Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Εκτυπώσιμη μορφήΕκτυπώσιμη μορφήΑποστολή σε φίλοΑποστολή σε φίλο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31
Ταχ. Κώδικας: 105 59

Αθήνα, 28 /5 /2010
Α.Π. Φ. 130181/29365

Προς:
ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ.8

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Σας γνωρίζουμε ότι στο Φ.Ε.Κ. 49/24.3.2010 τεύχος Α΄ δημοσιεύθηκε και ισχύει από την ως άνω ημερομηνία δημοσίευσής του ο ν. 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις».
Με τον ανωτέρω νόμο και πιο συγκεκριμένα με το Κεφάλαιο Α΄ (άρθρα 1-13) αυτού επέρχονται σειρά από αποφασιστικές τομές στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ΚΕΙ - ν. 3284/2004), στη βάση μιας αντίληψης για τον Έλληνα πολίτη και το Ελληνικό έθνος που στηρίζεται στον δημοκρατικό και φιλελεύθερο χαρακτήρα του πολιτεύματός μας. Στόχος των εν λόγω καινοτομιών και βελτιώσεων είναι η πλήρης αποκατάσταση της αρχής του κράτους δικαίου στο πεδίο της πολιτογράφησης και ο εκσυγχρονισμός του ελληνικού δικαίου της ιθαγένειας, σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής μας και τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά και τα ελληνικά προηγούμενα «ανοικτής» αντίληψης για την ιδιότητα του πολίτη, που βρίσκεται σε ολόκληρη την συνταγματική μας παράδοση.

Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις αφορούν: α) στην καθιέρωση νέων τρόπων κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης ή φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα, με την υποβολή σχετικής δήλωσης και αίτησης (άρθρο 1 παρ. 2), β) στην τροποποίηση των προϋποθέσεων πολιτογράφησης (άρθρα 2 και 3), ιδίως με τη μείωση του απαιτούμενου χρόνου διαμονής από τα 10 χρόνια κατά την τελευταία 12ετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης στα 7 χρόνια, με ειδικές ρυθμίσεις για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε., τους συζύγους Ελλήνων με τέκνο, τους έχοντες τη γονική μέριμνα τέκνου ελληνικής ιθαγένειας, τους αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες, τους ανιθαγενείς, τους ομογενείς κλπ. γ) στα δικαιολογητικά της πολιτογράφησης (άρθρο 4), δ) στη διαδικασία της πολιτογράφησης (άρθρο 5), ε) στην καθιέρωση υποχρέωσης αιτιολογίας της απόφασης επί αίτησης πολιτογράφησης (άρθρο 6), στ) στην ορκωμοσία του πολιτογραφηθέντος αλλοδαπού μετά την ενηλικίωσή του (άρθρο 7), ζ) στη σύσταση Επιτροπής Πολιτογράφησης σε κάθε Περιφέρεια της Χώρας (άρθρο 8), η) στη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Ιθαγένειας (άρθρο 11) και θ) στην καθιέρωση προθεσμιών για όλα τα στάδια έως την έκδοση της απόφασης επί της αίτησης πολιτογράφησης (άρθρο 12).

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται, προς ενημέρωσή σας, οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των επιμέρους διατάξεων του νέου νόμου, ως ακολούθως:

I. Σχετικά με το άρθρο 1 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3838/2010)

ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ

Οι παρεμβάσεις του νέου νόμου ξεκινούν από το πρώτο ήδη άρθρο του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας το οποίο φέρει τον τίτλο «Αυτοδίκαια με τη Γέννηση».

1. Άρθρο 1 παρ.1
Η παράγραφος 1 παραμένει ως έχει διατυπωθεί στον Ν.3284/2004 και αποτελεί την πανηγυρική διακήρυξη της αρχής του αίματος (jus sanguinis), η οποία αποτέλεσε τη βάση της ελληνικής νομοθεσίας περί ιθαγένειας από τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους. Πρόκειται για ρητή διάταξη επαναλαμβανόμενη στα κείμενα της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με την οποία όποιος γεννιέται από Έλληνα πατέρα ή Ελληνίδα μητέρα ανεξαρτήτως του τόπου γέννησης αποκτά από τη γέννησή του την ελληνική ιθαγένεια.
Δεν ενδιαφέρει στην προκειμένη περίπτωση ο χρόνος και ο τρόπος απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας από τον Έλληνα γονέα, ούτε το αν απώλεσε την ελληνική ιθαγένεια μετά τη γέννηση του τέκνου του. Αρκεί να ήταν Έλληνας πολίτης κατά το χρόνο γέννησης του τέκνου, στοιχείο που προκύπτει από την εγγραφή του γονέα στο Δημοτολόγιο κατά το κρίσιμο αυτό χρόνο. Αδιάφορο είναι επίσης αν το τέκνο αποκτά από τη γέννησή του και άλλη ή άλλες υπηκοότητες δεδομένου ότι η αρχή της μίας ιθαγένειας δεν υιοθετείται από την Ελληνική έννομη τάξη προκειμένου να διατηρηθεί ο θεσμικός δεσμός της Χώρας με τον μεγάλο αριθμό Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό και έχουν αποκτήσει και αλλοδαπή ιθαγένεια.
2. Άρθρο 1 παρ.2 περ. α΄
Με τη παράγραφο 2 περ. α΄ του άρθρου 1 αποκτά την Ελληνική Ιθαγένεια το τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται στην Ελλάδα εφόσον ο ένας από τους γονείς του έχει επίσης γεννηθεί στην Ελλάδα.
Πρόκειται για νέα διάταξη του Κ.Ε.Ι. και αφορά στην τρίτη γενιά μεταναστών δηλαδή άτομα πού έχουν ενταχθεί πλήρως στην ελληνική κοινωνία και των οποίων η πραγματική και νομική κατάσταση προσομοιάζει περισσότερο με εκείνη του ανιθαγενούς παρά του υπηκόου άλλης χώρας. Το εν λόγω άρθρο, μολονότι αφορά πολύ μικρό αριθμό περιπτώσεων –μιας και ο κύριος όγκος μεταναστών στη χώρα μας δεν έχει ακόμη προλάβει να δημιουργήσει τρίτη γενιά- αποτελεί θεσμική αλλαγή με ισχυρό συμβολικό χαρακτήρα. Πρόκειται για παιδιά γεννημένα στην Ελλάδα από ένα τουλάχιστον γονέα ομοίως γεννημένου στην Ελλάδα που στερούνται βιωμάτων της χώρας καταγωγής τους. Στερούνται δεσμών με την κουλτούρα, τις ιδιαιτερότητες και γενικότερα τη κοινωνική ζωή της χώρας προέλευσης των προπατόρων τους. Αντίθετα, η Ελλάδα συνιστά αυτονόητα το επίκεντρο των βιοτικών τους σχέσεων. Εναρμονίζεται έτσι η νομοθεσία μας με τις επιταγές του Συντάγματος (άρθρο 5 παρ.1) αλλά και με το κοινό περί δικαίου αίσθημα.
Σημειώνεται ότι στη περίπτωση αυτή δεν απαιτείται από το νόμο η υποβολή του τύπου της πανηγυρικής αίτησης-δήλωσης, γιατί αυτή αποκτάται αυτοδικαίως. Εν προκειμένω συνεπώς αρκεί η κατάθεση απλής αιτήσεως συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η δε σχετική πράξη της δημοτολογικής υπηρεσίας σε αποδοχή της αίτησης αυτής έχει αποκλειστικά αναγνωριστικό και όχι διαπλαστικό χαρακτήρα, κατ’ αναλογία της εγγραφής αδηλώτων.
Η εγγραφή στο Δημοτολόγιο πραγματοποιείται απευθείας από το Δήμο μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ήτοι:
• ληξιαρχική πράξη γέννησης του αιτούντος,
• ληξιαρχική πράξη γέννησης του γεννημένου στην Ελλάδα γονέα του,
• ληξιαρχική πράξη γάμου γονέων, καθώς και
• επιβεβαίωση του γεγονότος ότι ο γεννημένος στην Ελλάδα γονέας κατοικεί μόνιμα στη χώρα μας με τη προσκόμιση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας του.
Σημειώνεται ότι, λόγω του εξαιρετικού χαρακτήρα της συγκεκριμένης διάταξης, δεν απαιτείται η απόδειξη της νόμιμης διαμονής αλλά μόνον η επιβεβαίωση της μονιμότητας της διαμονής στη χώρα του γονέα αυτού.
Σε περίπτωση δυσχέρειας του Δήμου να αποφανθεί επί του ζητήματος σκόπιμo είναι να απευθύνεται στην οικεία Περιφέρεια για κατάλληλη συνδρομή. Εφ’ όσον, η αρμόδια δημοτολογική αρχή του Δήμου αδυνατεί τελικά να αποφανθεί, διαβιβάζει στην Περιφέρεια αντίγραφα της αίτησης, των δικαιολογητικών και των αποτελεσμάτων των μέχρι τότε ερευνών της προκειμένου να κρίνει τελικά το ζήτημα ο Γ.Γ. Περιφέρειας εκδίδοντας τη σχετική διαπιστωτική πράξη καθορισμού της ιθαγένειας.
Ο χρόνος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας ανατρέχει στο χρόνο γέννησης του παιδιού.

3. Άρθρο 1 παρ.2 περ. β΄ και γ΄
Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1, που αποτελεί την επικουρική υιοθέτηση της αρχής του εδάφους (jus soli) στο ελληνικό δίκαιο ιθαγένειας, αφορά παιδιά γεννημένα από γονείς οι οποίοι έχουν την ιθαγένεια συγκεκριμένης χώρας πλην όμως την ιθαγένεια αυτή δεν μπορούν να δώσουν στα παιδιά τους για λόγους που ανάγονται στο εσωτερικό δίκαιο της εν λόγω χώρας. Επισημαίνουμε πως η διάταξη αυτή δεν αφορά τα παιδιά τα οποία μπορούν να αποκτήσουν την αλλοδαπή ιθαγένεια των γονέων τους πλην όμως οι γονείς για λόγους άγνοιας, σκοπιμότητας ή και αδιαφορίας παρέλειψαν να απευθυνθούν στις αρμόδιες αρχές των χωρών τους και να υποβάλλουν σχετική αίτηση προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 αναφέρεται σε παιδιά άγνωστης ιθαγένειας. Η ρύθμιση αυτή αφορά τα τέκνα γονέων των οποίων η ιθαγένεια, παρά τις προσπάθειες των αρχών, δεν κατέστη δυνατόν να ανευρεθεί. Συνηθέστατα θα πρόκειται για τέκνα άγνωστων γονέων (λ.χ. έκθετα βρέφη). Ενδέχεται όμως σε εξαιρετικές περιπτώσεις η ρύθμιση αυτή να καλύπτει και τέκνα των οποίων οι γονείς είναι μεν γνωστοί, αλλά απροσδιορίστου ιθαγένειας επειδή λ.χ. αυτοί δεν ανευρίσκονται ή έχουν πεθάνει ή, πάντως, για λόγους αντικειμενικούς, μη αναγόμενους σε δική τους υπαιτιότητα δεν μπορούν να συνδράμουν τις Ελληνικές αρχές στη διακρίβωση της ιθαγένειάς τους. Υπογραμμίζεται ότι το απλό γεγονός ότι η αρμόδια ελληνική αρχή δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει την ιθαγένεια του γνωστού γονέα επειδή αυτός δεν συνεργάζεται καλόπιστα με αυτήν δεν καθιστά άγνωστη την ιθαγένεια του ιδίου ή του τέκνου του, κατά την έννοια που το απαιτεί εδώ ο νόμος, ώστε να αποκλεισθούν πλήρως φαινόμενα καταχρηστικής άσκησης του εν λόγω δικαιώματος.
Τόσο η περίπτωση β’ όσο και η περίπτωση γ’ της παρ.2 αποτελούν πάγιες διατάξεις του ελληνικού δικαίου ιθαγένειας και αποδεικνύουν την διαχρονική πρόθεση της ελληνικής πολιτείας να καταστήσει Έλληνες πολίτες τους ανιθαγενείς που κατοικούν στην ελληνική επικράτεια εφαρμόζοντας στη πράξη την επιβαλλόμενη από το διεθνές δίκαιο αρχή «Κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει από την γέννησή του μία – τουλάχιστον – ιθαγένεια».
Ο χρόνος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας ανατρέχει στο χρόνο γέννησης του παιδιού.
Και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στην περίπτωση της ρύθμισης του άρθρου 1 παρ. 2 περ. α΄, η πράξη της διοίκησης έχει αμιγώς διαπιστωτικό και όχι διαπλαστικό χαρακτήρα. Ωστόσο, επειδή η όλη διαδικασία διακρίβωσης της ανιθαγένειας πιθανολογείται εύλογα να συναντά ιδιαίτερες δυσχέρειες αναμένεται ότι τη σχετική πράξη θα εκδίδει ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας στην οποία υπάγεται διοικητικά ο Δήμος ή η Κοινότητα στον οποίο επιθυμεί να γραφεί ο αιτών.

II. Σχετικά με το νέο άρθρο 1Α (που προστίθεται στο άρθρο 1 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας) και το άρθρο 24 του ν. 3838/2010

ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Με τη παράγραφο 1 του άρθρου αυτού προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν προκειμένου το ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα να θεμελιώσει δικαίωμα απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Οι προϋποθέσεις αυτές συναρτώνται άμεσα με την νομιμότητα παραμονής των γονέων και διακρίνονται στις εξής περιπτώσεις:

Πρώτη περίπτωση

Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας από τη γέννηση, εφόσον και οι δύο γονείς έχουν συμπληρώσει πενταετή νόμιμη διαμονή στη χώρα κατά το χρόνο γέννησης του τέκνου και υποβάλλουν σχετική αίτηση-δήλωση εντός τριών ετών από τη γέννηση του τέκνου αυτού (εδάφιο α΄) .

Δεύτερη περίπτωση

Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης-δήλωσης εφόσον και οι δυο γονείς έχουν συμπληρώσει πενταετή νόμιμη διαμονή στη χώρα κατά το χρόνο γέννησης του τέκνου και υποβάλλουν τη σχετική αίτηση-δήλωση πέραν της τριετίας από τη γέννηση του τέκνου (εδάφιο β΄).

Τρίτη περίπτωση

Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης-δήλωσης εφόσον ο ένας ή και οι δυο γονείς συμπληρώσουν πενταετή νόμιμη διαμονή στη χώρα μετά το χρόνο γέννησης του τέκνου και υποβάλλουν τη σχετική αίτηση-δήλωση (εδάφιο γ΄).

Προσοχή!!!
Εφόσον κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, δηλαδή στις 24/03/2010, η νόμιμη διαμονή ενός τουλάχιστον εκ των γονέων του ανήλικου τέκνου υπερβαίνει τα πέντε συνεχή έτη εφαρμόζεται η μεταβατική διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 (βλ. κατωτέρω Μεταβατικές Διατάξεις)

ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Με τη παράγραφο 2 του άρθρου αυτού προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν προκειμένου να θεμελιώσει δικαίωμα απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας το ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που, ανεξαρτήτως του τόπου γέννησής του, έχει φοιτήσει σε Ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα.
Οι προϋποθέσεις αυτές συναρτώνται άμεσα με την επιτυχή παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων σε Ελληνικό σχολείο και το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης-δήλωσης από τους νομίμως διαμένοντες γονείς του και διακρίνονται στις εξής περιπτώσεις:

Πρώτη περίπτωση
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας από την ημεροχρονολογία συμπλήρωσης του εξαετούς χρόνου φοίτησης εφόσον οι γονείς υποβάλλουν τη σχετική αίτηση-δήλωση εντός τριών ετών από τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού και πριν την ενηλικίωση του τέκνου(εδάφιο α΄).

Δεύτερη περίπτωση
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης-δήλωσης εφόσον οι γονείς υποβάλλουν τη σχετική αίτηση-δήλωση πέραν των τριών ετών από τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού, αλλά πριν την ενηλικίωση του τέκνου (εδάφιο β΄).

ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Ή ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΙΩΘΕΝΤΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

Με τη παράγραφο 6 του άρθρου αυτού προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν προκειμένου να θεμελιώσει ίδιο δικαίωμα απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας το τέκνο αλλοδαπών, που είτε έχει γεννηθεί στην Ελλάδα (παρ. 1 του ιδίου άρθρου), είτε έχει φοιτήσει σε Ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα (παρ. 2 του ιδίου άρθρου).
Οι προϋποθέσεις αυτές συναρτώνται άμεσα:
- Με την ηλικία του αλλοδαπού κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης-δήλωσης. Ειδικότερα, αφορά τους αλλοδαπούς που συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μετά την 24-3-2010, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3838/2010, και υποβάλλουν τη σχετική αίτηση-δήλωση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών ετών από την ενηλικίωσή τους.
- Με την εικόνα της ποινικής του κατάστασης και ειδικότερα τη μη συνδρομή στο πρόσωπό του ποινικού κωλύματος, σύμφωνα με τη περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 ή λόγων δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας κατά το άρθρο 5Β του ΚΕΙ.
Στη περίπτωση αυτή, η Ελληνική Ιθαγένεια, αποκτάται από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης-δήλωσης που υποβάλλεται από το ίδιο ενήλικο πλέον τέκνο αλλοδαπών που διαμένει νόμιμα στη Χώρα.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με τη παράγραφο 1 του άρθρου 24 (μεταβατικού χαρακτήρα διάταξη) του ν. 3838/2010 παρέχεται η δυνατότητα στα τέκνα αλλοδαπών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ή έχουν φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο, εφόσον κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, δηλαδή στις 24/03/2010, έχουν ήδη συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους να υποβάλλουν οι ίδιοι τη σχετική αίτηση-δήλωση εντός τριών ετών από την ημερομηνία αυτή. Στη περίπτωση αυτή, η Ελληνική Ιθαγένεια, αποκτάται από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης-δήλωσης.

