Πως θα πάρουν υπηκοότητα οι βορειοηπειρώτες


Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη <a href="%overview">σελίδα επισκόπησης των μπλοκ</a>.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη σελίδα επισκόπησης των μπλοκ.

Πως θα πάρουν υπηκοότητα οι βορειοηπειρώτες

Προϋποθέσεις

1. Να είναι ενήλικοι
2. Να κατέχουν το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητος Ομογενούς.
3. Να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα την τελευταία δεκαετία για μια σειρά αδικήματα
4. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους απόφαση απέλασης

Διαδικασία

1. Η αίτηση υποβάλλεται στον δήμο διαμονής μαζί με τη δήλωση πολιτογράφησης( είναι μια πράξη που πραγματοποιείται ενώπιον του δημάρχου και χρειάζεται η παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών ως μάρτυρες).Επίσης υποβάλλονται αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, άδεια διαμονής ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα, πιστοποιητικό βάπτισης, εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του τελευταίου χρόνου.

2. Ο δήμος αφού εξετάσει τα δικαιολογητικά, στέλνει τον φάκελο στην Περιφέρεια και αν όλα βαίνουν καλώς, ο φάκελος διαβιβάζεται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

3. Η αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου, που αποτελείται από πέντε μέλη, καλεί τους ομογενείς σε συνέντευξη. Εξετάζονται οι γνώσεις του ομογενούς στην ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδος, καθώς και η επάρκειά του στην ελληνική γλώσσα, όπως και το ήθος και γενικότερα η προσωπικότητά του.

4. Εκδίδεται απόφαση πολιτογράφησης η οποία φέρει την υπογραφή του Υπουργού Εσωτερικών και γίνεται η ορκωμοσία του ομογενούς.

nulled script