών, δημιουργία δικτύων με επιχειρήσεις
Cool ενέργειες ευαισθητοποίησης των φορέων, αρμόδιοι για τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, καθώς και ενημέρωσης της κοινής γνώμης.
9) καμπάνια ευαισθητοποίησης προσωπικού δημοσίων υπηρεσιών.

Το παραπάνω πρόγραμμα λειτουργεί από τον περασμένο Νοέμβρη στο χώρο της Ομοσπονδίας Ευπόλιδος 14, Αθήνα-τηλ.210 3310358

nulled script