Με τη παράγραφο 2 του άρθρου 24 (μεταβατικού χαρακτήρα διάταξη) του ν. 3838/2010 παρέχεται η δυνατότητα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας από τα ανήλικα τέκνα αλλοδαπών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, εφόσον κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, δηλαδή στις 24/03/2010, η νόμιμη διαμονή ενός τουλάχιστον εκ των γονέων του υπερβαίνει τα πέντε συνεχή έτη. Η εν λόγω κτήση επέρχεται είτε από τη γέννηση του τέκνου εφόσον και οι δύο γονείς υποβάλλουν τη σχετική αίτηση-δήλωση εντός τριών ετών από τη γέννηση αυτού, είτε από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης-δήλωσης εφόσον και οι δυο γονείς υποβάλλουν τη σχετική αίτηση-δήλωση πέραν της τριετίας από τη γέννηση του τέκνου.

Προσοχή!!!
Σημειώνεται ότι για την εφαρμογή όλων των προαναφερόμενων περιπτώσεων απαιτείται:

1) νόμιμη διαμονή εκ μέρους και των δύο γονέων ή του ίδιου του ενήλικου πλέον τέκνου (κατοχή οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ) κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης-δήλωσης. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να είναι κάτοχοι οριστικού τίτλου διαμονής σε ισχύ. Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 1Α του ΚΕΙ, όπως ισχύει με το ν.3838/2010, δεν συνιστούν τέτοιο τίτλο διαμονής δελτία, βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών ή άλλα έγγραφα που επιτρέπουν την προσωρινή διαμονή του κατόχου τους μέχρι την κρίση αιτήματός του από την αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή την ολοκλήρωση εκκρεμούς διοικητικής διαδικασίας που τους αφορά (λ.χ. έγγραφα που χορηγούνται σε αιτούντες άσυλο).

2) έκδοση απόφασης από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για την εγγραφή στο δημοτολόγιο του ανήλικου τέκνου εντός προθεσμίας 6 μηνών ή του ενήλικου πλέον τέκνου εντός προθεσμίας ενός έτους, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης-δήλωσης

3) καταβολή παραβόλου ύψους 100 € (διπλότυπο τύπου Β΄) στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

1. Κατάθεση-όροι υποβολής δικαιολογητικών
Με την αριθμ 130181/23198/20-04-2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 562/30-04-2010 τεύχος Β΄ καθορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση-δήλωση εγγραφής στο Δημοτολόγιο σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες, στο άρθρο 1Α του ν.3284/2004, και στο άρθρο 24 του ν.3838/2010, περιπτώσεις.
Επίσης η απόφαση αυτή συνοδεύεται από τρία υποδείγματα σχετικών αιτήσεων-δηλώσεων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, τα οποία και υποβάλλουν, κατά περίπτωση, οι αιτούντες συμπληρώνοντας όλα τα απαιτούμενα πεδία.
Οι γονείς του ανήλικου τέκνου ή το ενήλικο πλέον τέκνο υποβάλλουν στην Υπηρεσία του Δήμου που είναι αρμόδια για την εγγραφή στα Δημοτολόγια την αίτηση-δήλωση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην προαναφερόμενη υπουργική απόφαση μαζί με τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση από την προαναφερόμενη υπουργική απόφαση, δικαιολογητικά.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το νόμο, αρμόδιος Δήμος για την υποβολή της αίτησης-δήλωσης των αιτούντων γονέων ή του ενήλικου πλέον τέκνου είναι ο Δήμος μόνιμης κατοικίας τους.
Στη περίπτωση αυτή η μόνιμη κατοικία των αλλοδαπών γονέων ή ενήλικου τέκνου διαπιστώνεται από τη σχετική βεβαίωση μόνιμης κατοικίας που προσκομίζεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου ως απαραίτητο δικαιολογητικό συνοδεύοντας την αίτηση-δήλωση εγγραφής στο οικείο Δημοτολόγιο, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Υπενθυμίζεται ότι η έκδοση βεβαίωσης μονίμου κατοικίας προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 279 του ν.3463/2006 και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει η διάταξη αυτή.
Σημειώνουμε ότι σε ό,τι αφορά στην διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας, εφόσον η σχετική απόδειξη δεν είναι ευχερής με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την πραγματική εγκατάσταση του αιτούντος, αποδεικτικά μέσα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των δημοσίων αρχών π.χ. βεβαιώσεις άλλων αρχών, όπως του διευθυντή του σχολείου όπου φοιτούν τα τέκνα ή ακόμα και η αυτοψία από υπαλλήλους του Δήμου ή τη δημοτική αστυνομία, αλλά και ένορκες ή απλές υπεύθυνες δηλώσεις άλλων προσώπων γνωστής κατοικίας, θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά.
Ειδικά για τους φοιτητές, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έχει γνωμοδοτήσει ότι η εγκατάστασή τους στον Δήμο όπου φοιτούν, είναι προσωρινή, λόγω των σπουδών, δεν εκδηλώνει, δηλ. πρόθεση για μόνιμη και σταθερή εγκατάσταση (Γν ΝΣΚ 449/ 2003). Θα πρέπει, επομένως, ειδικά για τους φοιτητές να υπάρχει απόδειξη, από τον ενδιαφερόμενο, ότι ο νέος του τόπος αποτελεί τη μόνιμη και σταθερή εγκατάστασή του.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, εάν η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί κατά τα ανωτέρω, τότε μπορεί να αποδειχθεί με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει ρητή αναφορά για τη χρονική διάρκεια της ισχύος της βεβαίωσης αυτής. Επειδή, όμως, η μόνιμη κατοικία ενός προσώπου είναι ένα στοιχείο, το οποίο μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τις συνθήκες ζωής του, η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να είναι εύλογα πρόσφατης έκδοσης.

2. Ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες
• Ο Δήμος αποστέλλει αντίγραφα των προσκομιζομένων δικαιολογητικών (ισχυουσών αδειών, βεβαιώσεων αποδεικτικών νομίμου διαμονής προγενεστέρων ετών, βεβαιώσεων φοίτησης) στις αρμόδιες αρχές έκδοσής τους προκειμένου να διαπιστωθεί η γνησιότητά τους. Προς επίσπευσή της η διαδικασία αυτή δύναται να πραγματοποιείται στη παρούσα φάση τηλεομοιοτυπικά (μέσω φαξ), ενώ σκόπιμη είναι η συγκεντρωτική αποστολή των δικαιολογητικών.
• Ο Δήμος, μετά την ολοκλήρωση της διασταύρωσης των σχετικών στοιχείων, αποστέλλει την αίτηση-δήλωση μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που την συνοδεύουν στην αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας.
• Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας εκδίδει απόφαση με την οποία διαπιστώνει την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας και εντέλλεται την εγγραφή του ανήλικου τέκνου των δηλούντων γονέων στο Δημοτολόγιο του οικείου Δήμου, εφόσον πληρούνται όλες οι οριζόμενες από το νόμο, κατά περίπτωση, σχετικές προϋποθέσεις στην οποία θα ορίζεται ρητά η νομική βάση κτήση αυτής, καθώς και η ακριβής ημεροχρονολογία κατά την οποία αποκτάται η Ελληνική Ιθαγένεια.
• Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας αποστέλλει την παραπάνω απόφαση που εξέδωσε ο Γ. Γ. της Περιφέρειας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για την προβλεπόμενη δημοσίευσή της.
• Ο Δήμος προβαίνει στην δημοτολογική εγγραφή του ανήλικου τέκνου μόλις αποσταλεί σε αυτόν από την Περιφέρεια το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης όπου δημοσιεύεται η σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

Προσοχή!!!
Ειδικά για τα ενηλικιωθέντα τέκνα που αιτούνται τα ίδια την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας:
• Η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, στην περίπτωση του ενήλικου τέκνου (παρ. 6 άρθρο 1Α του ΚΕΙ, παρ. 1 άρθρο 24 του ν. 3838/2010) πριν από την έκδοση της απόφασης περί διαπίστωσης της Ελληνικής του ιθαγένειας αναζητεί αυτεπαγγέλτως πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση, πιστοποιητικό μη απέλασης και απευθύνει, μέσω της αστυνομικής αρχής του τόπου διαμονής του αιτούντος, ερώτημα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αν συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος λόγοι δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας (σχετική διάταξη άρθρο 7 παρ. 2 του ΚΕΙ όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 5 του ν. 3838/2010). Η σχετική απόφαση εκδίδεται εφόσον δεν συντρέχουν ποινικό κώλυμα ή λόγοι δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας (άρθρο 5 παρ. 1 περ. β΄, άρθρο 5Β).
• Η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, μετά την έκδοση της απόφασης αυτής, καλεί επί αποδείξει τον ενήλικο αλλοδαπό σε ορκωμοσία, σύμφωνα με τη παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ΚΕΙ, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3838/2010, προκειμένου να ακολουθήσει η εντολή του Γενικού Γραμματέα περί εγγραφής του στα Μητρώα Αρρένων και Δημοτολόγια του οικείου Δήμου.
• Ο Δήμος προβαίνει στην δημοτολογική εγγραφή του ενήλικου εφόσον αποσταλεί σε αυτόν από την Περιφέρεια το σχετικό Πρακτικό Ορκωμοσίας του αλλοδαπού συνοδευόμενο από το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης όπου δημοσιεύεται η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας περί διαπίστωσης της ελληνικής ιθαγένειας του ενήλικου αλλοδαπού.

3. Προθεσμίες που προβλέπει ο νόμος για τις περιπτώσεις του άρθρου 1Α του ΚΕΙ

Περιπτώσεις ανηλίκων:
● 15 ημέρες Προθεσμία για την αποστολή του σχετικού φακέλου της υπόθεσης μετά τη διασταύρωση των στοιχείων από το Δήμο στην αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας.
● 2 μήνες Προθεσμία για την έκδοση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας από την ημερομηνία παραλαβής του φακέλου που αποστέλλει ο Δήμος.
● 6 μήνες Συνολική προθεσμία από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης-δήλωσης μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής ανήλικου τέκνου (της έκδοσης της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας συμπεριλαμβανομένης).

Περιπτώσεις ενηλίκων

● 15 ημέρες Προθεσμία για την αποστολή του σχετικού φακέλου της υπόθεσης μετά τη διασταύρωση των στοιχείων από το Δήμο στην αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας.
● 6 μήνες Προθεσμία για την διευρεύνηση της ποινικής κατάστασης του ενήλικου πλέον τέκνου.
● 1 έτος Συνολική προθεσμία από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης-δήλωσης μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής ενήλικου τέκνου (της έκδοσης της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και της ορκωμοσίας του αλλοδαπού συμπεριλαμβανομένων). Σημειώνεται ότι η εν λόγω προθεσμία αναστέλλεται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31 παρ. 4 του ΚΕΙ όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 12 του ν. 3838/2010.

III. Σχετικά με το άρθρο 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3838/2010)

ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Με το άρθρο 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν.3284/2004), το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3838/2010, καθορίζονται οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας και αφορούν τόσο στους ομογενείς όσο και στους λοιπούς αλλοδαπούς.

Οι προϋποθέσεις αυτές, οι οποίες συνιστούν προϋποθέσεις γενικές με αντικειμενικό και τυπικό χαρακτήρα, έχουν ως ακολούθως:

α. Ενηλικότητα.

Ο αλλοδαπός να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης. Ειδικά για τον ομογενή αλλοδαπό κάτοχο Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πολιτογράφησης.
Σε περίπτωση αιτούντος που επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση πολιτογράφησης και παρουσιάζει αποδεδειγμένα σημαντική νοητική ή ψυχική στέρηση, θα πρέπει, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. Φ.82215/101146/12-03-2010 έγγραφό της υπηρεσίας μας, να ζητείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ο διορισμός δικαστικού συμπαραστάτη κατά τα νομίμως προβλεπόμενα (άρθ. 1666 επ. Α.Κ.) ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη διεκπεραίωσης όλων των απαιτούμενων ενεργειών που προβλέπει το παρόν άρθρο. Μετά την άρση της δικαστικής συμπαράστασης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει την ανάκληση των σχετικών πράξεων σχετικά με την πολιτογράφησή του.

β. Η μη ύπαρξη ποινικού κωλύματος.

Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα:

i) Σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους, κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, για αδίκημα που τέλεσε εκ δόλου.
Παράδειγμα:
Ο Χ ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί κάποιος και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών για ανθρωποκτονία από αμέλεια (άρθ. 302 ΠΚ). Η συγκεκριμένη καταδίκη δεν εμποδίζει την πρόοδο της σχετικής διαδικασίας.

ii) Σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον έξι μηνών, ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, για κάποιο από τα εγκλήματα, που απαριθμούνται στην παρ.1 περ. β του άρθρου 5. Ειδικότερα σημειώνουμε ότι στον υφιστάμενο κατάλογο ποινικών κωλυμάτων προστέθηκε η αμετάκλητη καταδίκη για ορισμένα σοβαρά και επικίνδυνα εγκλήματα και συγκεκριμένα αυτά της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης ή ένταξης σε τέτοια, της ληστείας και της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, ενώ επιπλέον προσδιορίστηκε και ένα ελάχιστο (minimum) της ποινής που πρέπει να έχει επιβληθεί για αυτά (τουλάχιστον έξι μηνών).
Παράδειγμα:
Ο Χ καταδικάζεται σε ποινή φυλάκισης δύο μηνών για το αδίκημα της αντίστασης κατά της αρχής. Αφού η τελικώς καταγνωσθείσα ποινή είναι μικρότερη των έξι μηνών, η συγκεκριμένη καταδίκη δεν κωλύει την πρόοδο της πολιτογράφησης.

Σε όλες τις περιπτώσεις απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης. Αυτή θα προκύπτει σαφώς (μιας και εκεί μόνο τέτοιες καταχωρούνται) από το σχετικό αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, που αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό της διαδικασίας πολιτογράφησης (άρθ. 7 παρ. 2).

γ. Να μην έχει διαταχθεί η απέλασή του από τη χώρα ή να μην υφίσταται άλλη εκκρεμότητα του καθεστώτος νόμιμης παραμονής του στη Χώρα.

δ. Χρονικές προϋποθέσεις.

Στην περ. δ της παρ. 1 του άρθρου αυτού, καθορίζονται επιπλέον οι χρονικές προϋποθέσεις που αφορούν ειδικότερα στην κατηγορία των αλλοδαπών που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των ομογενών, με ειδικές ρυθμίσεις για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε., τους συζύγους Ελλήνων με τέκνο, τους έχοντες τη γονική μέριμνα τέκνου ελληνικής ιθαγένειας, τους αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες και τους ανιθαγενείς.
Πιο συγκεκριμένα:
i. Ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός, πρέπει να διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα (κατοχή από μέρους τίτλου νόμιμης διαμονής) για επτά συνεχή έτη πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης.
Με τη νέα ρύθμιση επήλθε μείωση του απαιτούμενου χρόνου που θα πρέπει να διαμένει νόμιμα ο αλλοδαπός στη χώρα από τα 10 χρόνια κατά την τελευταία 12ετία πριν την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης στα 7 χρόνια πριν την υποβολή αυτής, ρύθμιση που σε γενικές γραμμές βρίσκεται εγγύτερα στον μέσο ευρωπαϊκό σχετικό όρο.

ii. Για τον αλλοδαπό που είναι κάτοχος ιθαγένειας κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον σύζυγο Έλληνα ή Ελληνίδας με τέκνο, τον έχοντα τη γονική μέριμνα τέκνου Ελληνικής Ιθαγένειας, εφόσον αυτή δεν αποκτήθηκε με δήλωση και αίτηση λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο, τον αναγνωρισμένο πολιτικό πρόσφυγα και τον ανιθαγενή αρκεί η προηγούμενη νόμιμη διαμονή αυτών στην Ελλάδα επί μια τουλάχιστον συνεχή τριετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης.
Σημειώνεται ότι για τον/την σύζυγο Έλληνα ή Ελληνίδας με τέκνο η νόμιμη τριετής διαμονή προσμετράται από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου, από τον οποίο γάμο έχει αποκτηθεί τέκνο. Επισημαίνεται ότι α) Έλληνας πολίτης είναι και αυτός που δεν έχει την Ελληνική ιθαγένεια από γεννήσεως, αλλά την απέκτησε σε μεταγενέστερο χρόνο με οιοδήποτε τρόπο (π.χ. πολιτογράφηση, απόφαση του Γεν. Γραμ. Περιφέρειας κ.α.). Στην περίπτωση δε που η ελληνική ιθαγένεια αποκτήθηκε από τον Έλληνα σύζυγο σε ημερομηνία που χρονικά τοποθετείται μετά την τέλεση του γάμου, η νόμιμη τριετής διαμονή προσμετράται από την ημερομηνία που έλαβε χώρα η εν λόγω κτήση και β) τέκνο θεωρείται και το από κοινού υιοθετημένο τέκνο, καθώς και το υιοθετημένο από τον Έλληνα σύζυγο τέκνο του αλλοδαπού από προηγούμενο γάμο του, καθώς και αυτό που έχει αναγνωρισθεί.

iii. Στον ανωτέρω κατά περίπτωση απαιτούμενο χρόνο νόμιμης παραμονής (επταετία ή τριετία) δεν προσμετράται ο χρόνος που διήνυσε ο αλλοδαπός στην Ελλάδα ως διπλωματικός ή διοικητικός υπάλληλος ξένης χώρας. Αυτό διαπιστώνεται με ερώτηση για την ιδιότητά του στη Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

iv. Για τον σύζυγο Έλληνα διπλωματικού υπαλλήλου που υπηρετεί στο εξωτερικό, προσμετράται για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου και ο χρόνος παραμονής του στο εξωτερικό λόγω της υπηρεσίας του Έλληνα συζύγου του, αρκεί να έχει κατοικήσει οποτεδήποτε για χρονικό διάστημα ενός έτους στην Ελλάδα (για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, θα πρέπει να είναι απαραίτητα και κάτοχος νόμιμου τίτλου διαμονής).

v. Η χρονική προϋπόθεση δεν απαιτείται για τους ομογενείς και για όσους έχουν γεννηθεί και κατοικούν συνεχώς στην Ελλάδα.

Επισημαίνεται ότι για την αποφυγή παλαιοτέρων φαινομένων καταχρηστικής εκμετάλλευσης των διατάξεων περί πολιτογράφησης αθλητών χάριν των εξαιρετικών τους επιδόσεων οι συγκεκριμένες διατάξεις καταργούνται, στο δε μέτρο που κρίνεται σκόπιμη η επιβράβευση της πραγματικής αριστείας αυτή καλύπτεται ευλόγως πλέον από τις ισχύουσες διατάξεις περί τιμητικής πολιτογράφησης.

Παρατήρηση: Ο προσδιορισμός της συνεχούς διαμονής
Υπό το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς το άρθρο 5 του ΚΕΙ απαιτούσε ο αιτών την πολιτογράφησή του να έχει συμπληρώσει ορισμένο ελάχιστο χρόνο πραγματικής διαμονής στη Χώρα, συγκεκριμένα δέκα έτη, εντός της τελευταίας δωδεκαετίας πριν από την αίτηση. Η προϊσχύσασα ρύθμιση ερμηνευόταν παγίως ως επιβάλλουσα τη διεξοδική διερεύνηση και καταμέτρηση των συγκεκριμένων ημερών φυσικής παρουσίας του αλλοδαπού εντός της Ελληνικής επικράτειας, ώστε τυχόν πρόσκαιρη απουσία του (λ.χ. ταξίδι) να αφαιρείται υποχρεωτικά από τον συνολικό διαδραμόντα χρόνο. Με τη νέα ρύθμιση ωστόσο δεν απαιτείται πλέον η συμπλήρωση ορισμένου ελαχίστου χρόνου φυσικής παρουσίας εντός ενός ευρύτερου χρονικού διαστήματος, αλλά απλώς συνεχής επταετής (ή τριετής, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις) νόμιμη και μόνιμη διαμονή εντός της Χώρας.
Με τη νέα ρύθμιση ο όρος της συνεχούς διαμονής δεν εννοείται ως το πραγματικό γεγονός της αδιάλειπτης φυσικής παρουσίας του προσώπου σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιφέρεια, από την οποία δεν μπορεί να απομακρυνθεί καθόλου, με τίμημα σε περίπτωση απομάκρυνσής του τη μη προσμέτρηση του χρόνου απουσίας του στον αναγκαίο χρόνο που πρέπει να διανυθεί για να μπορεί να υποβάλλει αίτηση πολιτογράφησης. Αντίθετα, κατά την έννοια των νέων διατάξεων, ο όρος αυτός αναφέρεται πλέον, όπως άλλωστε απαιτεί και η νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων (βλ. ΣτΕ 2114-5/2003, 1331/ 2004), στο κοινωνικό γεγονός ότι ο αλλοδαπός έχει καταστήσει πραγματικά έναν τόπο το κέντρο των βιοτικών του σχέσεων (επαγγελματικών, οικογενειακών, κοινωνικών κλπ.). Έτσι το συνεχές της νόμιμης διαμονής του αλλοδαπού στη Χώρα, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, υπογραμμίζει τη συνέχεια του βουλητικού στοιχείου (animus) που υπεισέρχεται αναγκαία στον προσδιορισμό της μόνιμης διαμονής του, δηλαδή το ότι εξακολουθεί αδιαλείπτως η πρόθεση του η Ελλάδα να παραμένει το κέντρο των βιοτικών του σχέσεων. Κατ’ επέκταση η όποια πρόσκαιρη απουσία του ενδιαφερομένου από τον τόπο της εγκατάστασής του εν Ελλάδι είναι συμβατή με τη συνεχή εκ μέρους του κατοίκηση στην Χώρα.
Πρακτικά και κατ’ αποτέλεσμα αυτό σημαίνει ότι παρέλκει πλέον ο υπολογισμός ημερών φυσικής παρουσίας με βάση αφιξαναχωρήσεις εγγεγραμμένες στο ταξιδιωτικό έγγραφο. (Άλλωστε, με δεδομένο ότι μεταβάσεις σε χώρες Ε.Ε, εντός Σένγκεν δεν καταλείπουν εγγραφές στο διαβατήριο, η πρακτική αυτή ήταν ούτως ή άλλως επισφαλής και άδικη). Αντίθετα, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας οφείλει να εξετάζει αν καθ’ όλο τον απαιτούμενο από τον νόμο χρόνο, ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός, εκτός από νόμιμη παραμονή στη χώρα, έχει πράγματι καταστήσει την Ελλάδα συνεχές επίκεντρο των βιοτικών του δραστηριοτήτων. Έτσι ακόμη και αν για οποιονδήποτε λόγο απουσίασε από τη Χώρα, εφόσον δεν σταμάτησε κατά το διάστημα της απουσίας του να έχει την Ελλάδα ως βάση της επαγγελματικής, κοινωνικής, οικογενειακής κλπ. ζωής, το διάστημα αυτό προσμετράται κανονικά στον συνολικό αναγκαίο χρόνο.
Παραδείγματα:
(α) Συγγραφέας υπήκοος ΗΠΑ που ζει μόνιμα σε Ελληνικό νησί πηγαίνει ταξίδι αναψυχής διάρκειας δύο μηνών στο Μαρόκο.
(β) Διερμηνέας-γραμματέας, ρωσικής ιθαγενείας, που έχει μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα και εργάζεται στην έδρα Ελληνικής επιχείρησης, περνάει μεγάλο συνολικά μέρος του έτους συνοδεύοντας ομάδες στελεχών σε επαγγελματικά ταξίδια τους στα Βαλκάνια και τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ.
(γ) Ινδικής ιθαγενείας μετανάστης πληροφορείται ότι η μητέρα του πεθαίνει από ανίατη νόσο, παίρνει άδεια από την εργασία του και μεταβαίνει για μερικούς μήνες στη χώρα προέλευσής του, προκειμένου να της συμπαρασταθεί και να διευθετήσει τα της οικογενείας με τους εκεί συγγενείς.
Αντίθετα, σε περίπτωση που η απουσία του συνδέεται με διακοπή του βουλητικού του στοιχείου, διακόπτεται και η συνεχής του διαμονή, ώστε, ακόμη και αν επιστρέψει στην Ελλάδα, ο υπολογισμός να ξεκινά από την αρχή.
Παράδειγμα:
(δ) Αιγύπτιος κάτοχος άδειας επί μακρόν διαμένοντος εγκαταλείπει την Ελλάδα και μεταβαίνει σε άλλη χώρα Ε.Ε. προκειμένου να εργασθεί πλέον εκεί, αλλά τελικά αλλάζει για οποιονδήποτε λόγο γνώμη και επιστρέφει ενώ η άδειά του είναι ακόμη ισχυρή.
Γι’ αυτό το κρίσιμο στοιχείο που θα πρέπει να αποδεικνύει με τα αναγκαία δικαιολογητικά που προσκομίζει (βλ. παρακάτω) είναι το ότι η Ελλάδα είναι πράγματι το ενεργό επίκεντρο των βιοτικών του δραστηριοτήτων και όχι ότι δεν εγκατέλειψε ούτε στιγμή το ελληνικό έδαφος.

ε. Κατοχή οριστικού τίτλου διαμονής ορισμένου τύπου.
Σημαντική διαφοροποίηση, που εισάγει η νέα ρύθμιση σε σχέση με το προγενέστερο καθεστώς, είναι η εισαγωγή της κατοχής άδειας διαμονής συγκεκριμένου τύπου ως προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης. Οι επιλεγέντες τύποι, οι οποίοι αναφέρονται στη σχετική διάταξη περιοριστικά, συνιστούν τεκμήριο σταθερής νόμιμης διαμονής των ενδιαφερόμενων, με προεξάρχουσα την περίπτωση της άδειας του επί μακρόν διαμένοντος που καθίσταται έτσι επιστέγασμα της επιτυχούς βασικής ένταξης του κατόχου της στην ελληνική κοινωνία.

Προσοχή!!!
Σημειώνεται ότι ενώ ο αλλοδαπός που επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση πολιτογράφησης θα πρέπει να κατέχει υποχρεωτικά, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, έναν από τους τίτλους νόμιμης διαμονής που περιοριστικά απαριθμούνται στην περ. ε της παρ. 1 του άρθρου αυτού, εντούτοις προκειμένου να αποδείξει ότι διέμενε νόμιμα στη χώρα καθ΄όλη τη διάρκεια του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου (επταετία ή τριετία) αρκεί καθ’ όλο το κρίσιμο χρονικό διάστημα να διέμενε νόμιμα στη Χώρα.

Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά οι οριστικοί τίτλοι διαμονής που θα πρέπει να κατέχουν οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση πολιτογράφησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 περ. ε:

αα΄. ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ
Οι υπαγόμενοι στην παραπάνω κατηγορία υπήκοοι τρίτων χωρών κατέχουν:

Άδεια διαμονής, πενταετούς διάρκειας, η οποία έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Π.Δ.150/2006, με το οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003 «Σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες»

αβ΄. ΥΠΗΚΟΟΙ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Οι υπαγόμενοι στην παραπάνω κατηγορία υπήκοοι κράτους μέλους Ε.Ε. κατέχουν:

1. Βεβαίωση εγγραφής πολιτών Ε.Ε. για άσκηση ΜΗ μισθωτής δραστηριότητας -ελευθ. παροχής υπηρεσιών (που χορηγείται βάσει του άρθρου 8 του Π.Δ.106/2007).
2. Βεβαίωση εγγραφής πολιτών Ε.Ε. για άσκηση έμμισθης δραστηριότητας (που χορηγείται βάσει του άρθρου 8 του Π.Δ.106/2007).
3. Βεβαίωση εγγραφής για σπουδές (που χορηγείται βάσει του άρθρου 8 του Π.Δ.106/2007).
4. Βεβαίωση εγγραφής πολιτών Ε.Ε., για άλλους λόγους (που χορηγείται βάσει του άρθρου 8 του Π.Δ.106/2007).
5. Βεβαίωση εγγραφής πολιτών Ε.Ε., όταν είναι μέλη οικογένειας πολίτη της Ε.Ε. (που χορηγείται βάσει του άρθρου 8 του Π.Δ.106/2007).
6. Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε. (που χορηγείται βάσει του άρθρου 16 του Π.Δ.106/2007).

Όλοι οι παραπάνω τίτλοι διαμονής ευρωπαίων πολιτών χορηγούνται από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

αγ΄. ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ή ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. Ή ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ
Οι υπαγόμενοι στην παραπάνω κατηγορία υπήκοοι τρίτων χωρών κατέχουν:

1. Δελτίο μόνιμης διαμονής, μέλους οικογένειας πολίτη της Ε.Ε. Το δελτίο μόνιμης διαμονής είναι δεκαετούς διάρκειας και χορηγείται βάσει των διατάξεων του άρθρου 17 του Π.Δ.106/2007, σε υπηκόους τρίτων χωρών, μέλη οικογένειας πολίτη της Ε.Ε., που διαμένουν στη χώρα επί πενταετία ή
2. Δελτίο διαμονής, πενταετούς διάρκειας, μέλους οικογένειας πολίτη της Ε.Ε. που χορηγείται βάσει των άρθρων 9 του Π.Δ.106/2007 ή
3. Δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα που χορηγείται βάσει του άρθρου 63 του ν.3386/2005 ή
4. Δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα που χορηγείται βάσει των άρθρων 61 του ν. 3386/2005 ή
5. Άδεια διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε. που χορηγείται βάσει των άρθρων 61 ή 63 του Ν. 3386/2005 ή
6. Άδεια διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε. που χορηγήθηκαν βάσει των άρθρου 33 του Ν.2910/01
7. Δελτίο διαμονής γονέα ανήλικου Έλληνα πολίτη που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3386/2005 ή
8. Άδεια διαμονής γονέα ανήλικου Έλληνα πολίτη που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3386/2005 ή
9. Άδεια διαμονής γονέα ανήλικου Έλληνα πολίτη που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.2910/0

αδ΄. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Η΄ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

1. Υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν αναγνωρισθεί ως πολιτικοί πρόσφυγες και τα μέλη των οικογενειών τους
Οι υπαγόμενοι στην ανωτέρω κατηγορία υπήκοοι τρίτων χωρών κατέχουν:
Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού φυγάδα (χρώματος κίτρινου) και Άδεια Παραμονής (λευκού χρώματος) πενταετούς διάρκειας ισχύος τα οποία χορηγούνται από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Τα μέλη της οικογένειάς τους κατέχουν άδεια παραμονής μελών οικογένειας αλλοδαπού που χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. 2. Υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους
Οι υπαγόμενοι στην ανωτέρω κατηγορία υπήκοοι τρίτων χωρών κατέχουν:
Ειδικό Δελτίο Υπό Ανοχή Διαμονής Αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας ετήσιας διάρκειας (ανθρωπιστικοί ή επικουρικοί λόγοι). Χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

αε΄. ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΔΑΠΗ ΑΡΧΗ ΩΣ ΑΝΙΘΑΓΕΝΕΙΣ

Οι υπαγόμενοι στην ανωτέρω κατηγορία υπήκοοι τρίτων χωρών κατέχουν:

1. Ειδικό Δελτίο ανιθαγενούς που έχει χορηγηθεί, από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, βάσει των διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης της Νέας Υόρκης, περί των ανιθαγενών, η οποία έχει κυρωθεί με το Ν.139/1975 ή
2. Ειδικό ταξιδιωτικό έγγραφο (T.D.V) ανιθαγενούς που έχει χορηγηθεί, από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη βάσει των διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης της Νέας Υόρκης, περί των ανιθαγενών, η οποία έχει κυρωθεί με το Ν.139/1975 και άδεια διαμονής ενιαίου τύπου.

αστ΄. ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ Ε.Δ.Τ.Ο.

Οι υπαγόμενοι στην ανωτέρω κατηγορία κατέχουν:

1. Άδεια παραμονής Αλλοδαπού. Χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε Ομογενείς από λοιπές χώρες ή
2. Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού. Χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε ομογενείς από λοιπές χώρες, κυρίως από Τουρκία και Αλβανία (Ομογενείς Τουρκίας – Αλβανίας) και είναι διετούς ή πενταετούς διάρκεια.

IV. Σχετικά με το άρθρο 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν.3838/2010)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Με το άρθρο 4 του Ν.3838/2010 αντικαθίσταται το άρθρο 6 του ΚΕΙ(Ν.3284/2004) σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πολιτογράφηση ομογενών και λοιπών αλλοδαπών εξαιρουμένων των κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο. για τους οποίους υφίσταται ειδική ρύθμιση (άρθρο 23 Ν. 3838/2010).

1. Η δήλωση πολιτογράφησης
(Εξακολουθεί να υποβάλλεται στο Δήμο)
• Υποβάλλεται από τον αλλοδαπό που επιθυμεί να πολιτογραφηθεί ως Έλληνας στο Δήμο της μόνιμης διαμονής του
• Εκτυπώνεται από το Δήμο υπόδειγμα , το οποίο είναι αναρτημένο στον ηλεκτρονικό ιστότοπο του ΥπΕσΑ&ΗΔ, ώστε να αποφεύγονται λάθη και παραλείψεις υπηρεσιών και συνακόλουθες καθυστερήσεις στην εξέταση του αιτήματος πολιτογράφησης του αιτούντος
• Συμπληρώνεται και υπογράφεται ενώπιον του Δημάρχου ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν αντιδημάρχου ή υπαλλήλου, παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών ως μαρτύρων.
• Στη δήλωση αναγράφονται υποχρεωτικά οι αριθμοί των δελτίων αστυνομικής ταυτότητας των δύο μαρτύρων
• Φέρει τη στρογγυλή σφραγίδα του οικείου Δήμου
• Φέρει υποχρεωτικά ημερομηνία, χρονολογία και αριθμό πρωτοκόλλου του βιβλίου δηλώσεων
• Χορηγείται ακριβές αντίγραφό της στον δηλώσαντα, μαζί με το έντυπο αιτήσεως πολιτογράφησης, στο οποίο αναγράφονται οι προϋποθέσεις κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση και το σώμα της δήλωσης αυτής παραμένει σε πρωτότυπη μορφή στο Αρχείο του οικείου Δήμου
2. Η αίτηση πολιτογράφησης
(Προσοχή!! Υποβάλλεται πλέον κατ’ ευθείαν στην Περιφέρεια)
• Απευθύνεται στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
• Εκτυπώνεται από το Δήμο υπόδειγμα , το οποίο είναι αναρτημένο στον ηλεκτρονικό ιστότοπο του ΥπΕσΑ&ΗΔ και στο οποίο αναγράφονται οι προϋποθέσεις κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση
• Χορηγείται από τον Δήμο, στον δηλώσαντα αλλοδαπό
• Συμπληρώνεται από τον ίδιο τον αιτούντα ώστε να είναι πλήρης και να παρέχει όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες.
• Υπογράφεται από τον ίδιο τον αιτούντα και φέρει χρονολογία σύνταξής της.
• Υποβάλλεται και πρωτοκολλείται στην αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, στην οποία υπάγεται ο Δήμος μόνιμης διαμονής του αιτούντος.
Σημειώνεται ότι ο Δήμος υποχρεούται να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους, πριν την υποβολή αιτήματος πολιτογράφησης στην αρμόδια Δ/νση της Περιφέρειας, για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν ώστε να εξετασθεί το αίτημά τους . Όμως κάθε δήλωση ή αίτηση πολιτογράφησης, εφόσον συμπληρωθεί, διεκπεραιώνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Υπενθυμίζεται επίσης ότι οι προβλεπόμενες από τον νόμο προθεσμίες της πολιτογράφησης ξεκινούν πλέον όχι από την υποβολή της δήλωσης αλλά από την υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο αλλοδαπό στην οικεία Περιφέρεια.
3. Λοιπά Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση πολιτογράφησης
α. Ακριβές αντίγραφο της δήλωσης πολιτογράφησης από τον οικείο Δήμο
β. Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας
γ. Ακριβές αντίγραφο, τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ, όπως οι τίτλοι αυτοί ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 1 περ. ε του Κ.Ε.Ι. , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3838/2010.
δ. Πιστοποιητικό γέννησης του αιτούντος ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό που προβλέπεται από τη νομοθεσία της Χώρας της πρώτης Ιθαγένειας.
Στην περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης πιστοποιητικού γέννησης από αλλοδαπό ο οποίος είναι επίσημα αναγνωρισμένος πρόσφυγας ή έχει υπαχθεί σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή είναι ανιθαγενής, αρκεί η προσκόμιση της απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη με την οποία αναγνωρίζεται ως πολιτικός πρόσφυγας ή η απόφαση υπαγωγής του στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή απλά το δελτίο ανιθαγενούς αντίστοιχα (οι αιτούντες άσυλο δεν εντάσσονται στην κατηγορία αυτή). Στην περίπτωση που ο αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην Ελλάδα αρκεί η προσκόμιση Ληξιαρχικής Πράξης γέννησής του.

Περαιτέρω εξαίρεση αποτελούν εν προκειμένω και οι περιπτώσεις που υπάγονται στην παρ. 1 εδάφιο γ΄ του άρθρου 84 του Ν.3386/2005 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 15 του Ν. 3536/2007 (περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης διαβατηρίου λόγω ειδικών συνθηκών ή καταστάσεων στη Χώρα προέλευσης οι οποίες επιβεβαιώνονται από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών). Στις περιπτώσεις αυτές, αρκεί η χορηγηθείσα με τις ανωτέρω διατάξεις , ισχύουσα άδεια διαμονής.
ε. Ακριβές αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους.
Στην περίπτωση που ο αιτών δεν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, δήλωση φορολογίας εισοδήματος του συζύγου του ή του γονέα του. Σε περίπτωση έλλειψης των ανωτέρω, υποβάλλεται από τον αιτούντα, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν υποβάλλει δήλωση στην Εφορία καθώς και τους λόγους μη υποβολής της.
στ. Αριθμό μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης(Α.Μ.Κ.Α.)
ζ. Παράβολο, με τη μορφή αποδεικτικού διπλότυπου είσπραξης τύπου Α΄, το οποίο ορίζεται ως εξής:
• Για την υποβολή αρχικής αίτησης, 700 Ευρώ
• Για την εκ νέου υποβολή αίτησης, μετά από έκδοση απορριπτικής απόφασης από τον Υπουργό Εσ.Α.&Η.Δ., καταβάλλεται παράβολο ύψους 200 Ευρώ
• Για αιτήσεις Ομογενών, κατόχων ιθαγένειας Κράτους-μέλος της Ε.Ε., αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων και ανιθαγενών, 100 Ευρώ με την υποβολή κάθε αίτησής τους (είτε της αρχικής αίτησης πολιτογράφησης είτε της αίτησης που υποβάλλεται μετά την έκδοση της απορριπτικής απόφασης του Υπουργού Εσ.Α.&Η.Δ.)
Επισημαίνεται ότι για όσες αιτήσεις πολιτογράφησης, που υπεβλήθησαν μετά την δημοσίευση του ν. 3838/2010, έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο από τις προϊσχύουσες διατάξεις παράβολο, τότε αυτό κατά περίπτωση επιστρέφεται ως προς το υπερβάλλον τμήμα του στους αιτούντες, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
η. Προσοχή! Δικαιολογητικά προσκομιζόμενα ειδικώς για την απόδειξη του νομίμου και του συνεχούς της διαμονής
• Για την απόδειξη του νόμιμου της διαμονής για επτά (τρία, στις ειδικές περιπτώσεις του άρθρου 5 παρ. 1δ’ του ΚΕΙ και πέντε στη περίπτωση της μεταβατικής ρύθμισης του άρθρου 25 του Ν.3838/2010) συνεχή έτη, κανονικά δεν απαιτείται να προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος δικαιολογητικά, εφόσον το στοιχείο αυτό μπορεί να αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια Υπηρεσία Ιθαγένειας της Περιφέρειας από τα ηλεκτρονικώς τηρούμενα αρχεία στο πληροφορικό σύστημα της κεντρικής υπηρεσίας του ΥπΕσΑ&ΗΔ με την άμεση συνεργασία της οικείας υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας που τελεί σε διαρκή σύνδεση με το εν λόγω σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, από τα εν λόγω ηλεκτρονικώς τηρούμενα αρχεία αναζητείται ειδικότερα η σειρά των προϊσχυσάντων τίτλων παραμονής που κατείχε χωρίς διακοπή στο παρελθόν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός, ανατρέχοντας μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση αναγκαίου χρόνου. Θέση δικαιολογητικού για την απόδειξη του εν λόγω αυτεπαγγέλτως αναζητηθέντος στοιχείου στον οικείο φάκελο επέχει η χρονολογημένη και υπογεγραμμένη από αρμόδιο υπάλληλο της Περιφέρειας/χειριστή του συστήματος εκτύπωση των σχετικών πληροφοριών.
• Εφόσον για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η ως άνω αυτεπάγγελτη αναζήτηση ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται σχετικά και του ζητείται να προσκομίσει τη σειρά των τίτλων νόμιμης διαμονής, που κατείχε μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και από τους οποίους προκύπτει ο απαιτούμενος συνολικός συνεχόμενος χρόνος νόμιμης διαμονής του στη Χώρα. Σε περίπτωση που από τη σειρά των προσκομιζομένων τίτλων, ληξάντων και εν ισχύ, δεν προκύπτει με σαφήνεια η συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου, τότε η υπηρεσία μπορεί να ζητά από τον ενδιαφερόμενο αλλοδαπό να προσκομίσει βεβαίωση ή βεβαιώσεις των αρχών που εξέδωσαν τις άδειες διαμονής που αυτός κατείχε μέχρι την υποβολή της αίτησης, από τις οποίες να προκύπτει η συνεχής νόμιμη διαμονή του ενδιαφερόμενου για τον απαιτούμενο από τον νόμο χρόνο.
• Για την απόδειξη του συνεχούς της διαμονής του κατά τα τελευταία επτά (τρία ή πέντε, αντίστοιχα) έτη στην Ελλάδα, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίζει κάθε έγγραφο δημόσιου χαρακτήρα από το οποίο να προκύπτει ότι έχει καταστήσει κατά το συνεχές κρίσιμο χρονικό διάστημα τη Χώρα σταθερό επίκεντρο των βιοτικών του δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά τέτοια έγγραφα μπορεί να είναι ταξιδιωτικά έγγραφα, βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο, έγγραφα που εκδίδουν ασφαλιστικά ταμεία, σχολεία ή άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκκαθαριστικά σημειώματα ή φορολογικές δηλώσεις κλπ.
Προσοχή!!!
Γενική παρατήρηση περί αλλοδαπών εγγράφων
Σημειώνεται ότι λόγω του διαφορετικού τρόπου επικυρώσεως αυτών από τις αρμόδιες αλλοδαπές αρχές, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από τις αρμόδιες Δ/νσεις των Περιφερειών ως προς τον έλεγχο της έγκυρης επικύρωσής τους, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:
• Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (apostille) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου και όχι σε μεταφράσεις αυτών.
• Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης ή η Χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις για τη προσχώρησή τους, φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.
• Τα αλλοδαπά πιστοποιητικά γέννησης ή τα ισοδύναμα με αυτά έγγραφα αλλοδαπού δημοσίου πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα από τη μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από απλούς ιδιώτες μεταφραστές.
V. Σχετικά με το άρθρο 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν.3838/2010)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Με το άρθρο 5 του Ν.3838/24-3-2010, αντικαθίσταται το άρθρο 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν.3284/2004) σχετικά με την διαδικασία πολιτογράφησης. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ο αναβαθμισμένος ρόλος που ανατίθεται με το εν λόγω νομοθέτημα στις υπηρεσίες Ιθαγένειας των Περιφερειών, ο οποίος συνεπάγεται και αυξημένες ευθύνες σε σχέση με την τήρηση του τύπου και της ουσίας των διατάξεων. Ειδικά σε σχέση με την διαδικασία πολιτογράφησης, η προετοιμασία και ο έλεγχος των φακέλων από κάθε άποψη πρέπει να είναι πλήρης και ολοκληρωμένος, καθώς στην πραγματικότητα τα αιτήματα πολιτογράφησης θα εξετάζονται και θα κρίνονται σε επίπεδο Περιφέρειας, ενώ ο ρόλος της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην εξέταση των ατομικών αιτημάτων πολιτογράφησης γίνεται πιο επιτελικός και περιορίζεται μόνο στο επίπεδο της προώθησης των αποφάσεων για υπογραφή από τον Υπουργό.

ΣΤΑΔΙΟ 1ο: Διαδικασία διερεύνησης τυπικών προϋποθέσεων
1.1 Έλεγχος πληρότητας φακέλου
Η υπηρεσία της Περιφέρειας που είναι αρμόδια κατά τόπο για τα θέματα ιθαγένειας αρχικά υποχρεούται να ελέγχει την πληρότητα κάθε φακέλου που αφορά σε αίτημα πολιτογράφησης, δηλαδή εάν συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο όλα τα απαιτούμενα από το νόμο δικαιολογητικά.
1.2 Έλεγχος συνδρομής τυπικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης
Στη συνέχεια, η αρμόδια υπηρεσία ιθαγένειας της οικείας Περιφέρειας ελέγχει εάν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του παρόντος νόμου. Συγκεκριμένα, ελέγχει:
• Αν έχει διενεργηθεί η προαναφερθείσα πανηγυρική δήλωση ενώπιον του δημάρχου
• Αν ο αιτών είναι ενήλικος
• Αν αυτός έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε ποινή που συνιστά ποινικό κώλυμα της πολιτογράφησης
• Αν έχει απελαθεί ή υφίσταται άλλη εκκρεμότητα όσον αφορά το νόμιμο της παραμονής του στη Χώρα
• Αν διαθέτει νόμιμη συνεχή διαμονή, με την έννοια που αναφέρθηκε παραπάνω, για τον απαιτούμενο κατά περίπτωση χρόνο με βάση τις οικείες διατάξεις του νόμου
• Αν διαθέτει τον κατά νόμο απαιτούμενο οριστικό τίτλο νόμιμης διαμονής σε ισχύ.
Προκειμένου να προβεί στον έλεγχο της συνδρομής τυχόν ποινικών κωλυμάτων ή εκκρεμότητας ως προς το καθεστώς παραμονής του αιτούντος, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, αμέσως μόλις διαπιστώσει την πληρότητα του φακέλου, επιδιώκει αυτεπαγγέλτως την επικοινωνία με την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή και αναζητεί πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση και πιστοποιητικό μη απέλασης.
Το αν συντρέχουν λόγοι δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας στο πρόσωπο του αιτούντος δεν αποτελεί τυπική αλλά ουσιαστική προϋπόθεση της πολιτογράφησης. Για τη συνδρομή τους γνωμοδοτούν οι αρχές ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή υπηρεσίες άλλες από αυτές που εξετάζουν την αίτηση πολιτογράφησης. Όπως όμως έχει καταδείξει η μέχρι σήμερα εμπειρία, η γνωμοδότησή τους καθυστερεί κατά κανόνα σοβαρά. Γι’ αυτό, προκειμένης της ταχείας διεκπεραίωσης της υπόθεσης, κρίνεται αναγκαίο να αναζητείται η γνώμη των αρχών ασφαλείας αμέσως μόλις διαπιστωθεί η πληρότητα του υποβληθέντος φακέλου δικαιολογητικών.

1.2.1. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση στοιχείων από υπηρεσίες άλλων Υπουργείων
1.2.1.1. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου και μη απέλασης
Το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση, εκδίδεται από το Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για όσους αλλοδαπούς έχουν γεννηθεί εκτός Ελλάδας και από την Εισαγγελία Πρωτοδικών του τόπου γέννησής τους για όσους έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία των αλλοδαπών για την αναζήτηση του ποινικού μητρώου γράφονται με λατινικούς χαρακτήρες για όσους έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και αντλούνται από τα επίσημα έγγραφα που διαθέτουν οι ίδιοι (διαβατήριο, άδεια διαμονής) αλλά και από επίσημα έγγραφα ελληνικών δημόσιων αρχών (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, κατά τόπους αστυνομικές αρχές). Τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία των αλλοδαπών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα γράφονται στα Ελληνικά και αντλούνται από την σχετική ληξιαρχική πράξη γέννησης.
Ειδικά για το ποινικό μητρώο επισημαίνεται ότι ζητείται η έκδοση πιστοποιητικού με βάση το σύνολο των ονοματεπωνυμικών και λοιπών στοιχείων ταυτότητας του αιτούντος, με όλες τις παραλλαγές ή μεταβολές με τις οποίες αυτά εμφανίζονται στα πιστοποιητικά και λοιπά δημόσια έγγραφα που υπάρχουν στον φάκελό του. Για παράδειγμα:
Παρακαλούμε για την διαβίβαση στην υπηρεσία μας πιστοποιητικού ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση του κατωτέρω αλλοδαπού, ο οποίος έχει καταθέσει αίτηση για απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση:

ΕΠΩΝΥΜΟ MOHAMED ή ΜOHAMD
ΟΝΟΜΑ FATME ή FATIMA
ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ ISMET MOHAMED ή ΜOHAMD
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ AISA ή AISE
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 1968
ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΝΥΝ και ΤΕΩΣ ΣΥΖΥΓΩΝ
(μόνο για γυναίκες) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ (a΄ συζ.)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΑΡΑΣ (β΄ συζ.)

1.2.1.2. Πιστοποιητικό μη απέλασης
Το πιστοποιητικό μη απέλασης μπορεί να εκδοθεί από την Υπηρεσία Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας του τόπου διαμονής του αλλοδαπού. Ωστόσο δεν έχει συγκεκριμένη τυπική μορφή, αλλά αποτελεί βεβαίωση εκ μέρους της αρμόδιας αστυνομικής αρχής ότι δεν έχει ανακληθεί η άδεια νόμιμης διαμονής του αιτούντος αλλοδαπού και δεν έχει επιβληθεί σε αυτόν το διοικητικό μέτρο της απέλασης και της εγγραφής σε κατάλογο ανεπιθύμητων. Τη σχετική επίσημη επιβεβαίωση λαμβάνει η τοπική αστυνομική αρχή από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η οποία και τηρεί τα σχετικά αρχεία.
Ωστόσο, για την επιτάχυνση της σχετικής διαδικασίας επισημαίνεται ότι οι υφιστάμενες υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης τελούν σε διαρκή ηλεκτρονική σύνδεση με το πληροφορικό σύστημα (ΠΣ), που διαχειρίζεται η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης (ΔΜΗΕΣ) της κεντρικής υπηρεσίας του ΥπΕσΑ&ΗΔ και είναι διασυνδεδεμένο με το αντίστοιχο πληροφορικό σύστημα της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Δια μέσου του εν λόγω συστήματος οι Περιφέρειες απευθύνουν προς τις κεντρικές υπηρεσίες ερωτήματα σχετικά με τη συνδρομή λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας ή άλλων εγγραφών ασφαλείας (απέλαση, καταχώρηση σε κατάλογο) στο πλαίσιο της άσκησης αρμοδιοτήτων τους σχετικά με τη χορήγηση και ανανέωση αδειών παραμονής αλλοδαπών.
Συνεπώς, κρίνεται εν προκειμένω σκόπιμο η αρμόδια Υπηρεσία Ιθαγένειας της Περιφέρειας, αντί της χρονοβόρου οδού της συνήθους αλληλογραφίας με την τοπική αστυνομική αρχή να αναζητεί την επίσημη πιστοποίηση περί μη απέλασης ή άλλης εκκρεμότητας σχετικά με το νόμιμο καθεστώς παραμονής του ενδιαφερομένου αλλοδαπού δια της υποβολής σχετικού ερωτήματος ηλεκτρονικά μέσω του αναφερόμενου ανωτέρω πληροφοριακού συστήματος. Πιστοποίηση της ηλεκτρονικής αποστολής τέτοιου ερωτήματος (υπογεγραμμένη εκτύπωση) καταχωρείται στον φάκελο της υπόθεσης.
Λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος θα σας αποσταλούν σύντομα με ειδική εγκύκλιο. Έως την αποστολή των εν λόγω οδηγιών οι υπηρεσίες ιθαγένειας της Περιφέρειας εφαρμόζουν την συνηθισμένη διαδικασία έγγραφης επικοινωνίας με τις αστυνομικές αρχές.

1.2.1.3. Περιστατικά δημόσιας και εθνικής ασφάλειας
Παράλληλα με την αναζήτηση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου και πιστοποιητικού μη απέλασης, η Υπηρεσία Ιθαγένειας της Περιφέρειας απευθύνει ερώτημα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αν συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος λόγοι δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας για την απόρριψη του αιτήματος.
Επισημαίνεται ότι το εν λόγω ερώτημα αφορά αποκλειστικά το αν συντρέχουν λόγοι δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας στο συγκεκριμένο πρόσωπο του ενδιαφερομένου αλλοδαπού και όχι γενικές εκτιμήσεις περί κινδύνου για τη δημόσια ή εθνική ασφάλεια που άπτονται ενδεχομένως κάποιας αφηρημένης κατηγορίας προσώπων στην οποία αυτός τυχαίνει να ανήκει. Το εν λόγω ερώτημα απευθύνεται στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία (Δνση Αλλοδαπών) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Επειδή ακριβώς έχει παρατηρηθεί ότι η παροχή της σχετικής γνώμης καθυστερεί συχνά για πολλούς μήνες, συνιστάται στις αρμόδιες Υπηρεσίες Ιθαγένειας των Περιφερειών να αναζητούν τη γνώμη των αρχών ασφαλείας δια του προαναφερθέντος πληροφορικού συστήματος.
Επαναλαμβάνεται ότι λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος θα σας αποσταλούν σύντομα με ειδική εγκύκλιο. Έως την αποστολή των εν λόγω οδηγιών οι υπηρεσίες ιθαγένειας της Περιφέρειας εφαρμόζουν και στην περίπτωση αυτή την συνηθισμένη διαδικασία έγγραφης επικοινωνίας με τις αστυνομικές αρχές.

Παρατηρείται επίσης ότι για την διασφάλιση της συνέχειας και ταχύτητας της διαδικασίας εξέτασης των αιτημάτων πολιτογράφησης, οι νέες διατάξεις προβλέπουν μέγιστο χρόνο αναμονής για τη σχετική απάντηση των αρχών ασφαλείας τους 4 μήνες από την περιέλευση σε αυτές του ερωτήματος. Με την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας η διαδικασία εξέτασης του αιτήματος προχωρά κανονικά και ο αιτών καλείται σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης, η οποία εξετάζει την αίτησή του χωρίς την γνώμη των αστυνομικών αρχών. Σε κάθε περίπτωση στον φάκελο της υπόθεσης καταχωρείται αποδεικτικό υποβολής του ερωτήματος. Ωστόσο οι αρχές ασφαλείας μπορούν σε κάθε περίπτωση, να διαβιβάσουν τη γνώμη τους απευθείας προς τον Υπουργό ΕσΑ&ΗΔ σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Η παράλειψη των υπηρεσιών ασφαλείας να αποστείλουν εγκαίρως γνώμη δεν κωλύει την έκδοση της απόφασης του Υπουργού.

1.3 Διαβίβαση φακέλου στην Επιτροπή Πολιτογράφησης ή απόρριψη
Εφόσον συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις της πολιτογράφησης, η αρμόδια Υπηρεσία Ιθαγένειας της Περιφέρειας προωθεί τον φάκελο της υπόθεσης στην οικεία Επιτροπή Πολιτογράφησης και προσκαλεί τον ενδιαφερόμενο αλλοδαπό σε συνέντευξη ενώπιόν της.
Αν δεν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας εκδίδει απόφαση με την οποία απορρίπτει την αίτηση.

ΣΤΑΔΙΟ 2ο: Διαδικασία διερεύνησης ουσιαστικών προϋποθέσεων

1. Πρόσκληση
Η κλήση του αλλοδαπού σε συνέντευξη γίνεται με συστημένη επιστολή τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία της συνέντευξης ώστε αυτός να έχει ικανοποιητικό χρόνο προετοιμασίας και περιλαμβάνει:
• Υπόδειξη συγκεκριμένου τόπου και χρόνου συνεδρίασης της Επιτροπής.
• Υπόδειξη προσκόμισης στοιχείων α) που αποδεικνύουν τις γνώσεις του στην ελληνική γλώσσα και β) που κρίνει ο ίδιος ότι τεκμηριώνουν το γεγονός ότι καλύπτει τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για πολιτογράφηση, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 5Α του ΚΕΙ, που θεσπίζεται για πρώτη φορά με το άρθρο 3 του Ν. 3838/2010.
• Ενημέρωση για τα πεδία που αποτελούν το αντικείμενο της συνέντευξης και πιστοποιούν την ομαλή ένταξη και δυνατότητα ενεργούς και ουσιαστικής συμμετοχής στην πολιτική ζωή της χώρας. Ενδεικτικά, o αλλοδαπός ενημερώνεται ότι θα κληθεί να αποδείξει:
(α) την εξοικείωση του με την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό.
(β) την εξοικείωση του με τους θεσμούς του πολιτεύματος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
(γ) την εξοικείωση του με την πολιτική ζωή της χώρας
(δ) ότι έχει βασικές γνώσεις της Ελληνικής πολιτικής ιστορίας, ιδίως της σύγχρονης
• Ενημέρωση σχετικά με την διεξαγωγή ειδικής δοκιμασίας ως προς ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω θεματικά πεδία, τον τρόπο οργάνωσης αυτής και συμμετοχής του αιτούντος σε αυτήν, καθώς και την τυχόν προσδιορισθείσα θεματική ύλη, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα των Επιτροπών Πολιτογράφησης, κατόπιν της έκδοσης της προβλεπόμενης για τον σκοπό αυτό ΚΥΑ (βλ. αμέσως παρακάτω υπό 3).

2. Δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση της συνδρομής των ουσιαστικών προϋποθέσεων
Η προσκόμιση δικαιολογητικών και λοιπών τεκμηρίων της συνδρομής των ουσιαστικών προϋποθέσεων της πολιτογράφησης στο πρόσωπό του δεν είναι υποχρεωτική για τον αιτούντα αλλοδαπό. Αποτελεί απλώς ένα βάρος που αυτός φέρει προκειμένου να διευκολύνει την αξιολογική κρίση της Επιτροπής Πολιτογράφησης, ενώπιον της οποίας αυτός θα προσέλθει ούτως ή άλλως για συνέντευξη, καθώς και ένα μέσο που του διατίθεται προκειμένου να ενισχύσει την πιθανότητα θετικής υπέρ αυτού εισήγησης. Ως εκ τούτου, αφ’ ενός η μη προσκόμιση τέτοιων στοιχείων δεν κωλύει σε καμία περίπτωση την εξέλιξη της διαδικασίας, αφ’ ετέρου το ποια και τι είδους πιστοποιητικά, έγγραφα και λοιπά στοιχεία θα προσκομίσει επαφίεται κατ’ αρχήν στη δική του διακριτική ευχέρεια. Για την διευκόλυνση των αρμοδίων υπηρεσιών προκειμένου να απαντούν σε συναφή ερωτήματα παρατίθενται εντελώς ενδεικτικά ορισμένα τεκμήρια που, εφόσον προσκομίζονται από τον αιτούντα, θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση για την εκτίμηση της συνδρομής των επιμέρους ουσιαστικών κριτηρίων που, επίσης ενδεικτικά, παρατίθενται στις διατάξεις του νέου άρθρου 5Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

Ουσιαστικές προϋποθέσεις Επιμέρους κριτήρια Ενδεικτικά δικαιολογητικά
και τεκμήρια
Ομαλή ένταξη του αιτούντος στην κοινωνική και οικονομική ζωή Επαγγελματική και
οικονομική δραστηριότητα Επαγγελματικά βιογραφικά, επαγγελματικές άδειες, άδειες καταστημάτων, συστατικές επιστολές εργοδοτών ή προϊσταμένων κλπ.
Εξ αγχιστείας συγγένεια
με Έλληνες πολίτες Δημοτολογικές και ληξιαρχικές βεβαιώσεις κλπ.
Φοίτηση σε ελληνικούς
εκπαιδευτικούς φορείς Απολυτήρια, πτυχία, βεβαιώσεις σπουδών, πιστοποιητικά φοίτησης κλπ.
Δημόσιες ή
κοινωφελείς δραστηριότητες Βραβεία, δημόσιες ανακοινώσεις
Συμμετοχή σε
κοινωνικές οργανώσεις
και συλλογικότητες μαζί με
Έλληνες πολίτες Κάρτες μέλους ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή στοιχείο από το οποίο προκύπτει η συμμετοχή σε φορείς και συλλογικότητες της ελληνικής κοινωνίας των πολιτών κλπ.
φορολογική και
ασφαλιστική συνέπεια Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης, εκκαθαριστικό εφορίας, εκκαθαριστικό ασφαλιστικών υποχρεώσεων από τον ή τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς
Ιδιόκτητο ακίνητο Έντυπο Ε9, συμβολαιογραφικά έγγραφα, κτηματολογικές βεβαιώσεις κ.ο.κ.
Περιουσιακή κατάσταση Εκκαθαριστικό εφορίας, βεβαιώσεις τραπεζικών καταθέσεων κ.α.
Δυνατότητα του αιτούντος να μετέχει ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή του τόπου με σεβασμό στις θεμελιώδεις αρχές που την διέπουν Συμμετοχή σε
ενώσεις, σωματεία και συλλογικότητες Κάρτες μέλους ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή στοιχείο από το οποίο προκύπτει η συμμετοχή σε ενώσεις της εγχώριας ή τοπικής πολιτικής ζωής
Συμμετοχή σε δημοτικές
εκλογές
Κάθε βεβαίωση εγγραφής σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους μακροχρονίως διαμενόντων αλλοδαπών

3. Αξιολόγηση μέσω ειδικής δοκιμασίας (τεστ)
Με την παρ. 5 του άρθρου 5 του παρόντος παρέχεται η δυνατότητα να διενεργείται από την Επιτροπή Πολιτογράφησης ειδική δοκιμασία προκειμένου να διερευνηθεί η συνδρομή ή όχι στο πρόσωπο του αιτούντος αλλοδαπού των ουσιαστικών προϋποθέσεων για την πολιτογράφησή του. Για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή πρέπει πρώτα να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών α) Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και β) Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Μέχρι την έκδοση της Κ.Υ.Α., οι Επιτροπές πολιτογράφησης πρέπει να ασκούν το έργο της αξιολόγησης περί συνδρομής των ουσιαστικών προϋποθέσεων με την παραδοσιακή μέθοδο της συνέντευξης ενώπιόν τους.

4. Παράλειψη προσέλευσης του αιτούντος σε συνέντευξη ή/και δοκιμασία
Σημειώνεται ότι η μη εμφάνιση του αλλοδαπού ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης δικαιολογείται αποδεδειγμένα και μόνο για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας. Ενδεικτικές τέτοιες περιπτώσεις είναι οι λόγοι υγείας, (νοσηλεία σε Νοσοκομεία, Κλινικές, Θεραπευτήρια κ.λ.π.,) η προγραμματισμένη απουσία στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό για προσωπικούς λόγους ή εργασίας, η μη παραλαβή της πρόσκλησης για συνέντευξη ή λόγοι ανωτέρας βίας (απεργίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες κ.λπ.) εφόσον αποδεικνύονται βάσει επίσημων στοιχείων
Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας από την συνέντευξη, η αίτηση πολιτογράφησης απορρίπτεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Συνεπώς στην περίπτωση αυτή ο φάκελος της υπόθεσης πρέπει να διαβιβασθεί άμεσα στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Πολιτογράφησης, που θα αναφέρει ότι ο αιτών την πολιτογράφηση απουσίασε αδικαιολόγητα από την συνέντευξη, αν και είχε κληθεί νόμιμα, και ως εκ τούτου η αίτησή του πρέπει να απορριφθεί.

5. Σύνταξη Πρακτικού και Εισήγησης της Επιτροπής Πολιτογράφησης

• Η συνέντευξη του ενδιαφερόμενου καταγράφεται εγγράφως ή μαγνητοφωνείται ενώ η Επιτροπή Πολιτογράφησης συντάσσει αναλυτικό πρακτικό για κάθε έναν από τους αλλοδαπούς που θα παρευρεθούν στη συνέντευξη. Το πρακτικό περιλαμβάνει τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις του υποψηφίου για πολιτογράφηση. Το πρακτικό μονογράφεται σε όλες τις σελίδες του και υπογράφεται στην τελευταία από όλα τα μέλη της Επιτροπής Πολιτογράφησης.
• Επίσης η Επιτροπή συντάσσει εισήγηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην οποία αναλυτικά και τεκμηριωμένα παρουσιάζει την θέση της για την αποδοχή ή όχι του αιτήματος.

Σημειώνεται ότι αναφορικά με τη συγκρότηση και τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής Πολιτογράφησης προς εξακρίβωση των ουσιαστικών προϋποθέσεων, θα ακολουθήσει αναλυτική ειδική εγκύκλιος.
Στην συνέχεια η Υπηρεσία Ιθαγένειας της Περιφέρειας αποστέλλει στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
• την εισήγηση της Επιτροπής Πολιτογράφησης,
• απόσπασμα Πρακτικού της συνέντευξης και
• τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης
με κοινοποίηση στον αιτούντα αλλοδαπό της εισήγησης της Επιτροπής Πολιτογράφησης.

Στο διαβιβαστικό έγγραφο θα πρέπει να αναφέρονται:
• το δικαίωμα του αιτούντος να υποβάλει αντιρρήσεις,
• η προθεσμία,
• το αρμόδιο όργανο και
• η διαδικασία υποβολής.

Επίσης στο διαβιβαστικό έγγραφο της Περιφέρειας προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται εάν για τον αλλοδαπό πληρούνται, οι προϋποθέσεις που προβλέπονται κατά περίπτωση από τον νόμο.

6. Αντιρρήσεις αιτούντος την πολιτογράφηση

Ο αναθεωρημένος ΚΕΙ προβλέπει το δικαίωμα του αιτούντος την πολιτογράφηση να προσφύγει κατά του περιεχομένου της Εισήγησης της Επιτροπής Πολιτογράφησης για το αίτημά του. Οι αντιρρήσεις πρέπει να υποβληθούν εγγράφως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης, επί αποδείξει, της εισήγησης. Αρμόδιο όργανο για την εξέτασή τους είναι το Συμβούλιο Ιθαγένειας, το οποίο αποφαίνεται με γνώμη, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του ΚΕΙ και την εκεί προβλεπόμενη ενδικοφανή διαδικασία. Επισημαίνεται περαιτέρω ότι σύμφωνα με το τροποποιηθέν από τον Ν. 3838/2010 άρθρο 7 παρ. 6 του ΚΕΙ δεν κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο αλλοδαπό αναλυτικές κρίσεις και πραγματικά περιστατικά και στοιχεία που έχουν περιέλθει αρμοδίως στην υπηρεσία, καταχωρηθεί στον φάκελό του ή ενταχθεί στο σώμα της εισήγησης και αφορούν ζητήματα δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας.

7. Εξουσία Υπουργού για παραπομπή της υπόθεσης στο Συμβούλιο Ιθαγένειας

Αντίστοιχα με την παραπάνω πρόβλεψη, καθιερώνεται η δυνατότητα του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πριν την έκδοση απόφασης, να παραπέμψει την υπόθεση, σε περίπτωση που του δημιουργούνται αμφιβολίες σχετικά με την ορθότητα της εισήγησης της Επιτροπής Πολιτογράφησης, στο Συμβούλιο Ιθαγένειας, προκειμένου αυτό να διατυπώσει νέα γνώμη.

VI. Σχετικά με το άρθρο 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν.3838/2010)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Με τη παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ΚΕΙ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3838/2010 επαναλαμβάνεται η διάταξη που ορίζει ότι «η πολιτογράφηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
Επισημαίνεται ότι, ενώ η διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων περιέρχεται στην δικαιοδοσία της Περιφέρειας, η απονομή της ιθαγένειας παραμένει στην αρμοδιότητα του Υπουργού Εσωτερικών, για να τονισθεί ότι πρόκειται για θεμελιώδη λειτουργία του κεντρικού πυρήνα του κράτους, του οποίου πολίτης καθίσταται ο πολιτογραφούμενος.
Με την παράγραφο 2 του ανωτέρου άρθρου εισάγεται για πρώτη φορά η υποχρέωση της Διοίκησης να αιτιολογεί όλες τις αποφάσεις επί αιτημάτων πολιτογράφησης. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι «Η απόφαση επί αίτησης πολιτογράφησης αιτιολογείται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας». Σχετικά βλ. άρθρο 17 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η αιτιολόγηση των αρνητικών αποφάσεων, καθώς έτσι θεμελιώνεται για πρώτη φορά υπέρ του αιτούντος η δυνατότητα να προκαλέσει τον ακυρωτικό τους έλεγχο από τα διοικητικά δικαστήρια, γεγονός που εδραιώνει μεν την αρχή του κράτους δικαίου στο πεδίο του δικαίου της ιθαγένειας αλλά ταυτόχρονα επαυξάνει τις ευθύνες του συνόλου των εμπλεκομένων υπηρεσιών, ώστε η Διοίκηση να οδηγείται σε ορθές και τεκμηριωμένες αποφάσεις. Για να είναι δε δυνατός ο δικαστικός έλεγχος είναι αναγκαίο να παρατίθεται με συνοπτική αλλά σαφή και ειδική διατύπωση η αιτιολογία της απόρριψης επί του σώματος της απόφασης, ιδίως δε σε όποιο σημείο ενδεχομένως αποκλίνει από τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Πολιτογράφησης. Την ειδική αιτιολογία επί του σώματος μπορεί να αντικαθιστά η ρητή υιοθέτηση της εισήγησης της Επιτροπής. Επισημαίνεται ότι υποχρέωση αιτιολογίας συντρέχει και επί θετικών αποφάσεων, ώστε, σε αντίθεση με το παρελθόν, να καθίστανται διαφανείς οι αιτιολογίες και οι διαδικασίες που οδήγησαν στην σύμφωνη με τον νόμο αποδοχή της αίτησης του αλλοδαπού.

Το άρθρο ολοκληρώνεται με την επανάληψη της ήδη ισχύουσας διάταξης ότι «Υποβολή νέας αίτησης για πολιτογράφηση επιτρέπεται μετά την παρέλευση έτους από την απόρριψη της προηγούμενης.»

VII. Σχετικά με το άρθρο 9 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν.3838/2010)

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

Με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι ο αλλοδαπός που αποκτά την ελληνική ιθαγένεια μετά την ενηλικίωσή του ως υπαγόμενος στις ρυθμίσεις του άρθρου 1Α του ισχύοντος Κώδικα οφείλει να δώσει όρκο ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας σε αποκλειστική προθεσμία ενός έτους από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης-δήλωσής του. Όσον αφορά τις αρνητικές για τον αιτούντα συνέπειες από την υπαίτια παράλειψή του να προσέλθει εγκαίρως για ορκωμοσία ή από την στο μεταξύ για οιονδήποτε λόγο έκπτωσή του από το καθεστώς νόμιμης διαμονής του, εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα μέχρι σήμερα ισχύοντα.

VIII. Σχετικά με το άρθρο 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν.3838/2010)

Για το άρθρο αυτό η Υπηρεσία μας θα σας αποστείλει σύντομα, αναλυτική εγκύκλιο.

IX. Σχετικά με το άρθρο 19 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν.3838/2010)

ΕΚΟΥΣΙΑ ΑΠΟΒΟΛΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Η δυνατότητα εκούσιας αποβολής της Ελληνικής Ιθαγένειας αφορά τις περιπτώσεις των προσώπων που την απέκτησαν κατά την ανηλικότητά τους με βάση το άρθρο 1Α παρ 1 και 2 καθώς και τα παιδιά που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια λόγω πολιτογράφησης του γονέα τους ενώ τα ίδια ήταν ανήλικα κατά την ημερομηνία της ορκωμοσίας του.
Κοινό χαρακτηριστικό των όσων ανήκουν στις κατηγορίες αυτές είναι ότι απέκτησαν την Ελληνική Ιθαγένεια κατόπιν επιλογής των γονέων τους και χωρίς τη δική τους σύμπραξη, λόγω ανηλικότητας. Κρίθηκε ορθό για λόγους σεβασμού της προσωπικότητάς τους να τους δοθεί η δυνατότητα αναστροφής της επιλογής των γονέων τους εντός ρητής προθεσμίας ενός έτους από την ενηλικίωσή τους με την υποβολή της σχετικής αίτησης και δήλωσης στο Δήμο του οποίου είναι δημότες ή στην Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας τους στην περίπτωση που κατοικούν στο εξωτερικό.
Αντίγραφο της δήλωσης και αίτησης διαβιβάζεται στον Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και στην Περιφέρεια στην οποία υπάγεται διοικητικά ο Δήμος στον οποίο είναι δημοτολογημένος ο αιτών.
Μέσα σε ένα μήνα από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος ο Γ.Γ. της Περιφέρειας εκδίδει απόφαση αποδοχής της αίτησης και φροντίζει για τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Πρόκειται για δέσμια αρμοδιότητα του Γ.Γ της Περιφέρειας και δεν παρακωλύεται από το αν ο αιτών έχει εκπληρώσει η όχι τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και από την τυχόν ομογενειακή του ιδιότητα καθώς δεν δικαιολογείται διαφοροποίηση της δυνατότητας αποβολής ιθαγένειας με βάση το κριτήριο του ομογενούς. Η προσωπική αυτονομία, στο πλαίσιο του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, κατισχύει των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή σε ορισμένο γένος.
Η μοναδική περίπτωση στην οποία δε γίνεται δεκτή η δήλωση και αίτηση του αιτούντα είναι η περίπτωση που φέρει μόνο την Ελληνική Ιθαγένεια και ως εκ τούτου η αποδοχή της αίτησής του θα τον καθιστούσε ανιθαγενή.

X. Σχετικά με το άρθρο 25 παρ.4 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν.3838/2010)

Με τη διάταξη αυτή εισάγεται υποχρέωση των υπηρεσιών Ιθαγένειας των Περιφερειών να αποστέλλουν στο ΥΠΕΣΑΗΔ (Διεύθυνση Ιθαγένειας) στατιστικά στοιχεία όσον αφορά την με οποιαδήποτε βάση κτήση και απώλεια της Ελληνικής Ιθαγένειας που εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων τους. Σχετικές αναλυτικές οδηγίες θα σας αποσταλούν σύντομα με νεότερη ειδική εγκύκλιό μας. Επί του παρόντος επισημαίνεται η ανάγκη καταχώρησης και τήρησης σε ηλεκτρονικό αρχείο στοιχείων σχετικά με τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων.

XI. Σχετικά με το άρθρο 28 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν.3838/2010)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Το Συμβούλιο Ιθαγένειας γνωμοδοτεί για θέματα απώλειας, ανάκτησης και αμφισβήτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Με το Ν.3838/2010 στις ήδη υπάρχουσες αρμοδιότητες του Συμβουλίου προστέθηκε η έκφραση γνώμης για αντιρρήσεις επί των εισηγήσεων της Επιτροπής Πολιτογράφησης που προβάλλουν αλλοδαποί αιτούμενοι την Ελληνική Ιθαγένεια, καθώς και διατύπωση γνώμης για υποθέσεις που παραπέμπει σε αυτό ο Υπουργός ΕσΑ&ΗΔ. Με τις νέες αυτές αρμοδιότητές του, το Συμβούλιο Ιθαγενείας επί της ουσίας αναλαμβάνει ρόλο ενδικοφανούς οργάνου εντεταλμένου να ελέγχει κατόπιν άσκησης του ειδικού διοικητικού βοηθήματος ή της σχετικής εξουσίας από τον Υπουργό ΕσΑ&ΗΔ το έργο των Επιτροπών Πολιτογράφησης. Όπως και στη περίπτωση των παλαιότερων αρμοδιοτήτων του, που αυτό ούτως ή άλλως διατηρεί, η έκφραση γνώμης από το Συμβούλιο Ιθαγένειας είναι και εδώ απλή και μη δεσμευτική για τον Υπουργό. Επιπλέον, με το τροποποιούμενο άρθρο 28 αλλάζει η μέχρι τώρα σύνθεση των μελών του Σ.Ι. το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Χρέη Προέδρου ασκεί ένα επίτιμο μέλος του ΣτΕ το οποίο με τις γνώσεις και την πείρα που αποκόμισε κατά τη θητεία του στο κορυφαίο Διοικητικό δικαστήριο της χώρας αναμένεται να συμβάλλει τα μέγιστα στην ασφαλή και δίκαιη κρίση των υποθέσεων που τίθενται υπόψη του Σ.Ι.
Στη σύνθεση του Σ.Ι. παύει να μετέχει Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, ενώ ο Καθηγητής και αναπληρωτής Καθηγητής του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου δύναται να αντικατασταθεί από Καθηγητή η αναπληρωτή Καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου ημεδαπού Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.
Με τη διαφοροποιημένη σύνθεση των μελών του και την προσθήκη νέων αρμοδιοτήτων το Σ.Ι. αναβαθμίζεται και αντιμετωπίζεται ως όργανο αυξημένου κύρους θεματοφύλακας της νομιμότητας και της διαφάνειας των διοικητικών πράξεων αρμοδιότητάς του με το σεβασμό και την σοβαρότητα που επιβάλλει ο τρόπος που επιτέλεσε τον ρόλο του στην 86χρονη ιστορία του και στις 2.043 συνεδριάσεις που έχει πραγματοποιήσει επιλύοντας σοβαρά θέματα ιθαγένειας και προάγοντας την νομική επιστήμη.

XII. Σχετικά με το άρθρο 31 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του Ν.3838/2010)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Με το άρθρο 31 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.3284/2004), το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του υπόψη νόμου, καταργείται η προγενέστερη διάταξη που εξαιρούσε τα ζητήματα κτήσης ιθαγένειας από τις προθεσμίες του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, καθιερώνοντας πλέον συγκεκριμένες προθεσμίες για όλα τα στάδια έως την έκδοση της απόφασης επί της αίτησης πολιτογράφησης, ως κατωτέρω:

● 6 μήνες Προθεσμία από την κατάθεση στην Περιφέρεια της αίτησης πολιτογράφησης μέχρι την κλήση του ενδιαφερομένου σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης (περίπτωση α της παραγράφου 1). Αν η αίτηση δεν είναι πλήρης, η προθεσμία αρχίζει από τη συμπλήρωση του οικείου φακέλου ή την επανυποβολή πλήρους της αίτησης. Διευκρινίζεται ότι εντός του διαστήματος αυτού οφείλει η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας να αναζητήσει αυτεπαγγέλτως τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 (πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση και πιστοποιητικό μη απέλασης), καθώς και τη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
● 4 μήνες Προθεσμία από την κλήση του αιτούντος για συνέντευξη έως και την υποβολή της εισήγησης της Επιτροπής προς τον Υπουργό ΕΣΑ&ΗΔ (περίπτωση β της παραγράφου 1).
● 2 μήνες Προθεσμία για την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης και τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (περίπτωση γ της παραγράφου 1)
● 18 μήνες Προθεσμία από την υποβολή της αίτησης καθορισμού ιθαγένειας μέχρι την έκδοση απόφασης (παράγραφος 2)

Καθυστέρηση αποστολής στην Περιφέρεια των αυτεπαγγέλτως αναζητηθέντων δικαιολογητικών

Στην περίπτωση α της παραγράφου 1, όπου καθορίζεται εξάμηνη προθεσμία από την κατάθεση στην Περιφέρεια της αίτησης πολιτογράφησης μέχρι την κλήση του ενδιαφερομένου σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης, ορίζεται ότι τυχόν καθυστέρηση της αποστολής των αυτεπαγγέλτως αναζητηθέντων δικαιολογητικών δεν αναστέλλει την περαιτέρω εξέταση του φακέλου.
Ειδικότερα:
α. Όσον αφορά στο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση και το πιστοποιητικό μη απέλασης, τυχόν καθυστέρηση αποστολής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες στην Περιφέρεια δεν εμποδίζει την πρόοδο της διαδικασίας μέχρι ωστόσο τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Τα εν λόγω πιστοποιητικά αποτελούν αποδεικτικά της συνδρομής τυπικών προϋποθέσεων και ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να υπάρχουν πριν το στάδιο της διαβίβασης του φακέλου στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η άσκηση της αρμοδιότητας του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας να απορρίψει, εάν συντρέχει περίπτωση, την αίτηση πολιτογράφησης.
β. Όσον αφορά στο ερώτημα που απευθύνει η Περιφέρεια προς τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αν συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος λόγοι δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας, εάν οι υπηρεσίες ασφαλείας δεν απαντήσουν μέσα στην προθεσμία των τεσσάρων μηνών που τάσσεται για αυτές στις διατάξεις του άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως ισχύει, η αίτηση πολιτογράφησης διαβιβάζεται προς την Επιτροπή Πολιτογράφησης και εξετάζεται χωρίς τη γνώμη αυτή. Σε κάθε περίπτωση, οι υπηρεσίες ασφαλείας μπορούν να διαβιβάσουν τη γνώμη τους απευθείας προς τον Υπουργό ΕσΑ&ΗΔ σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, ενώ η παράλειψή τους να αποστείλουν εγκαίρως γνώμη δεν κωλύει την έκδοση της απόφασης του Υπουργού.

Αιτιολόγηση της αδυναμίας διεκπεραίωσης υπόθεσης

Σύμφωνα με την παρ. 3 εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί στην κατά περίπτωση προβλεπόμενη προθεσμία, λόγω αντικειμενικής και ειδικά αιτιολογημένης αδυναμίας, η υπηρεσία οφείλει, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα τους λόγους της καθυστέρησης, τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση, τον αριθμό τηλεφώνου του για την παροχή πληροφοριών και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία. Το σχετικό έγγραφο κοινοποιείται και στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που μπορεί να παραγγέλλει την κατά προτεραιότητα ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία.

Αναστολή προθεσμιών
Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου αυτού τις προθεσμίες, καθώς και την εν γένει διαδικασία της πολιτογράφησης, αναστέλλουν εκκρεμείς ποινικές δίκες:
α. Για αδικήματα τελούμενα με δόλο που επισύρουν ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους και
β. Για τα λοιπά ρητά απαριθμούμενα αδικήματα της παρ. 1 περ. β του άρθρου 5, η καταδίκη για τα οποία συνιστά κώλυμα πολιτογράφησης.
Διευκρινίζεται ότι η εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης προϋποθέτει γνώση της γενικής-αφηρημένης όψης της ποινής που απειλείται για ένα έγκλημα σύμφωνα με τον ποινικό νόμο π.χ. το αδίκημα της δυσφήμησης (άρθ. 362 ΠΚ) απειλείται γενικά με ποινή φυλάκισης δέκα ημερών έως δύο ετών. Ως εκ τούτου άσκηση ποινικής δίωξης για το εν λόγω έγκλημα συνεπάγεται αναστολή των προθεσμιών, σύμφωνα με την ανωτέρω περίπτωση α. Αντίθετα άσκηση ποινικής δίωξης για το αδίκημα της επαιτείας (άρθ. 407 ΠΚ), το οποίο απειλείται γενικά με ποινή φυλάκισης δέκα ημερών έως τριών μηνών δεν αναστέλλει τις σχετικές προθεσμίες.
Επίσης σημειώνεται ότι εκκρεμής ποινική δίκη, κατά την έννοια της
ανωτέρω διάταξης, υφίσταται από την έναρξη της ποινικής δίωξης, δηλ. την επ' ονόματι της Πολιτείας δήλωση της βούλησης του κατηγορούντος οργάνου (Εισαγγελέας στην πλειονότητα των περιπτώσεων) κατά συγκεκριμένου προσώπου όπως αχθεί για ορισμένη αξιόποινη πράξη ενώπιον του δικαστού προς απόφανση, μέχρι τη δημοσίευση αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος ή αμετάκλητης καταδικαστικής ή αθωωτικής απόφασης

XIII. Σχετικά με το άρθρο 22 του ν. 3838/2010

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Διεκπεραίωση-εξέταση εκκρεμών αιτημάτων
Οι αιτήσεις πολιτογράφησης, εφόσον εκκρεμούν σε οποιαδήποτε υπηρεσία (Δήμος, Περιφέρεια, Υπουργείο) πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 3838/2010 (24-3-2010), διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις περί πολιτογράφησης.
Πιο συγκεκριμένα, μια αίτηση πολιτογράφησης που έχει υποβληθεί στο Δήμο στις 23-3-2010, εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 3284/04, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με τον Ν. 3838/2010 και επομένως θα σταλεί στην οικεία Περιφέρεια και στη συνέχεια εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις, στο ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. προκειμένου να κληθεί εκεί ο αλλοδαπός σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης.
Μια αίτηση που έχει υποβληθεί στις 5-1-2010 (πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 3838/2010) και από το Δήμο έχει σταλεί στην οικεία Περιφέρεια, ακολουθεί την προαναφερόμενη πορεία.
Επίσης, παλαιότερα αιτήματα πολιτογράφησης που εκκρεμούν στο ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. και εμπίπτουν στις διατάξεις των Ν. 3284/04, Ν. 2910/01 και των προϊσχυσάντων αυτών, διεκπεραιώνονται (εξετάζονται) σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

Τροποποιήσεις στην εξέταση παλαιοτέρων-εκκρεμών αιτημάτων

Κατά τη διάρκεια εξέτασης των εκκρεμών αιτήσεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1α) Εισήγηση της Επιτροπής πολιτογράφησης
Για τη διατύπωση της εισήγησης της Επιτροπής Πολιτογράφησης επί εκκρεμών αιτημάτων, εκτιμώνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις των άρθρων 5Α και 5Β του ΚΕΙ.
Η τροποποίηση αυτή κρίθηκε σκόπιμη, δεδομένου ότι ο νομοθέτης δίνει μεγάλο βάρος στις ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης και ως εκ τούτου δε θα μπορούσε να εξαιρέσει τις εκκρεμείς αιτήσεις από αυτές.
Η παρούσα τροποποίηση αφορά τις αιτήσεις που θα εξεταστούν από την Επιτροπή Πολιτογράφησης που λειτουργεί στο ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.

1β) Απόφαση πολιτογράφησης
Η απόφαση πολιτογράφησης αιτιολογείται σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 2 του ιδίου Κώδικα.
Η αιτιολόγηση της απόφασης αφορά όλες τις αποφάσεις που θα εκδοθούν από την ημεροχρονολογία ισχύος του παρόντος νόμου, με οποιεσδήποτε διατάξεις και αν εξετάζονται.

1γ) Έλεγχος της προϋπόθεσης της 5ετούς συνεχούς νόμιμης διαμονής
“Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός έχει συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη συνεχούς νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα, η εκκρεμής αίτησή του δεν απορρίπτεται εξ αυτού του λόγου.”
Η ρύθμιση αυτή έχει ως σκεπτικό την αποφυγή δυσμενέστερης μεταχείρισης των εκκρεμών αιτημάτων σε σχέση με τα νεώτερα. Ως εκ τούτου, για ήδη υποβληθέντα αιτήματα για τα οποία μπορεί να μην προκύπτει το απαιτούμενο διάστημα 10/ετους νόμιμης και μόνιμης διαμονής του αιτούντος στην Ελλάδα κατά την τελευταία 12/ετία πριν την υποβολή της αίτησης, εάν προκύπτει η τυπική προϋπόθεση νόμιμης διαμονής του αιτούντος επί μία τουλάχιστον συνεχή 5ετία, που ορίζουν οι νέες ρυθμίσεις, τα εν λόγω αιτήματα δεν απορρίπτονται και συνεχίζουν να εξετάζονται.
Κατά συνέπεια οι Περιφέρειες τις Χώρας, για εκκρεμή αίτηση πολιτογράφησης που εξετάζεται για τη συνδρομή της προϋπόθεσης της 10ετούς νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα κατά την τελευταία 12ετία πριν την υποβολή της, εφόσον διαπιστώσουν ότι η εν λόγω προϋπόθεση δεν πληρείται, πρέπει να εξετάσουν οπωσδήποτε και εάν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός έχει συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη συνεχούς νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα πριν από την υποβολή της εν λόγω αίτησης. Η αίτηση απορρίπτεται εάν δεν συντρέχει και αυτή η προϋπόθεση.

Παράδειγμα 1: Υπήκοος Αιγύπτου, έχει υποβάλει αίτημα πολιτογράφησης στις 10-2-2010 και κατά την εξέταση του αιτήματος, διαπιστώνεται ότι δεν πληρείται η προϋπόθεση της 10ετούς νόμιμης διαμονής του αιτούντος κατά την τελευταία 12/ετία πριν την υποβολή της εν λόγω αίτησης, δεδομένου ότι ο αιτών διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα από 30-3-2002 έως 10-2-2010. Έχει όμως συνεχή νόμιμη διαμονή το ανωτέρω διάστημα. Ως εκ τούτου η αίτησή του δεν απορρίπτεται.
Παράδειγμα 2: Υπήκοος Ιταλίας, σύζυγος Έλληνα με τέκνο, έχει υποβάλει αίτημα πολιτογράφησης στις 10-2-2009 και ενώ το αίτημά της εξετάζεται, στις 10-2-2010, εκδίδεται αμετάκλητη απόφαση διαζυγίου της, με αποτέλεσμα την αλλαγή των χρονικών προϋποθέσεων εξέτασης από 3ετία σε 10ετία. Η εν λόγω αίτηση, εφόσον πληροί την προϋπόθεση της 5ετούς συνεχούς νόμιμης διαμονής, δεν απορρίπτεται.

Επισημαίνεται ότι για τους κατόχους ιθαγένειας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους έχοντες τη γονική μέριμνα τέκνου Ελληνικής ιθαγένειας (εφόσον αυτή δεν αποκτήθηκε λόγω φοίτησης), τους αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες και τους ανιθαγενείς, η προϋπόθεση της 3ετούς συνεχούς νόμιμης διαμονής αφορά μόνο στις αιτήσεις που έχουν πρωτοκολληθεί από τις 24/03/2010.
Για τις εκκρεμείς αιτήσεις πολιτογράφησης των ανωτέρω κατηγοριών ισχύουν οι προγενέστερες προϋποθέσεις του ν.3284/2004 (όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με το ν.3838/2010 σε συνδυασμό ωστόσο με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ 1 του ν.3838/2010)

Προσοχή!!!
Για την απόδειξη της συνεχούς πενταετούς νόμιμης διαμονής εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο θεματικό πεδίο με τίτλο «Ο προσδιορισμός της συνεχούς διαμονής» της παρούσας εγκυκλίου (βλ. σελ. 13 επ.).

2. Λειτουργία Επιτροπής πολιτογράφησης του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.
Στο ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. συνεχίζει να λειτουργεί η Επιτροπή Πολιτογράφησης με τη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες που προβλέπεται από το άρθρο 12 του ΚΕΙ, όπως αυτό ίσχυε πριν την τροποποίησή του με το άρθρο 8 του παρόντος νόμου και η λειτουργία της παρατείνεται μέχρι την έκδοση αποφάσεων επί των εκκρεμών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αιτήσεων πολιτογράφησης. Έτσι, όλες οι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου αιτήσεις πολιτογράφησης, είτε εκκρεμούν στο ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. , είτε στις Περιφέρειες, είτε στους Δήμους, θα εξετασθούν από την Επιτροπή Πολιτογράφησης του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ., για τη διατύπωση της εισήγησης της οποίας όμως εκτιμώνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις των άρθρων 5Α & 5Β του παρόντος.

3. Προθεσμία διεκπεραίωσης εκκρεμών αιτημάτων
Οι εκκρεμείς αιτήσεις πολιτογράφησης και καθορισμού ιθαγένειας, διεκπεραιώνονται εντός προθεσμίας τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον υφίσταται πληρότητα δικαιολογητικών και δεν έχει ανασταλεί η εν λόγω προθεσμία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31, παρ. 4 του ΚΕΙ.

XIV. Σχετικά με το άρθρο 23 του Ν. 3838/2010

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΕΔΤΟ

Με τη παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, περιγράφεται ο νέος τρόπος πολιτογράφησης των ομογενών κατόχων Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) και προσδιορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας.
Οι ομογενείς (εξ Αλβανίας, από χώρες της τέως ΕΣΣΔ), κάτοχοι ΕΔΤΟ, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και επιθυμούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, θα απευθύνονται εφεξής στην αρμόδια για θέματα ιθαγένειας υπηρεσία της Περιφέρειας του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, για υποβολή αίτησης χωρίς να απαιτείται υποβολή δήλωσης.

* Από το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω άρθρου εξαιρούνται οι αλλοδαποί σύζυγοι ομογενών παρά το ότι εφοδιάζονται με ΕΔΤΟ από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να προσκομίζουν στις ανωτέρω υπηρεσίες της Περιφέρειας τα εξής δικαιολογητικά:

1) αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας, το οποίο θα πρέπει να είναι επικυρωμένο από (Έλληνα) δικηγόρο και να φέρει το προβλεπόμενο ειδικό ένσημο επικύρωσης. Δεν απαιτείται μετάφραση στην ελληνική γλώσσα των εν λόγω δικαιολογητικών. Διευκρινίζεται ότι για τους κατόχους διαβατηρίων που έχουν λήξει και δεν είναι δυνατή η έκδοση νέου θα πρέπει να ζητείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία θα αναφέρονται οι συντρέχοντες λόγοι.

2) ακριβές αντίγραφο ισχύοντος ΕΔΤΟ από ελληνική δημόσια αρχή, ενώ διευκρινίζεται ότι δεν θα γίνεται δεκτή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την έκδοσή του σε περίπτωση που το προηγούμενο δελτίο δεν είναι πλέον σε ισχύ.
Ειδικότερα οι οριστικοί τίτλοι διαμονής που θα πρέπει να κατέχουν οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση πολιτογράφησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 έχουν ως ακολούθως:

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΤΟΧΟΙ Ε.Δ.ΤΟ.

Α1. Ομογενείς από Αλβανία:

1. Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.).
Το Ε.Δ.Τ.Ο. χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στους ομογενείς από Αλβανία, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 4000/3/10-δ/2005 (ΦΕΚ 646/Β) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την υπ’ αριθ. 4000/3/10-νβ/2006(ΦΕΚ 583/Β) όμοια. Η διάρκεια ισχύος του είναι μέχρι δέκα (10) έτη και ταυτίζεται μ’ αυτή του Αλβανικού διαβατηρίου. Στους ανωτέρω χορηγείται και Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ) Κανονισμού ΕΚ 1030/2002, διάρκειας μέχρι δέκα (10) έτη. Α2. Ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης:

Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ).
Το Ε.Δ.Τ.Ο. χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στους ομογενείς από χώρες της τ. Ε.Σ.Σ.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2790/2000 και της υπ’ αριθ. 4864/8/8γ/2000 κοινής υπουργικής απόφασης και είναι αόριστης διάρκειας.

3) πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο ισοδύναμο πρωτότυπο πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από το αρμόδιο ληξιαρχείο της χώρας πρώτης ιθαγένειας (για όσους έχουν γεννηθεί εκτός Ελλάδας). Ειδικότερα, εφόσον πρόκειται για ομογενή από Αλβανία θα πρέπει να έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή και να είναι επικυρωμένο από την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή στην Αλβανία ως προς το γνήσιο της υπογραφής του οργάνου που το εξέδωσε και να συνοδεύεται από επίσημη πρωτότυπη μετάφραση από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή από (Έλληνα) δικηγόρο. Στην περίπτωση που η μετάφραση του πιστοποιητικού γέννησης γίνει από (Έλληνα) δικηγόρο, θα πρέπει να υπάρχει στη μετάφραση βεβαίωση (υπό μορφή σφραγίδας ή συνοδευτικής σελίδας) του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου ότι ο μεταφράσας δικηγόρος έχει καταθέσει αποδεικτικά γλωσσομάθειας της Αλβανικής γλώσσας.

4) Παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ με τη μορφή αποδεικτικού διπλότυπου είσπραξης τύπου Α΄, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται από δημόσιο ταμείο. Υπογραμμίζεται ότι σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πολιτογράφησης και εφόσον ο ενδιαφερόμενος επανέλθει με νέα αίτηση υποχρεούται να καταβάλλει εκ νέου παράβολο ισόποσης αξίας. Το παράβολο που καταβάλλεται για την εξέταση της αίτησης πολιτογράφησης υπό το παρόν άρθρο δεν επιστρέφεται στον αιτούντα σε περίπτωση απόρριψης αυτής από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

Επιπροσθέτως, και για ειδικότερες περιπτώσεις, θα πρέπει να προσκομίζονται από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες και τα ακόλουθα επιπλέον δικαιολογητικά:

● για αιτούσες οι οποίες είναι έγγαμες και μετά τη τέλεση του γάμου αποκτούν το επώνυμο του συζύγου τους, θα πρέπει να προσκομίζουν ληξιαρχική πράξη γάμου, επικυρωμένη και μεταφρασμένη σύμφωνα με τα ανωτέρω, από την οποία να προκύπτει το επώνυμο που φέρουν πριν και μετά το γάμο.

● για αιτούντες που είναι γονείς ανήλικων και άγαμων τέκνων τα οποία βάσει του άρθρου 11 του 3284/2004, με την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας των γονέων τους γίνονται Έλληνες πολίτες χωρίς άλλη διατύπωση, θα πρέπει να προσκομίζουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το αρμόδιο ληξιαρχείο της χώρας πρώτης ιθαγένειας, επικυρωμένο και μεταφρασμένο σύμφωνα με τα ανωτέρω και υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται η οικογενειακή τους κατάσταση.

Σε περίπτωση αιτούντος με αποδεδειγμένα σημαντική νοητική ή ψυχική στέρηση ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν σχετικά με τη τακτική διαδικασία πολιτογράφησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΔΤΟ

• Έλεγχος και παραλαβή των προαναφερομένων δικαιολογητικών.

• Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι:
α. για αιτούντες που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, το αίτημα απευθύνεται προς το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
β. για αιτούντες που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, το αίτημα απευθύνεται στην αρμόδια Εισαγγελία όπως αυτή προκύπτει από το τόπο γέννησης αυτών

• Υποβολή ερωτήματος προς τις αστυνομικές αρχές βάσει της χωρικής τους αρμοδιότητας, σχετικά με τη συνδρομή λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας σε βάρος του ενδιαφερομένου. Υπενθυμίζεται ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας υποχρεούνται να απαντούν εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών, ενώ η παράλειψη τους να αποστείλουν, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, γνώμη δεν κωλύει την έκδοση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Υπενθυμίζεται ότι είναι σκόπιμο να αξιοποιείται η δυνατότητα υποβολής των σχετικών ερωτημάτων μέσω πληροφορικού συστήματος για το οποίο θα σας αποσταλούν σύντομα σχετικές οδηγίες (βλ. και παραπάνω σελ. 25 ).

• Έκδοση της σχετικής απόφασης από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κ.Ε.Ι. όπως τροποποιείται από το Ν.3838/2010 και εφόσον δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος τα αναφερόμενα από το νόμο ποινικά κωλύματα ή λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται συνέντευξη του ενδιαφερόμενου ενώπιον της οικείας επιτροπής Πολιτογράφησης, εκτός των περιπτώσεων παραπομπής στην εν λόγω επιτροπή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 23 σε περίπτωση που υφίστανται αμφιβολίες σχετικά με το βαθμό στον οποίο συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος την πολιτογράφησή του ομογενούς οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της πολιτογράφησης.

● 1 έτος Η συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πολιτογράφησης από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης μέχρι την έκδοση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας

• Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφησης απαιτείται:
α. η δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
β. η ορκωμοσία του ενδιαφερόμενου η οποία πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) έτος από δημοσίευση της σχετικής απόφασης πολιτογράφησης και κατόπιν σχετικής πρόσκλησης που απευθύνει η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας.
Η εν λόγω απόφαση ανακαλείται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας αν ο όρκος δεν δοθεί μέσα στην ετήσια προθεσμία (κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 9 του Κ.Ε.Ι)

Τέλος, για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο της υποβολής αίτησης πολιτογράφησης από ομογενείς βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου ενώ έχουν ήδη υποβάλει αίτηση με τις προϊσχύουσες διατάξεις η οποία εκκρεμεί ανά περίπτωση στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων, τις Περιφέρειας ή του ΥΠΕΣΑ&ΗΔ, θα πρέπει να συμπληρώνεται σχετικό πεδίο στο έντυπο της αίτησης πολιτογράφησης αναφορικά με το εάν εκκρεμεί για τον ενδιαφερόμενο εξέταση προγενέστερης αίτησης πολιτογράφησης ή όχι. Σε καταφατική περίπτωση, η αρμόδια για θέματα ιθαγένειας υπηρεσία της Περιφέρειας θα πρέπει να αρνείται να παραλάβει την αίτηση του αιτούντος ομογενούς και να τον παραπέμπει στην αρμόδια Διεύθυνση Ιθαγένειας του ΥΠΕΣΑ&ΗΔ.

Με τη παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, η αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, δέον είναι να γίνεται με αναγραφή των στοιχείων των αιτούντων τόσο με ελληνικούς όσο και με λατινικούς χαρακτήρες, όπως αυτά προκύπτουν από την άδεια παραμονής και το διαβατήριο αυτών, για τη διασφάλιση της πλήρους ακρίβειας των ευρημάτων που θα προκύψουν από την αναζήτηση.

Μετά τη δημοσίευση του Ν.3838/2010, δηλαδή από τις 24/03/2010 και μετά, οι εκκρεμείς αιτήσεις που βρίσκονται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων θα πρέπει να διαβιβαστούν στις υπηρεσίες των οικείων Περιφερειών προκειμένου να εξεταστούν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Σημειώνεται ότι οι εκκρεμείς αιτήσεις που ήδη βρίσκονται στις Περιφέρειες της Χώρας πριν από τις 24-03-2010 θα εξεταστούν επίσης με τις νέες διατάξεις (αιτιολογία της σχετικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας). Οι εκκρεμείς αιτήσεις που τυχόν εστάλησαν ή πρόκειται να σταλούν εκ παραδρομής στη Διεύθυνση Ιθαγένειας του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. με ημερομηνία διαβιβαστικού από την ανωτέρω ημερομηνία και μετά, θα επιστρέφονται από την Διεύθυνση Ιθαγένειας του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. στην οικεία Περιφέρεια προκειμένου να εξεταστούν με τις διατάξεις του νέου νόμου.

Υπογραμμίζεται ότι οι αιτήσεις πολιτογράφησης που έχουν ήδη υποβληθεί μετά τις 24/03/2010 χωρίς να έχει καταβληθεί το παράβολο ύψους 100 ευρώ δεν απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής του.

XV. Σχετικά με το άρθρο 24 του Ν.3838/2010

Το άρθρο αυτό αναλύεται ειδικότερα στη σελίδα 7 της παρούσας εγκυκλίου.

XVI. Σχετικά με το άρθρο 25 του Ν.3838/2010

1. Μεταβατικές ρυθμίσεις
Στο εν λόγω άρθρο περιέχεται ειδική μεταβατική ρύθμιση για την πολιτογράφηση μη ομογενών αλλοδαπών, που κατά την ημεροχρονολογία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου συμπληρώνουν τουλάχιστον πέντε (5) έτη συνεχούς νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα.

Κατά συνέπεια, βασική προϋπόθεση υπαγωγής στη μεταβατική ρύθμιση του άρθρου 25 είναι να συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός, κατά την ημεροχρονολογία έναρξης ισχύος του νόμου 3838/2010, ήτοι την 24/3/2010, τουλάχιστον πέντε (5) έτη συνεχούς νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα, χωρίς να απαιτείται στην περίπτωσή τους η προβλεπομένη από τις τακτικές διατάξεις της πολιτογράφησης τυπική προϋπόθεση της συμπλήρωσης 7ετούς συνεχούς νόμιμης διαμονής.

Παράδειγμα 1: Ουκρανός υπήκοος, που υποβάλει αίτημα στις 10/5/2010 (μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος) και από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά προκύπτει ότι από τις 10/5/2004 έως τις 24/3/2010 η διαμονή του στην Ελλάδα είναι συνεχής νόμιμη, δηλαδή πάνω από πέντε έτη, τότε η εν λόγω αίτηση εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Συνεπώς, στις διατάξεις του εν λόγω άρθρου εμπίπτουν αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εφόσον πληρούν την προϋπόθεση της 5ετούς τουλάχιστον συνεχούς νόμιμης διαμονής κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος.

Προσοχή! Η 5ετία θα πρέπει να εξακριβώνεται ότι έχει συμπληρωθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, ήτοι 24-3-2010 και κατ’ ελάχιστο από 24-3-2005.

Παράδειγμα 2: Υπήκοος Κίνας , που υποβάλει αίτημα την 10/5/2010 και προκύπτει ότι από 15-7-2003 έως 15-7-2008 η διαμονή του στην Ελλάδα είναι συνεχής νόμιμη, αλλά από 15-7-2008 έως την 24-3-2010 διακόπτεται, τότε το εν λόγω αίτημα δεν εμπίπτει στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 25.

Περαιτέρω, για να αντιμετωπισθεί το γεγονός ότι ελάχιστοι από τους αλλοδαπούς (λιγότεροι από 150 από τότε που ισχύουν οι σχετικές διατάξεις) που διαβιούν στη χώρα μακροχρόνια και έχουν συμπληρώσει 5ετή συνεχή νόμιμη διαμονή έχουν αποκτήσει άδεια επί μακρόν διαμένοντος, για την υπαγωγή στη μεταβατική ρύθμιση του άρθρου 25 γίνεται δεκτός κάθε έγκυρος τίτλος διαμονής πλην των προσωρινών.
Τίτλοι νόμιμης διαμονής που, ως προσωρινοί, δεν θεμελιώνουν δικαίωμα υποβολής αιτήματος πολιτογράφησης με βάση τη μεταβατική ρύθμιση είναι:
α) οι βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών κάθε τύπου
β) οι ειδικές βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής
γ) οι βεβαιώσεις του άρθρου 76 παρ. 6 του Ν. 2910/01 και του άρθρου 24 του ν. 3013/2002
δ) τα δελτία ή άλλα έγγραφα αιτησάντων διεθνούς προστασίας (πολιτικό άσυλο, επικουρική προστασία)

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 5 και επόμενα του ΚΕΙ, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3838/2010 (βλ. πιο πάνω σελ. ).

2. Προθεσμία διεκπεραίωσης των ανωτέρω αιτημάτων
Με την επιφύλαξη του άρθρου 31, παρ. 4 του ΚΕΙ, όπως αυτό τροποποιείται με τον Ν. 3838/2010, η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων αυτών διεκπεραιώνεται σε δύο (2) έτη, εφόσον υφίσταται πληρότητα δικαιολογητικών.

XVII. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Για την υποστήριξη της πρώτης εφαρμογής του Ν.3838/2010 για την πολιτική συμμετοχή των ομογενών και των νομίμως διαμενόντων στη χώρα μας μεταναστών στις τοπικές εκλογές του Νοεμβρίου 2010, λειτουργεί ήδη, υπό την εποπτεία των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΕΣΑΗΔ, Κέντρο εξ αποστάσεως συνδρομής (Help Desk). Έργο του εν λόγω Κέντρου θα είναι η τηλεφωνική παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων αποκλειστικά προς τους αρμόδιους υπάλληλους Δήμων, Περιφερειών ή άλλων εμπλεκομένων υπηρεσιών καθώς και η εξ αποστάσεως καθοδήγηση για την επίλυση αποριών και προβλημάτων που αυτοί τυχόν αντιμετωπίζουν τόσο όσον αφορά τη λειτουργία των τεχνικών πληροφορικών εφαρμογών που θα τους διατεθούν από τη ΔΜΗΕΣ όσο και το περιεχόμενο και ερμηνεία των εφαρμοστέων ρυθμίσεων. Το τηλεφωνικό κέντρο του Help Desk απαντά στους εξής αριθμούς:
• 210 5205730
• 210 5230836
• 210 5231386
Επίσης, οι κ.κ. Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών προς στους οποίους κοινοποιείται η εγκύκλιος αυτή, παρακαλούνται για την άμεση κοινοποίηση της παρούσας στους Δήμους της διοικητικής τους περιφέρειας τους, δοθέντος ότι οι προπαρασκευαστικές διαδικασίες για την εφαρμογή του νόμου αυτού θα πρέπει ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν.
Σημειώνεται ότι με την παρούσα συναποστέλλεται και υπόδειγμα αίτησης πολιτογράφησης το οποίο όσον αφορά στην ανάρτηση της εγκυκλίου με ηλεκτρονική μορφή θα περιλαμβάνεται σε ξεχωριστό αρχείο. Η εγκύκλιος αυτή, το υπόδειγμα της αίτησης πολιτογράφησης καθώς και η αριθμ. Φ.130181/23198/20-04-2010 υπουργική απόφαση με τα συνημμένα σε αυτή έντυπα αιτήσεων-δηλώσεων είναι αναρτημένα στον ιστότοπο του Υπουργείου (www.ypes.gr) στην ενότητα “Διεύθυνση Ιθαγένειας” της σελίδας της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής προκειμένου να καθίσταται εφικτή η άμεση εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών κατά περίπτωση χρήση τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
1. Tις Περιφέρειες της Χώρας
- Δ/νσεις Αστικής Κατάστασης
και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
Στις έδρες τους και στις έδρες των Νομών
(με την παράκληση να μεριμνήσουν
για την κοινοποίηση της παρούσας
εγκυκλίου στους Δήμους του χώρου
ευθύνης τους)
2. Υπ. Εξωτερικών
Ε3 Δ/νση Διοικητικών & Δικαστικών Υποθέσεων
3. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Διεύθυνση Αλλοδαπών
4. Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Εκπαίδευσης & Θρησκευμάτων
Ειδική Γραμματεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
5. Τις Προξενικές Αρχές
C/O Υπ. Εξωτερικών
6. ΔΑΕΜ
7. Συνήγορος του Πολίτη

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ.κ. Υφυπουργών
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Α. Τάκη
4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Δ. Στεφάνου
5. Γεν. Δ/ντρια Διοικ. Υποστήριξης
6. Γεν. Δ/ντρια Μεταναστευτικής Πολιτικής και
Κοινωνικής Ένταξης
7. Δ/νση Ιθαγένειας
8. Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής
9. Διεύθυνση Μηχ/σης και Η.Ε.Σ.
10. Γραφείο Τύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ

1. Υπόδειγμα ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
2. Υπόδειγμα ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
3. Υπόδειγμα ΑΠΟΦΑΣΗΣ για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπού που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα (παρ. 1 του άρθρου 1Α του ΚΕΙ /ή παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3838/2010)
4. Υπόδειγμα ΑΠΟΦΑΣΗΣ για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπού που έχει φοιτήσει στην Ελλάδα (παρ. 2 του άρθρου 1Α του ΚΕΙ)
5. Υπόδειγμα ΑΠΟΦΑΣΗΣ για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλλοδαπό που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα ή φοιτήσει στην Ελλάδα (παρ. 6 του άρθρου 1Α του ΚΕΙ ή παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3838/2010)
6. Υπόδειγμα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ σε ορκωμοσία ενήλικου αλλοδαπού, κατόπιν διαπίστωσης της ελληνικής του ιθαγένειας, λόγω γέννησης /ή φοίτησης στην Ελλάδα (παρ. 6 του άρθρου 1Α του ΚΕΙ /ή παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3838/2010)
7. Υπόδειγμα ΑΠΟΦΑΣΗΣ περί αποδοχής αιτήματος πολιτογράφησης ομογενούς κατόχου ΕΔΤΟ (άρθρο 23 του ν.3838/2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα / /2010
ΔΗΜΟΣ …………. Αριθ……………..

Ταχ. Δ/νση:
Ταχ. Κώδικας:
Τηλέφωνο:
Fax:
ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Για απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας
Σήμερα την ………………………… του μηνός …………………………………. του έτους …………… παρουσιάστηκε ενώπιον εμού του Δημάρχου ……………………………………………………………………. και των μαρτύρων α)………………………………………………………. Α.Δ.Τ……………………….. με ημερομηνία έκδοσης ….…………………… και εκδούσα αρχή ………………………… και β)…………………………………………………. Α.Δ.Τ …..……………………….. με ημερομηνία έκδοσης …………….. και εκδούσα αρχή …………………………………….
ο(η) ………………………………………………………………………. του …………………………………… και της …………………………………… κάτοχος του υπ’ αριθ. ……………………………. ταξιδιωτικού εγγράφου ή άδειας παραμονής και δήλωσε, ότι γεννήθηκε στ………………………………………………………………………………………..
το έτος ….………………. είναι υπήκοος ………………………………… έχει το επάγγελμα ……………………….………………….….. και διαμένει στ ……………………………………………………… και ότι επιθυμεί να αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια σύμφωνα προς τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Νόμου.
Προς απόδειξη συντάσσεται αυτή η πράξη η οποία καταχωρείται στο βιβλίο Δηλώσεων με αυξ. αριθ. ……………… και υπογράφεται ως ακολούθως:

……/……/201..

Ο ΔΗΛΩΝ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Α)
Β)

Υπόδειγμα απόφασης 1Α παρ. 1 ή 24 παρ. 2

Περιφέρεια: …………….………………. Ημερομηνία……………
Διεύθυνση: ………………………………. Αρ. Πρωτ. : ……………..

Θέμα: Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπού που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας………………………………………

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49 Α΄) /ή της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49 Α΄).
2. Την από ……………. αίτηση-δήλωση των γονέων του ανήλικου τέκνου για την εγγραφή του στο Δημοτολόγιο του Δήμου μόνιμης κατοικίας του.
3. Τα στοιχεία του φακέλου βάσει των οποίων εξακριβώνεται η εκπλήρωση των νομίμων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Διαπιστώνουμε την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ανήλικου τέκνου .………………… …………..……………………………………….. από την ……… ημερομηνία γέννησης /ή από την …………. ημερομηνία υποβολής της αίτηση-δήλωσης, με νομική βάση κτήσης αυτής το άρθρο 1Α παρ. 1 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας /ή από την …………. ημερομηνία υποβολής της αίτηση-δήλωσης, με νομική βάση κτήσης αυτής το άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 3838/2010.
2. Παραγγέλλουμε την εγγραφή του ανήλικου τέκνου στα μητρώα Αρρένων (σε περίπτωση άρρενος τέκνου) και Δημοτολόγια του Δήμου……………………….του νομού…………………………..…με τα ακόλουθα στοιχεία:
Επώνυμο: …………………………………... Κύριο Όνομα:…………………… ……………………………..
Ημερομηνία Γέννησης: ...……………….….

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ — ΜΗΤΕΡΑ
Επώνυμο : ………….……………………….… — …………………………………... ………………………………………………… …………………………………...
Κύριο όνομα:………………………..…….…... — …………………………………... ……………...………………………………….. …………………………………...

Περίληψη της απόφασης αυτής θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τ. Β΄)

Ο Γενικός Γραμματέας

Υπόδειγμα απόφασης 1Α παρ. 2

Περιφέρεια: …………….………………. Ημερομηνία……………
Διεύθυνση: ………………………………. Αρ. Πρωτ. : ……………..

Θέμα: Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλλοδαπού που έχει φοιτήσει στην Ελλάδα

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας………………………………………

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49 Α’).
2. Την από ……………. αίτηση-δήλωση των γονέων του ανήλικου τέκνου για την εγγραφή του στο Δημοτολόγιο του Δήμου μόνιμης κατοικίας του.
3. Τα στοιχεία του φακέλου βάσει των οποίων εξακριβώνεται η εκπλήρωση των νομίμων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Διαπιστώνουμε την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ανήλικου τέκνου .………………… …………..……………………………………….. από την ………. ημεροχρονολογία συμπλήρωσης του εξαετούς χρόνου φοίτησης /ή από την ………… ημερομηνία υποβολής της αίτησης-δήλωσης με νομική βάση κτήσης αυτής το άρθρο 1Α παρ. 2 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
2. Παραγγέλλουμε την εγγραφή του ανήλικου τέκνου στα μητρώα Αρρένων (σε περίπτωση άρρενος τέκνου) και Δημοτολόγια του Δήμου………………………..……………….του νομού………………………..……με τα ακόλουθα στοιχεία:
Επώνυμο:…………………………………... Κύριο Όνομα:……………………….. ……………………………………………… ………………………..
Ημερομηνία Γέννησης: ...……………….…

Στοιχεία αλλοδαπών γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ — ΜΗΤΕΡΑ
Επώνυμο : ………….……………………….… — ………………………………….. …………………………………………………. …………………………………..
Κύριο όνομα:………………………..…….…... — ………………………………….. ……………...………………………………….. …………………………………..

Περίληψη της απόφασης αυτής θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τ.Β΄)

Ο Γενικός Γραμματέας

Υπόδειγμα απόφασης 1Α παρ. 6 ή 24 παρ. 1

Περιφέρεια: …………….………………. Ημερομηνία……………
Διεύθυνση: ………………………………. Αρ. Πρωτ. : ……………..

Θέμα: Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ενήλικο αλλοδαπό που έχει γεννηθεί ή φοιτήσει στην Ελλάδα.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας………………………………………

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49 Α’) /ή της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49 Α’) .
2. Την από ……………. αίτηση-δήλωση του ενήλικου αλλοδαπού για την εγγραφή του στο Δημοτολόγιο του Δήμου μόνιμης κατοικίας του.
3. Τα στοιχεία του φακέλου βάσει των οποίων εξακριβώνεται η εκπλήρωση των νομίμων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Διαπιστώνουμε την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας του ενήλικου αλλοδαπού .……………………………..……………………………………….. από την ………… ημερομηνία υποβολής της αίτηση-δήλωσης, με νομική βάση κτήσης αυτής το άρθρο 1Α παρ. 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας /ή το άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 3838/2010.

Περίληψη της απόφασης αυτής θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τ.Β΄)

Ο Γενικός Γραμματέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ………….
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ…………
ΤΜΗΜΑ……….

Ταχ.Δ/νση: ……..
Ταχ.Κώδικας: ……..
Πληροφορίες: ……..
Τηλ.: ……..
FAX: …….. Ημερομηνία …………
Αρ. Πρωτ. : …………

Προς: (ενδιαφερόμενο ενήλικο αλλοδαπό)

Θέμα: Πρόσκληση σε ορκωμοσία ενήλικου αλλοδαπού, κατόπιν διαπίστωσης της ελληνικής του ιθαγένειας σύμφωνα με το άρθρο 1Α παρ. 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας /ή το άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 3838/2010, λόγω γέννησης /ή φοίτησης στην Ελλάδα.

Κατόπιν εκδόσεως της αρ. πρωτ. ………………….. απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ……………….. και κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 4 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3838/2010, παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην υπηρεσία μας για ορκωμοσία την ………………. (ημερομηνία) ημέρα …………… και ώρα …..…… στον …….. όροφο, προκειμένου να ακολουθήσει η εντολή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας περί εγγραφής σας στα μητρώα Αρρένων (σε περίπτωση άρρενος αλλοδαπού) και Δημοτολόγια του Δήμου κατοικίας σας.

(Προϊστάμενος/η της Δ/νσης)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ …………..
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ…………….

ΧΧΧΧΧ, ………/………/201..

Αρ. Πρωτ. : . …../……

Θέμα: Πολιτογράφηση του/της ομογενούς αλλοδαπού/ής …… . ιθαγένειας, υπό στοιχεία:
……… ον. πατρός/συζύγου ……… γεν. ……… στην ……….

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ………………….

1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) του άρθρου 23 του Ν. 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 49 Α’),
β) της υπ’ αριθμ. ΧΧΧ/ΧΧΧ/20ΧΧ απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας……. «αναγράφεται το θέμα της απόφασης όπως δημοσιεύτηκε» (ΦΕΚ ΧΧΧ Β΄) (εφόσον υπάρχει εξουσιοδοτική απόφαση),
2. Τη σχετική αίτηση πολιτογράφησης του/της ανωτέρω και τα λοιπά στοιχεία του οικείου φακέλου.
3. Το γεγονός ότι επιβεβαιώνεται η ομογενειακή ιδιότητα του/της αιτούντος/σης βάσει του υπ’ αριθ. ……… ΕΔΤΟ, που έχει εκδοθεί επ’ ονόματί του/της.

Αποφασίζουμε

Αποδεχόμαστε την από …/…/… αίτηση πολιτογράφησης του/της ομογενούς αλλοδαπού/ής για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, υπό στοιχεία:

Όνομα:
Επώνυμο:
Ονοματεπώνυμο Πατέρα: όπως προκύπτει από την αίτηση πολιτογράφησης
Έτος γέννησης:
Χώρα γέννησης:

Περίληψη της απόφασης αυτής θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τ. Β΄).

Ο Γενικός Γραμματέας

Πίνακας Περιεχομένων
I. Σχετικά με το άρθρο 1 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3838/2010) 2
ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ 2
1. Άρθρο 1 παρ.1 2
2. Άρθρο 1 παρ.2 περ. α΄ 3
3. Άρθρο 1 παρ.2 περ. β΄ και γ΄ 4
II. Σχετικά με το νέο άρθρο 1Α (που προστίθεται στο άρθρο 1 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας) και το άρθρο 24 του ν. 3838/2010 5
ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 5
ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 5
ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Ή ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΙΩΘΕΝΤΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ 6
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ 8
1. Κατάθεση-όροι υποβολής δικαιολογητικών 8
2. Ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες 9
3. Προθεσμίες που προβλέπει ο νόμος για τις περιπτώσεις του άρθρου 1Α του ΚΕΙ 10
III. Σχετικά με το άρθρο 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3838/2010) 11
ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 11
α. Ενηλικότητα. 11
β. Η μη ύπαρξη ποινικού κωλύματος. 11
γ. Να μην έχει διαταχθεί η απέλασή του από τη χώρα ή να μην υφίσταται άλλη εκκρεμότητα του καθεστώτος νόμιμης παραμονής του στη Χώρα. 12
δ. Χρονικές προϋποθέσεις. 12
ε. Κατοχή οριστικού τίτλου διαμονής ορισμένου τύπου. 15
IV. Σχετικά με το άρθρο 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν.3838/2010) 18
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 18
1. Η δήλωση πολιτογράφησης 18
2. Η αίτηση πολιτογράφησης 19
3. Λοιπά Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση πολιτογράφησης 19
V. Σχετικά με το άρθρο 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν.3838/2010) 22
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 22
ΣΤΑΔΙΟ 1ο: Διαδικασία διερεύνησης τυπικών προϋποθέσεων 23
1.1 Έλεγχος πληρότητας φακέλου 23
1.2 Έλεγχος συνδρομής τυπικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης 23
1.2.1. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση στοιχείων από υπηρεσίες άλλων Υπουργείων 24
1.2.1.1. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου και μη απέλασης 24
1.2.1.2. Πιστοποιητικό μη απέλασης 24
1.2.1.3. Περιστατικά δημόσιας και εθνικής ασφάλειας 25
1.3 Διαβίβαση φακέλου στην Επιτροπή Πολιτογράφησης ή απόρριψη 26
ΣΤΑΔΙΟ 2ο: Διαδικασία διερεύνησης ουσιαστικών προϋποθέσεων 26
1. Πρόσκληση 26
2. Δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση της συνδρομής των ουσιαστικών προϋποθέσεων 27
3. Αξιολόγηση μέσω ειδικής δοκιμασίας (τεστ) 28
4. Παράλειψη προσέλευσης του αιτούντος σε συνέντευξη ή/και δοκιμασία 29
5. Σύνταξη Πρακτικού και Εισήγησης της Επιτροπής Πολιτογράφησης 29
6. Αντιρρήσεις αιτούντος την πολιτογράφηση 30
7. Εξουσία Υπουργού για παραπομπή της υπόθεσης στο Συμβούλιο Ιθαγένειας 30
VI. Σχετικά με το άρθρο 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν.3838/2010) 30
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 30
VII. Σχετικά με το άρθρο 9 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν.3838/2010) 31
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ 31
VIII. Σχετικά με το άρθρο 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν.3838/2010) 32
IX. Σχετικά με το άρθρο 19 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν.3838/2010) 32
ΕΚΟΥΣΙΑ ΑΠΟΒΟΛΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ 32
X. Σχετικά με το άρθρο 25 παρ.4 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν.3838/2010) 33
XI. Σχετικά με το άρθρο 28 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν.3838/2010) 33
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ 33
XII. Σχετικά με το άρθρο 31 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του Ν.3838/2010) 34
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 34
Καθυστέρηση αποστολής στην Περιφέρεια των αυτεπαγγέλτως αναζητηθέντων δικαιολογητικών 35
Αιτιολόγηση της αδυναμίας διεκπεραίωσης υπόθεσης 35
Αναστολή προθεσμιών 36
XIII. Σχετικά με το άρθρο 22 του ν. 3838/2010 36
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 36
Διεκπεραίωση-εξέταση εκκρεμών αιτημάτων 36
Τροποποιήσεις στην εξέταση παλαιοτέρων-εκκρεμών αιτημάτων 37
XIV. Σχετικά με το άρθρο 23 του Ν. 3838/2010 39
ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΕΔΤΟ 39
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 39
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥ ΕΔΤΟ 41
XV. Σχετικά με το άρθρο 24 του Ν.3838/2010 43
XVI. Σχετικά με το άρθρο 25 του Ν.3838/2010 43
1. Μεταβατικές ρυθμίσεις 43
2. Προθεσμία διεκπεραίωσης των ανωτέρω αιτημάτων 44
XVII. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 45
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ 47